Wordnet angielsko-polski

(any of the sauropod dinosaurs)
zauropody
synonim: suborder Sauropoda