Wordnet angielsko-polski

pentryt
synonim: pentaerythritol tetranitrate
synonim: PETN
synonim: PENT
synonim: PENTA
synonim: corpent
synonim: penthrite
synonim: nitropenta