Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gromadzenie, zbieranie; przyrost, nagromadzenie (się), narastanie, akumulacja; zbiór, sterta, stos, mnóstwo, masa;
accumulation of interest - finanse akumulacja odsetek;
capital accumulation - finanse akumulacja kapitału;
accumulation of arrears - finanse akumulacja zaległych kwot;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (amassing) narastanie, zbieranie/gromadzenie się, akumulacja
(gathering together) zbieranie, (na) gromadzenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nagromadzenie, zbiór, akumulacja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n nagromadzenie
fin. akumulacja
primary (primitive) accumulation - akumulacja pierwotna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZGROMADZENIE

NARASTANIE

NAROŚNIĘCIE

KUMULACJA

MASA

ZBIÓR

NATŁOK

STOS

ZBIOROWISKO

SKŁAD

Wordnet angielsko-polski

(several things grouped together or considered as a whole)
zbiór, grupa
synonim: collection
synonim: aggregation
synonim: assemblage

Słownik internautów

akumulacja, nagromadzenie, narastanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gromadzenie
nagromadzenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

koncentracja, kumulowanie, zbiór, gromadzenie
accumulation of data: gromadzenie danych
equity accumulation: akumulacja środków własnych

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

nagromadzenie; kumulacja; akumulacja
~, dirt - nagromadzenie brudu
~, energy - nagromadzenie energii
~, error - nagromadzenie błędów
~, nuclear waste - nagromadzenie odpadów nuklearnych
~ of tasks - nagromadzenie zadań, kumulacja zadań

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz., geol. akumulacja
gromadzenie się
~, deposit - nanoszenie osadów, odkładanie się osadów
~, environmental akumulacja w środowisku
~, flood akumulacja powodziowa
~, fluvial akumulator rzeczna
~, hazard akumulacja zagrożeń
~, pollutant nagromadzenie zanieczyszczeń
~, rainwater gromadzenie wody opadowej
~, river akumulator rzeczna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"The report suggests an accumulation of gases produced by decomposing organic material in the subsoil, and this gas produced the explosion," he added.

www.guardian.co.uk

Such sightings - and an accumulation of data from the site of the ruptured well and from the ocean depths miles away - have deepened concerns that the enormity of the environmental disaster in the Gulf has yet to be fully understood.

www.guardian.co.uk

Passengers at Charles de Gaulle airport in Paris were evacuated from one of its terminals today amid fears for their safety because of an accumulation of snow on the roof.

www.guardian.co.uk

"There was a heavy accumulation of snow at Gatwick and it fell off as you moved towards London.

www.guardian.co.uk

Changed over time based on the accumulation of our choices.
Zmieniona w czasie na podstawie naszych wyborów.

Therefore, the stress tests must cover an accumulation of different risks.
Z tego względu w testach warunków skrajnych należy uwzględnić kumulację różnych rodzajów zagrożeń.

Its aim was to achieve new conditions for continuing the process of capitalist accumulation.
Celem takiego działania było zapewnienie nowych warunków dla kontynuacji procesu akumulacji kapitału.

However, the accumulation of documentation, kind words, appeals and supporting votes, including my own, are not enough.
Jednakże zgromadzona dokumentacja, życzliwe słowa, apele i głosy wsparcia, w tym mój, nie wystarczają.

This is needed to prevent an accumulation of imbalances.
Jest to konieczne, by zapobiec akumulowaniu się nierównowagi.

It's just accumulation of the modern industrial world.
To akumulacja współczesnego industrialnego świata.

The debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Za nagromadzenie długu odpowiadają zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele.

This measure could prevent the accumulation of speculative capital.
Rozwiązanie takie mogłoby zapobiec akumulacji kapitału spekulacyjnego.

Viral infections can cause pericarditis and a rapid accumulation of fluid.
Wirusowe infekcje mogą spowodować zapalenie osierdzia i nagłą akumulację płynu.

There is liquid accumulation in his lungs.
Płyn zbiera się w jego płucach.

Abnormal accumulation of fluid in the chest.
Nagromadzenie płynów w klatce piersiowej.

All time and space of his world become strange to him... with the accumulation of his alienated products.
Wraz z akumulacją wyalienowanych produktów, cały czas i cała przestrzeń jego świata stają się dla niego czymś obcym.

