Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wykonać/wykonywać;
action sth|sb - (Verb) prawniczy wytoczyć proces, pozwać; podjąć działania;

(Noun) działanie, czynność; czyn; postępek; kroki, działania; działanie, oddziaływanie; ruch; sport akcja; aktywność, działalność; zachowanie, postępowanie; technika mechanizm; technika działanie, praca, ruch; akcja; prawniczy działanie prawne, pozew, sprawa, powództwo; militarny bój, walka, bitwa; akcja; militarny manewr; akcja, wydarzenie, wydarzenia; chemia działanie;
take action - podjąć/podejmować działania, poczynić kroki;
be killed in action - militarny polec na polu chwały/w boju;
action painting - (Noun) malarstwo akcji/gestu, taszyzm;
action man - (Noun) aktywny człowiek;
action film - (Noun) film akcji, kino akcji;
strike action - akcja strajkowa;
drastic action - drastyczne kroki;
where the action is. - Miejsce, gdzie (wiecznie) coś się dzieje.;
muscle action - czynność mięśnia;
dismiss an action - prawniczy oddalić powództwo;
course of action - wyjście, rozwiązanie, sposób/tryb postępowania; plan działania, kierunek działania;
man of action - człowiek czynu;
piece of the action - udział w zyskach;
out of action - zepsuty, wyłączony z akcji/gry;
industrial action - protest zbiorowy, związkowe działania protestacyjne, akcja protestacyjna; biznes akcja strajkowa; strajk;
action! - akcja!, kamera!;
action stations - (Noun) militarny stanowiska bojowe; militarny pogotowie bojowe, wszyscy na stanowiska;
in action - w działaniu;
action figure - (Noun) figurka z ruchomymi kończynami, najczęściej przedstawiająca postać z filmu akcji;
action replay - (Noun) replay, powtórka;
freedom of action - swoboda działania;
administrative actions - czynności administracyjne;
bring sth into action - uruchomić coś;
legal action - (Noun) wystąpienie na drogę sądową; prawniczy proces, sprawa sądowa;
see action - wąchać proch, brać udział w walkach, walczyć;
bring action against sb - prawniczy wytoczyć/wytaczać komuś sprawę/proces, wnieść pozew przeciwko komuś;
action shot - (Noun) zdjęcie migawkowe;
go into action - militarny iść/ruszać do boju; wkroczyć do akcji;
job action - akcja strajkowa;
bring sth into action - uruchomić coś;
legal action - (Noun) wystąpienie na drogę sądową; prawniczy proces, sprawa sądowa;
see action - wąchać proch, brać udział w walkach, walczyć;
bring action against sb - prawniczy wytoczyć/wytaczać komuś sprawę/proces, wnieść pozew przeciwko komuś;
action shot - (Noun) zdjęcie migawkowe;
go into action - militarny iść/ruszać do boju; wkroczyć do akcji;
job action - akcja strajkowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(acting
activity
effect) czynność, akcja
działanie
to come into ~zacząć działać
to bring/put/call into ~ wprowadzać w życie, stosować w praktyce
to put out of ~ unieszkodliwiać
out of ~nieczynny
unieszkodliwiony
to take ~ podjąć działania
what we need is some ~trzeba podjąć (jakieś) działania.
2.
(deed) czyn
~s speak louder than words czyny mówią więcej niż słowa.
3.
(functioning) działanie, funkcjonowanie
~the ~ of the heart akcja serca.
4.
(physical movement) ruch.
5.
(theatr, film, story) akcja.
6.
(leg) proces
~ for damages proces o zniszczenia/w sprawie zniszczeń
to bring an ~ (against sb) wytaczać (komuś) proces.
7.
(mil) starcie, walka, akcja
killed in ~poległy w walce/na polu chwały
to go into ~ruszać do boju.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

akcja, działanie, ruch, działalność, postępek, postępowanie sądowe, mechanizm
bring/call sth into ~ uruchomić coś
bring an ~ against sb wnieść powództwo przeciw komuś, wytoczyć komuś proces
put/set into ~ uruchomić, wprowadzić w życie
take ~ (against) podejmować działanie (przeciw)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

działanie n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

akt m, czynność f, działanie n, sprawa f, proces m, powództwo n, skarga f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

akcja f, działanie n, czyn m, postępowanie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s akcja
dzia-łanie
czyn, bój
~ stations stanowiska bojowe
~ stations! kom. mors. alarm bojowy!
combat ~ działania bojowe
delaying ~ działania opóźniające, manewr o-późniający
evasive ~ manewr odejścia
holding ~ działania powstrzymujące
naval ~ bitwa morska
to order into ~ (s) kierować do walki
out of ~ wyłączony z działań (walki)
radius of ~ promień działania
missing in ~ zaginiony w akcji
pump-~ (karabin) półautomatyczny, powtarzalny
shock ~ akcja zaskakująca
single ~ weap-on broń nieautomatyczna (jednostrzałowa)
slide ~ weapon broń półautomatyczna
withdrawal ~ manewr odejścia, wycofanie się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZYN

AKCJA

POSTĘPEK

CZYNNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁANIE

POCZYNANIE

AKT

SPRAWA

ODDZIAŁYWANIE

RUCHY

MECHANIZM

PROCES [PRAWN.]

