Wordnet angielsko-polski

(a mountainous region in central Italy)
Umbria