Wordnet angielsko-polski

(fungi having leathery or membranous sporophores)
chropiatkowate
synonim: family Thelephoraceae