Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) idiotyczny, absurdalny, niedorzeczny; filozofia absurdalny;

(Noun) filozofia absurd;
theatre of the absurd - teatr absurdu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj niedorzeczny, absurdalny
don't be ~! nie bądź śmieszny, nie mów głupstw.~ly adv absurdalnie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absurdalny, niedorzeczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj niedorzeczny
wzbudzający śmiech

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj niedorzeczny
absurdalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEDORZECZNY

BEZSENSOWNY

NONSENSOWNY

ABSURD

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

groteskowy

Wordnet angielsko-polski

(a situation in which life seems irrational and meaningless
"The absurd is the essential concept and the first truth"--Albert Camus)
abstrakcja
synonim: the absurd

(inconsistent with reason or logic or common sense
"the absurd predicament of seeming to argue that virtue is highly desirable but intensely unpleasant"- Walter Lippman)
absurdalny

Słownik internautów

absurd
absurdalny, niedorzeczny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

filoz. absurd; adj. absurdalny; bezsensowny; niedorzeczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

głupi

idiotyczny

nonsens

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.

statmt.org

Great creativity is astonishingly, absurdly, rationally, irrationally powerful.
Wspaniała kreatywność jest zdumiewająco, absurdalnie, racjonalnie, irracjonalnie potężna.

TED

The stringent regulation on authorisation, moreover, has been reduced to absurdity.
Ponadto restrykcyjne uregulowania dotyczące zatwierdzania zostały sprowadzone do absurdu.

statmt.org

(ES) Mr President, the Commissioner talked about the procedures being absurd and obsolete.
(ES) Panie przewodniczący! Pan komisarz mówił o absurdalnych i zbędnych procedurach.

statmt.org

An absurd theatrical we must play out, back and forth... from pure being to human suffering.
Musimy grać w tym teatrze absurdu...... od najczystszej formy do cierpienia ludzkiego.

OpenSubtitles

Alison Moore, leader of the opposition Labour group in the borough, said: "Barnet claim that easyCouncil is all about a relentless drive for efficiency, so it is absurd that in the first year, they've spent more money than they've saved.

www.guardian.co.uk

His segments, as a poker-faced, mackintoshed hack bringing a sombre style to absurd stories, were a treat; his "noddies" alone (cutaways to a reporter listening to the interviewee) were funnier than most comics' one-liners.

www.guardian.co.uk

"It's absurd that despite having one of the best green energy resources in Europe, too many UK renewable projects struggle to get off the ground," said Andy Atkins, executive director of one of the country's biggest environmental groups, Friends of the Earth.

www.guardian.co.uk

Watching this feels absurd as well as meditative, just like listening to 4'33".

www.guardian.co.uk

In the end it was all too absurd, even for father.
był to zbyt duży absurd, nawet jak dla niego.

So we can see how absurd things sometimes are in this area.
Możemy się więc przekonać, z jakimi absurdami mamy tu czasem do czynienia.

In 35 years, that is the most absurd thing I've ever seen.
Od 35 lat jest to najbardziej absurdalna rzecz, jaką widziałem.

This is absurd. I'm not saying anything until my lawyer gets here.
To absurd, nie powiem nic więcej, dopóki nie przyjedzie mój adwokat.

I know it sounds absurd but she's running out of food here.
Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale kończy się jej jedzenie.

I don't even like it and it's absurd for work.
Nawet jej nie lubię a co dopiero pracować w niej.

The concept is absurd. We can only be complete with another person.
To absurd, że można być w pełni człowiekiem tylko z drugą osobą.

If that thing is the main opposition, then the whole system looks absurd.
Jeżeli to coś jest moim głównym konkurentem, to cały system wygląda absurdalnie.

That's the plan. It's absurd with so little time and few men.
Tak, choć czasu jest niewiele, a z garstką ludzi to wręcz absurdalne.

That's ridiculous. Never heard anything so absurd in my life.
Nigdy nie słyszałem czegoś tak absurdalnego.

It's absurd they took me away from where I got plenty of fresh air.
To idiotyzm, że zabrali mnie z miejsca, gdzie powietrza miałam wbród.

This shows how absurd plant protection products is as a name.
To dowodzi niedorzeczności określenia "środki ochrony roślin”.

I consider the criticism absurd for a number of reasons.
Z kilku powodów uważam tę krytykę za niedorzeczną.

Of course, it's absurd that a priest would be involved.
To oczywisty absurd, że jakiś ksiądz był w to wmieszany.

On the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.

It's absurd, General, but she's either in labor or had some fit.
Towarzyszu generale, trudno powiedzieć... Albo zaczęła rodzić, albo ma tylko jakiś atak.

