Wordnet angielsko-polski

(insectivorous plants)
kapturnicowate
synonim: family Sarraceniaceae
synonim: pitcher-plant family