Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) odrażający, obrzydliwy, ohydny, paskudny, okropny, wstrętny; nędzny, ciężki, straszny;
the abominable snowman - człowiek śniegu, yeti;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj okropny, ohydny, wstrętny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ciężki (warunki), straszny, wstrętny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przemierzły

bezecny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

okropny, wstrętny ~ wages kiepskie płace

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. ohydny, odrażający, okropny, wstrętny abominable conditions okropne warunki abominable crime odrażające przestępstwo, ohydna zbrodnia abominable wages nędzne płace

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ohydny, okropny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRZYDLIWY

WSTRĘTNY

OHYDNY

PRZEBRZYDŁY

PASKUDNY

PODŁY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj straszny
N Comp yeti

Słownik internautów

wstrętny, odrażający

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. obrzydliwy
ohydny
wstrętny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ohydny
abominable crime: ohydne przestępstwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niesmaczny

odrażający

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

How much less one that is abominable and corrupt, A man that drinketh iniquity like water!
Daleko więcej obrzydły jest, i nieużyteczny człowiek, który pije nieprawość jako wodę!

Jesus Army

We cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Nie możemy tolerować tego strasznego, odrażającego prześladowania pani Ebadi.

statmt.org

They continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Nadal uczestniczą w prymitywnym i ohydnym procederze: egzekucjach.

statmt.org

But Levi and Benjamin counted he not among them; for the king's word was abominable to Joab.
Lecz Lwitów i Benjamitów nie policzył między nich, gdyż przykre było rozkazanie królewskie Joabowi.

Jesus Army

And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing-stock.
I wyrzucę na cię obrzydliwości i zelżę cię, i wystawię cię za dziw,

Jesus Army

Because in a world's history there has never been a more abominable state.
Dlatego, że w historii świata, nie było bardziej ohydnego państwa.

Why did you have to break my heart with that abominable letter?
Czemu musiałeś złamać mi serce tym ohydnym listem?

This is abominable behaviour, a new play, with no warning!
To obrzydliwe zachowanie, nowa sztuka, bez ostrzeżenia!

We're such in an abominable, sick society, that we won't make the history books.
Jesteśmy w tak odrażającym, chorym społeczeństwie, że nie piszemy się do historii.

To obtain less ambiguous results, I must do an abominable thing.
Aby uzyskać mniej dwuznaczne skutki, muszę uczynić wstrętną rzecz.

They continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Nadal uczestniczą w prymitywnym i ohydnym procederze: egzekucjach.

Charles Darwin was baffled by what he called an abominable mystery.
Charles Darwin był zaskoczony przez to, co nazwał ohydną tajemnicą.

I cannot believe that she is guilty of such abominable crimes...
Nie mogę uwierzyć, że jest winna tak obrzydliwych przestępstw...

For my part, I'll say nothing... of your abominable crimes.
Z mojej strony nic nie powiem... ...o twoich plugawych zbrodniach.

The King of England is the most cruel and abominable tyrant!
Król Anglii jest okrutnym i wstrętnym tyranem!

Confess the most abominable action. The most horrible crime, that was ever committed.
Wyznaj najbardziej ohydny postępek... ...najczarniejszą zbrodnię, jaką kiedykolwiek popełniono.

But I fully understand their abominable behaviour.
Ale w pełni rozumiem ich obrzydliwe zachowanie.

In that way, hopefully, at some stage, we may get a change of attitude and an elimination of this abominable practice.
W ten sposób, mam nadzieję, na pewnym etapie będziemy w stanie zmienić postawy i wyeliminować tę ohydną praktykę.

Is he really a giant abominable snowman?
Czy to naprawdę gigantyczny wstrętny bałwan?

He was an abominable man.
Był wstrętnym człowiekiem.

That abominable thing which heaven sent.
Ta obrzydliwa rzecz którą zesłały niebiosa.

Your people skills are abominable.
Twoje umiejętności ludzi są obrzydliwe.

We cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Nie możemy tolerować tego strasznego, odrażającego prześladowania pani Ebadi.

Assassins who kill people are abominable.
Mordercy, którzy zabijają ludzi, są obrzydliwi.

Woman is natural, therefore abominable?
Kobieta jest naturalna, a więc okropna

The EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
Hipokryzja w UE jest obrzydliwa: kryminalizuje się nielegalnych imigrantów.

Violence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
Przemoc dokonywana ze względu na wierzenia ofiary jest obrzydliwa i bez wątpienia zasługuje na naszą krytykę.

in writing. - The sexual exploitation of children and child pornography are abominable crimes and international cooperation is necessary to put a stop to them.
na piśmie. - Wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca to ohydne przestępstwa i jeśli chcemy im zapobiegać, niezbędna jest współpraca na szczeblu międzynarodowym.

It is at the very least abominable that someone who talks so much about terrorism not only ignores Israel's terrorism but is prepared to cooperate with it.
To okropne, że osoba mówiąca tak wiele o terroryzmie, nie tylko ignoruje terroryzm po stronie Izraela, ale jest gotowa z nim współpracować.

You old abominable snowman... ...I thought you were at the South Pole.
Co słychać stary bałwanie? Myślałem, że jesteś na biegunie południowym.

The most vulnerable parts of society - women and children - are taken abroad and exploited through the most abominable forms of prostitution, slavery and pornography.
Najbardziej narażone grupy społeczne - kobiety i dzieci - wywożone są za granicę i wykorzystywane w najbardziej ohydnych formach prostytucji, niewolnictwa i pornografii.

I agree with him 100%: the type of populism that we see in the Austrian media from the anti-European side is simply abominable, and I really would not like to see any more of that.
Zgadzam się z nim w 100%: ten rodzaj populizmu, który zobaczyć można w austriackich mediach ze strony antyeuropejskiej jest po prostu odrażający i naprawdę chciałbym więcej go nie wiedzieć.