Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ubojnia, rzeźnia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rzeźnia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ubojnia

Wordnet angielsko-polski

(a building where animals are butchered)
rzeźnia, ubojnia
synonim: butchery
synonim: shambles
synonim: slaughterhouse

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

rzeźnia~, cattle rzeźnia bydła~, horse rzeźnia końska

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

rzeźnia
~, sheep - rzeźnia owiec

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now I'm not talking here just about the bad companies -- the "abattoirs of the human soul," as I call them.
Nie mówię tu tylko o złych korporacjach - - "ubojniach ludzkich dusz", jak je nazywam.

TED

Is the limit set correctly at 50 km, or should we perhaps be seeking the cause of these developments in the abattoirs, too?
Czy limit w wysokości 50 km jest prawidłowy, czy może powinniśmy dopatrywać się przyczyny takich sytuacji również w rzeźniach?

statmt.org

Also, the derogations allowing small abattoirs to be exempted from having the animal welfare officer present are very much to be welcomed.
Również zwolnienie małych rzeźni z obowiązku posiadania stanowiska urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt jest naprawdę powodem do zadowolenia.

statmt.org

I am, therefore, arguing in favour of the determination of a strict upper transportation limit, but I also support the proposal for the introduction of mobile abattoirs.
W związku z tym opowiadam się za określeniem ścisłej granicy górnej w odniesieniu do transportu, ale popieram również propozycję wprowadzenia przewoźnych rzeźni.

statmt.org

It is unfair competition for our farmers, who have made enormous efforts to improve production, and our abattoirs, which must abide by strict rules.
Jest to dla naszych rolników, którzy włożyli ogrom wysiłków w ulepszanie produkcji i dla naszych rzeźni, które muszą przestrzegać surowych przepisów, nieuczciwa konkurencja.

statmt.org

The third bullet is for my friend at the abattoir.
Trzecia kula jest dla mojego przyjaciela w rzeźni.

You never could resist me. Powers of the abattoir, bring him here to me.
Nigdy nie mogłeś mi się oprzeć. O mocy Abattoir sprowadźcie go do mnie.

This is a massive abattoir of room meat.
Mięsa tu jak w rzeźni.

The abattoir was looking for people.
Rzeźnia szukała ludzi.

Yes, go ask at the abattoir.
Tak, idź spytaj w rzeźni.

That pig from the abattoir.
Ta świnia z rzeźni.

It seemed easer in the abattoir.
To wydawało się proste w rzeźni.

It's like a fuckin' abattoir.
To jest jak pieprzona rzeźnia.