Wordnet angielsko-polski

silnik widlasty
synonim: V engine
synonim: Vee engine