Consumer protection can eradicate undesirable practices and prevent the accumulation of imbalances that lead to major conflicts.
Ochrona konsumenta może wykorzenić niepożądane praktyki i zapobiec akumulacji braku równowagi, która prowadzi do poważnych konfliktów.

Unfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
Niestety rozwój gospodarczy i akumulacja bogactwa w Brazylii nie przełożyły się na wykorzenienie ubóstwa.

I believe that the accumulation of so much potential in the hands of one group is extremely bad for the market, because it excludes new competitors.
Uważam, że gromadzenie tak wielkiego potencjału w rękach jednej grupy jest skrajnie niekorzystne dla rynku, ponieważ wyklucza nowych konkurentów.

This accumulation of surplus appears to show that the method that the Centre uses for pricing its translations is not precise enough.
Skumulowana nadwyżka dowodzi, że metoda stosowana przez Centrum w zakresie określania cen za tłumaczenia, nie jest wystarczająco precyzyjna.

The common budget, which is usually important, is nowadays a crucial source of funding for stopping the accumulation of adverse effects.
Wspólny budżet, który zazwyczaj jest istotny, obecnie stanowi podstawowe źródło finansowania służące do zatrzymania akumulacji szkodliwych efektów ubocznych.

The problem in Japan was the accumulation of events: flooding, loss of off-site power and disruption of communications.
W Japonii problem polegał na nagromadzeniu się wydarzeń: powodzi, utraty zasilania zewnętrznego i zakłóceń w komunikacji.

The European system of credits for vocational education and training will facilitate the transfer, recognition and accumulation of training qualifications.
Europejski system transferu i akumulacji punktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego przyczyni się do ułatwienia transferu uznawania i akumulacji kwalifikacji.

Each a prime number, if you count the edges... ...arranged in orderof exponential accumulation.
Każdy pierwszy numer, jeśli liczysz kąty... ...układając je w kolejności wedługnagromadzenia wykładniczego .

As an operational system, through ECVET, the transfer, recognition and accumulation of learning achievements will be improved.
Ponieważ ECVET jest systemem operacyjnym, przyczyni się on do poprawy sytuacji w zakresie transferu, uznawania i akumulacji wyników uczenia się.

Even the accumulation of a duration of five years in the asylum system is problematic, since often the administrative procedures are subject to wilful delays and investigations.
Nawet zsumowanie w ramach systemu azylowego okresu trwającego pięć lat jest problematyczne, ponieważ często procedury administracyjne są celowo opóźniane i poddawane kontrolom.

These States have, for years, benefited from favourable external financing conditions, creating, of course, deficits in the current balances of payments and an accumulation of external debts.
Państwa te od lat korzystały ze sprzyjających warunków finansowania z zewnątrz, powodując oczywiście deficyt w aktualnym bilansie płatniczym i nagromadzenie zadłużenia zewnętrznego.

I am no fan of the ECJ, which is a major factor in the EU's constant accumulation of new powers, but this ruling was immensely significant.
Nie jestem entuzjastą ETS, który istotnie przyczynia się do ciągłego przyrastania nowych uprawnień w UE, ale to orzeczenie miało ogromne znaczenie.

Apart from the accumulation of 'hidden charges', which are compulsory for any product and borne by producers, supermarkets ban producers from selling their products at lower prices in other stores.
Oprócz nagromadzenia "ukrytych opłat”, które obowiązkowo dotyczą wszystkich produktów i spoczywają na producentach, supermarkety zakazują producentom sprzedaży produktów po niższych cenach w innych sklepach.

In my opinion this can only be achieved when pooling resources and establishing one single EU institution responsible for the accumulation, allocation and disbursement of the Official Development Assistance.
Według mnie można to osiągnąć jedynie poprzez wyłożenie zasobów i ustanowienie jednej wspólnej instytucji unijnej odpowiedzialnej za gromadzenie, lokowanie i wydawanie funduszy oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju.

The accumulation and dissemination of the body of knowledge generated by the ecodesign efforts of manufacturers is one of the crucial benefits in the reform of the ecodesign directive.
Jedną z kluczowych korzyści, jaką przyniesie reforma dyrektywy w sprawie ekoprojektu, będzie zgromadzenie i upowszechnienie kompendium wiedzy, która powstanie w efekcie starań podejmowanych producentów w związku z przygotowywaniem ekoprojektów.