The thought of life without it seemed absurd, it's futile to even try.
Myśl o życiu bez tego wydawała się absurdalna, daremny trud by nawet spróbować.

It's absurd to be carrying around a shoulder bag in your own home.
To jest absurdalne, aby nosić torebkę we własnym domu.

But then you came to Palestine, this theater of the absurd.
Potem przybyłeś do Palestyny, tego teatru absurdu.

It would be less absurd if his killer was punished.
Jego zabójca nie został ukarany, to jest złe!

Let me show you how absurd your position is.
Pozwól że ci przedstawię jak niedorzeczne jest twoje stanowisko.

It's absurd to poison someone with then steal the body.
Absurdalne jest otrucie kogoś a potem kradzież ciała.

Colonel, why does our presence here strike you as so absurd?
Czemu nasza obecność tutaj wydaje się panu absurdem?

The procedure that we have had so far is simply absurd and it must not be allowed to carry on in future.
Obowiązująca obecnie procedura jest absurdalna i nie możemy pozwolić, aby była stosowana w przyszłości.

I know it's absurd, But even the color of his tie betrayed him.
Wiem, że to absurd… ale nawet kolor krawatu go zdradził.

This is completely absurd: a country with 11 million inhabitants has 100 000 soldiers!
To zupełny absurd: kraj mający 11 milionów mieszkańców ma 100 tysięcy żołnierzy!

The increasingly absurd internet stocks reached a new high yesterday.
Absurdalnie wysokie notowania spółek internetowych pobiły wczoraj nowe rekordy.

Great. And all the better if it is absurd.
Świetnie, a jeśli to wszystko, to jest absurd.

Otherwise we run the risk of falling prey to the absurd.
W innym wypadku ryzykujemy, że padniemy ofiarami absurdu.

It would be difficult to say something more absurd.
Trudno o większy absurd.

It's a little absurd and ridiculous, but it has its own logic.
Nie, nie jest głupi. jest nieco absurdalny I zwariowany, ale ma swój sens.

It would be absurd to cover their losses out of taxes paid by customers.
Absurdem byłoby pokrywanie ich strat z podatków płaconych przez konsumentów.

This is an absurd example of how bad it can get when we allow individual interests and the industry to govern policy.
Jest to absurdalny przykład tego, jak źle sprawy mogą się ułożyć, gdy pozwolimy na to, aby indywidualne interesy i branża rządziły polityką.

It's absurd to you because you have no understanding of my life here.
Dla ciebie to absurd bo nie rozumiesz mojego życia tutaj.

I had an absurd dream and you were there.
Miałem absurdalny sen. Ty w nim byłeś.

This is not absurd can you from Me ask to believe this!
To absurd nie możesz mnie prosić żebym w to uwierzył.

Coming from a country whose unemployment rate, at almost 20%, is twice the European average, this sounds absurd.
Sugestia ta, padająca z ust kraju, w którym stopa bezrobocia wynosi 20 % - dwa razy więcej niż średnia europejska - brzmi niedorzecznie.

A more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Trudno wręcz o bardziej absurdalne i niejasne stwierdzenie.

To push him to that absurd perfection he seeks in all things.
Byś popychał go ku tej głupiej doskonałości Którą lubi osiągać we wszystkim co czyni.

It's so absurd I have to be here on a Saturday.
To absurd, że muszę siedzieć tu w sobotę.

The situation in Iran is absurd because the death penalty can be imposed for anything and everything.
W Iranie absurd polega na tym, że wszystko może być karane śmiercią.

However, the so-called rescue operation also has some absurd elements.
Jednakże tak zwana operacja pomocowa ma również pewne elementy absurdalne.

Moreover, I found the argument given at the time that there was no agenda to be absurd.
Ponadto wysuwany wówczas argument, że nie ma tematów do rozmowy, uznałem za absurdalny.

Lady, you got 10 absurd ideas for my one.
Pani ma ich dziesięć na mój jeden!

You, with your absurd notions of a perfect and harmonious society.
Ty, z twoimi absurdalnymi pojęciami doskonałego i harmonijnego społeczeństwa.

It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.

During this time of financial crisis, it is kind of absurd.
W czasie kryzysu gospodarczego brzmi ono jak absurd.

It is absurd to measure sobriety in units of time.
To głupota, żeby mierzyć trzeźwość w jednostce czasu.

Are you dragging me there to deal with your absurd love-life?
Sprowadzasz mnie tutaj, bym rozprawił się z twoim absurdalnym życiem miłosnym?

We must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
Musimy przestać nękać je podatkami, biurokracją i absurdalnymi żądaniami.