Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Uzbekistan)
som
synonim: sum