The key objectives are to speed up the process of concentration and accumulation of capital to the benefit of monopolist groups, ending any attempt to protect SMEs, workers and public services.
Najważniejszym celem jest przyśpieszenie procesu koncentracji i akumulacji kapitału dla korzyści monopolistycznych grup, co położy kres wszelkim próbom ochrony MŚP, pracowników i usług publicznych.

The European Union is trying to do as much as possible to reduce the negative impact of pesticides on the environment and to prevent their accumulation in the soil, in water and in plants.
Unia Europejska stara się w maksymalny sposób ograniczyć negatywne skutki oddziaływania pestycydów na środowisko, zapobiec ich kumulacji w glebie, wodzie i roślinach.

The Regulation will prevent the export of surplus mercury to third countries and its use in gold digging and similar unlawful activities, which contribute significantly to the accumulation of mercury in the environment.
Rozporządzenie zapobiegnie wywozowi nadmiaru rtęci do państw trzecich oraz jego stosowaniu w wydobywaniu złota i podobnych nielegalnych czynnościach, które znacznie przyczyniają się do gromadzenia się rtęci w środowisku naturalnym.

What we have seen over the years is an accumulation of bans or controls on advertising - cigarettes, alcohol, fatty food - and soon there will be new rules for how car manufacturers advertise CO2 emissions.
Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z gromadzeniem zakazów i środków kontroli nakładanych na reklamy - papierosy, alkohol, tłuste jedzenie - a niedługo wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące tego, jak producenci samochodów mają reklamować emisje CO2.

The roots of a system, capitalism, which subordinates everything to the dynamic of profit and accumulation, also lie in this inability to understand nature and its limits; but nature does, in fact, have limits.
Fundamentalnym elementem tego kapitalistycznego systemu, w którym wszystko podporządkowuje się dynamice zysków i akumulacji, jest również niezdolność zrozumienia przyrody i jej ograniczeń; ale w rzeczywistości przyroda ma swoje ograniczenia.

It is a longstanding project, arising from the Bologna process as the system of accumulation and transfer of credits as an equivalent, before surfacing again at the Barcelona Summit system for vocational training.
Jest to dalekosiężny projekt, który miał swoje początki w procesie bolońskim jako europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym. Następnie na szczycie barcelońskim przedstawiono jego odpowiednik dla systemu kształcenia zawodowego.

The IMF, in particular, in association with the Financial Stability Forum, must be able to identify any accumulation of risks and bubbles in the financial system and recommend the corresponding economic policies.
Szczególnie MFW, wraz z Forum Stabilności Finansowej, musi być w stanie zauważyć każdą kumulację ryzyka i wrzenie w systemie finansowym, i proponować odpowiednią politykę gospodarczą.

A concentration of guarantees in a single system can only be achieved through a proliferation of regulations and agreements between states, something which fragments the system and makes it more vulnerable to an unacceptable accumulation of risk.
Koncentracja gwarancji w ramach jednego systemu jest możliwa jedynie poprzez rozpowszechnienie uregulowań i uzgodnień między państwami, co prowadzi do fragmentacji systemu i sprawia, że jest on bardziej narażony na niedopuszczalną akumulację ryzyka.

This situation, which can be observed, too, in other areas, is causing an accumulation of resources in the wealthy regions of the European Union and is increasing disproportions in the area of research and development.
Sytuacja ta, widoczna także w innych sferach, powoduje akumulację środków w bogatych rejonach Unii Europejskiej, pogłębia dysproporcje rozwojowe w dziedzinie badań i rozwoju.

First there will be complete liberalisation and privatisation at national level, and then radical restructuring, over-concentrating of the media and an accumulation of capital at the expense of workers in the sector and of users.
Najpierw nastąpi pełna liberalizacja i prywatyzacja na szczeblu krajowym, a następnie dokonana zostanie radykalna restrukturyzacja, nadmierna koncentracja środków masowego przekazu i akumulacja kapitału kosztem pracowników i usługobiorców tego sektora.

