Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Ukraine)
hryvnia
synonim: hrywna
synonim: