Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) podły, nikczemny; służalczy, uniżony; żałosny, beznadziejny, opłakany, nędzny, skrajny, okropny, lichy;
abject poverty - skrajna bieda;
abject misery - skrajna nędza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (humble) uniżony
(despicable) nikczemny, podły
(pitiful, wretched) nędzny
in ~ poverty w skrajnej nędzy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

okropny, nikczemny, nędzny, lichy, skrajny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIKCZEMNY

NĘDZNY

SKRAJNY

PODŁY

NISKI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

okropny
nędzny

Wordnet angielsko-polski

(showing humiliation or submissiveness
"an abject apology")
uniżony

Słownik internautów

podły, nikczemny, godny pogardy, nieszczęsny, nędzny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieszczęśliwy

nieszczęsny

pogardzany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
To rewolucja powszechna, ponieważ ludzie narażeni są na opłakaną biedę.

statmt.org

Currently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Brakuje żywności, a 80 % ludności Haiti żyje w skrajnej nędzy.

statmt.org

I myself have never witnessed such abject poverty.
Sam nigdy nie byłem świadkiem tak rozpaczliwej nędzy.

statmt.org

It has kept its people in abject poverty, in stark contrast to the economic success of many of its neighbours.
Utrzymuje swój naród w skrajnej nędzy, w rażącym kontraście wobec sukcesów ekonomicznych wielu sąsiadów Birmy.

statmt.org

One billion people live in abject poverty.
Miliard ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.

TED

That's one of the reasons why The Delicious Miss Dahl was such an abject failure - because Sophie spent every episode bimbling around with her head in a bright pink cloud, gushing poetry and superfluous adjectives over everything she came into contact with.

www.guardian.co.uk

There is certainly no shortage of Hollywood movies that display an abject disregard for historical accuracy.

www.guardian.co.uk

There is certainly no shortage of Hollywood movies that display an abject disregard for historical accuracy.

www.guardian.co.uk

When a British colonel called Jim Corbett was summoned to the thickly forested ravines of the Himalayas, he found people living in abject terror.

www.guardian.co.uk

Currently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Brakuje żywności, a 80 % ludności Haiti żyje w skrajnej nędzy.

This is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
To rewolucja powszechna, ponieważ ludzie narażeni są na opłakaną biedę.

The abject failure to deal with the crisis is driving the European project into political deadlock.
Przejawem skrajnej niezdolności do radzenia sobie z kryzysem jest spychanie projektu europejskiego w sferę impasu politycznego.

I myself have never witnessed such abject poverty.
Sam nigdy nie byłem świadkiem tak rozpaczliwej nędzy.

One billion people live in abject poverty.
Miliard ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.

As you know, George's reign ended in abject failure...
Jak wiesz, panowanie Jerzego zakończyło się nędzną porażką.

This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Nie można nie dostrzec ironii tego faktu w zestawieniu z cierpieniem ludność Madagaskaru, której znaczna część żyje w skrajnej biedzie.

It has kept its people in abject poverty, in stark contrast to the economic success of many of its neighbours.
Utrzymuje swój naród w skrajnej nędzy, w rażącym kontraście wobec sukcesów ekonomicznych wielu sąsiadów Birmy.

No, you're not abject.
Nie, nie jesteś podły.

Many Roma - and therefore many children - live in abject poverty, are not integrated and have little or no opportunity to get ahead in our society.
Wielu Romów - tak więc wiele dzieci - żyje w skrajnej nędzy, nie są zintegrowani i nie mają żadnych szans, aby awansować w społeczeństwie.

If we are to avoid condemning another generation of people to abject poverty and hunger, we must avoid short-sighted penny-pinching in the field of development aid.
Jeżeli mamy nie dopuścić do skazania kolejnego pokolenia na skrajne ubóstwo i głód, musimy unikać krótkowzrocznego skąpstwa w dziedzinie pomocy rozwojowej.

After all, it is no secret that even nowadays, hundreds of thousands of Europeans are working in abject conditions and for far longer than specified in the statutory working time regulations.
W końcu to nie tajemnica, że setki tysięcy Europejczyków pracują w okropnych warunkach i o wiele dłużej jest to przewidziane w ustawowych przepisach dotyczących czasu pracy.

The international black market in organs is attracting people in search of a kidney or other organ, and people living in abject poverty or other vulnerable circumstances are being exploited.
Międzynarodowy czarny rynek narządów przyciąga ludzi poszukujących nerki czy innego narządu, a ludzie żyjący w skrajnej nędzy czy innych wrażliwych warunkach są wykorzystywani.

Unfortunately the corrupt local elites and foreign multinationals, including Shell Oil, take the lion's share of this wealth, leaving a huge swathe of the Nigerian people living in abject poverty.
Niestety lwią część tego bogactwa zabierają lokalne skorumpowane elity i zagraniczne koncerny międzynarodowe, w tym Shell Oil, pozostawiając ogromny odsetek ludności Nigerii w skrajnym ubóstwie.

It is an utterly disgraceful act to prey on people's fears and their sense of responsibility towards their families and loved ones, solely on the basis of abject greed for profits.
Żerowanie na ludzkim strachu i poczuciu odpowiedzialności za nasze rodziny i bliskich, wyłącznie na podstawie nikczemnej chciwości, jest kompletnie haniebne.

The Burmese regime does not only repress the population in the political sphere, it has also plunged the people into abject poverty and destitution, while it is a country that has everything necessary to be prosperous.
Reżim birmański nie tylko ogranicza ludność w sferze politycznej, wpędził ją również w wielką biedę i opuszczenie, podczas gdy kraj ten ma wszystko, co niezbędne, do swojego rozwoju.

(DE) Mr President, what I want from the European Council tomorrow is some clear self-criticism: self-criticism for its abject failure to communicate and inform the people about this new European treaty.
(DE) Panie przewodniczący! To, czego oczekuje jutro od Rady Europejskiej to pewna wyraźna samokrytyka: samokrytyka ze względu na jej nikczemny brak komunikowania się z ludźmi i informowania ich o tym nowym europejskim Traktacie.