The messages tonight about the mobility of a qualified labour force, lifelong learning, accumulation and transfer of knowledge, and a culture of quality are very important for our national education and training systems, and they should become a reality.
Uwagi poczynione dzisiaj w sprawie mobilności wykwalifikowanej siły roboczej, uczenia się przez całe życie, zdobywania i przekazywania wiedzy oraz kultura jakości są niezwykle istotne dla naszych krajowych systemów kształcenia i szkolenia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w praktyce.

(PL) Mr President, the proposed system for the transfer and accumulation of credits in the field of education and vocational training should contribute to the mobility of workers within the borders of the European Union.
(PL) Panie Przewodniczący! Zaproponowany system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym powinien przyczynić się do mobilności pracowników na terenie Unii.

How much of this change is due to natural climatic variation and how much is due to the accumulation of climatic change gases in our atmosphere is still a matter of some dispute, among scientists and politicians.
Naukowcy i politycy nadal spierają się, na ile zmiany te spowodowane są naturalnymi wahaniami klimatycznymi, a na ile nagromadzeniem w atmosferze gazów wywołujących te zmiany.

It is a place where the collective memory is haunted by the inherited traumas of successive wars and violence, where the ethnic and religious mosaic and the accumulation of resentments and humiliations provide dangerously fertile ground for nationalism.
Jest to miejsce, gdzie pamięć zbiorową dręczą odziedziczone koszmary kolejnych wojen i przemocy, gdzie etniczna i religijna mozaika oraz nagromadzenie urazów i upokorzeń tworzą bardzo żyzny grunt pod nacjonalizm.

I think that an in-depth political dialogue needs to be established on combating terrorism and money laundering, on the financing of terrorism and organised crime, and on combating the manufacture of, trade in and accumulation of weapons.
Uważam, że należy rozpocząć regularny dialog polityczny dotyczący zwalczania terroryzmu i prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej, a także zwalczania wytwarzania, sprzedawania i nadmiernego gromadzenia broni.

Yet again, the sole concern of the Council's decisions has been the defence of the interests of big business and finance, with greater centralisation of political power in order to facilitate a greater concentration and accumulation of economic power.
Ale i w tym względzie decyzje Rady podyktowane są jedynie obroną interesów dużych przedsiębiorstw i sektora finansowego, prowadząc do większej centralizacji władzy politycznej, co sprzyja większej koncentracji i akumulacji władzy ekonomicznej.

The current accumulation of long- and short-term challenges that the European Union is facing entails the adoption of the EU 2020 strategy so as to create a favourable framework for stable and sustainable economic growth and job creation in Europe.
Obecne wyzwania długo i krótkoterminowych, z którymi ma do czynienia Unia Europejska wymaga przyjęcia strategii UE na rok 2020 po to, by stworzyć korzystne ramy dla stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w Europie.

The current situation shows the failure of the policies to date which have mainly supported the accumulation of large profits by large commercial and financial groupings, the creation of huge monopolies and a deterioration in the living standards of workers and ordinary people.
Obecna sytuacja pokazuje niepowodzenie dotychczasowej polityki, która głównie wspierała akumulację ogromnych zysków przez wielkie koncerny handlowe i finansowe, tworzenie wielkich monopoli oraz pogorszenie standardów życia pracowników i zwykłych obywateli.

The project has not even got off the ground, yet Russia and Germany have already changed the route because it was discovered that there is a huge accumulation of weapons dating from the Second World War close to Denmark, Finland, Estonia and Sweden.
Projekt nie został jeszcze uruchomiony, ale Rosja i Niemcy już zmieniły trasę przebiegu gazociągu, ponieważ odkryto duże składowiska broni z czasów drugiej wojny światowej w pobliżu wybrzeży Danii, Finlandii, Estonii i Szwecji.

In this context, the objectives seem to be contradictory as the private initiative pillar is founded on the accumulation of profits whereas the public service pillar is founded on the service of public interests and on the response to the concerns of the population.
W tym kontekście, cele się nie zgadzają ponieważ prywatny filar tej inicjatywy został stworzony z kumulacji zysków, podczas gdy filar sektora publicznego oparty jest na usługach pożytku publicznego i reakcji na problemy społeczeństwa.