Wordnet angielsko-polski

trijodotyronina, trójjodotyronina
synonim: triiodothyronine