BITWA [WOJSK.]

OPERACJA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

działanie
postępek
akcja
wprowadzać coś w działanie
zepsuty

Wordnet angielsko-polski


1. (the series of events that form a plot
"his novels always have a lot of action")
akcja


2. (a process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings)
"the action of natural forces"
"volcanic activity")
proces: : synonim: natural process
synonim: natural action
synonim: activity

3. (the state of being active
"his sphere of activity"
"he is out of action")
działanie: : synonim: activity
synonim: activeness

Słownik internautów

akcja
czyn
działanie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

działaniedziałalnośćakcja~ against environmental pollution akcja/działanie przeciwko zanieczyszczaniu środowiska~, bacterial działanie bakterii~, bacteriocidal działanie bakteriobójcze~, belated działanie spóźnione~, carcinogenic działanie rakotwórcze~, coalescent działanie koagulujące~, concerted działanie uzgodnione, działalność uzgodniona~, corrective działanie naprawcze~, delayed działanie opóźnione~, directed działalność ukierunkowana~, enforcement działanie egzekucyjne, działalność egzekucyjna, egzekwowanie wymogów~, fire-fighting akcja gaszenia pożaru~, flood-control akcja przeciwpowodziowa~, illegal działalność nielegalna, działalność bezprawna~, improvement działanie naprawcze~, lawful działanie zgodne z prawem~, legislative działalność legislacyjna~, light działanie światła~ of nature forces działalność sił przyrody~, oxidizing działanie utleniające~, pollution reduction działalność na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia~, preventive działalność prewencyjna~, protective działanie ochronne~, purposeful działanie celowe~, regulatory działanie wynikające z przepisów, działanie nadzorujące, akcja prawna~, remedial działalność zmierzająca do poprawy sytuacji, działanie naprawcze~, reponse działanie podejmowane w odpowiedzi (na zagrożenie) ~, salvage akcja ratownicza~, statutory działalność statutowa~, toxic działanie toksyczne~, unauthorized działalność nielegalna, prowadzanie działalności "
na dziko"

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

działanie, czynność, powództwo, proces, akcja, akt (czynność), operacja, postępek (czyn), postępowanie
abatement of an action: zawieszenie postępowania sądowego (np. na skutek śmierci strony)
action against transaction of a debtor: zaskarżenie czynności dłużnika
action at law: proces sądowy
action brought by private prosecution: sprawa z oskarżenia prywatnego
action by the owner for the recovery of possessions: skarga windykacyjna
action for alimony (maintenance) : powództwo o alimenty
action for alimony brought by XX: sprawa z powództwa XX o alimenty
action for damages: postępowanie o odszkodowanie, proces o odszkodowanie
action for debt: powództwo o zapłatę długu
action in tort: roszczenie o wynagrodzenie szkody spowodowanej czynem niedozwolonym
action for libel: sprawa o zniesławienie
action for nullity (rescission) : powództwo o unieważnienie
action for performance: powództwo o świadczenie
action for restitution: skarga windykacyjna
action in connection with legal proceedings: czynność procesowa
action in good faith: działanie w dobrej wierze
action of trespass: powództwo o naruszenie posiadania
action preventing bankruptcy: postępowanie zapobiegające upadłości
action to pass a judg (e) ment: powództwo o zasądzenie
action to pass a judg (e) ment for the plaintiff: powództwo o zasądzenie na korzyść powoda
action by way of lawful assistance: czynność dokonana w drodze pomocy prawnej
adjudication action: powództwo o zasądzenie
approval of an action: zatwierdzenie czynności
bail to the action: poręczenie sądowe za zapłatę zasądzonej sumy
base action: czyn nikczemny
bilateral action: czynność dwustronna
by means of an action of law: w drodze sądowej
cause of action: podstawa powództwa, podstawa roszczenia
civil (court) action: akcja (powództwo), powództwo cywilne
civil law action: czynność cywilnoprawna
class action: powództwo grupowe, pozew grupowy
classification of a legal action: klasyfikacja czynności prawnej
closure of the hearing of an action: zamknięcie rozprawy
compounding a penal action: odstąpienie od karnego ścigania (w zamian za łapówkę)
acceptance of an action (summons) : uznanie pozwu
course of an action: tok sprawy
court action: postępowanie sądowe
declaratory action: powództwo o ustalenie prawa, powództwo o ustalenie
defence of an action: odrzucenie powództwa
deliberate action: zamierzone działanie
ex-parte action: czynność jednostronna
form of a legal action at law: forma czynności prawnej
freedom of an action: swoboda działania
grounds of an action: podstawa powództwa
illegal action: bezprawie, czyn sprzeczny z prawem
injuriousness of an action: szkodliwość działania
instituting an action: wszczęcie sprawy, wytoczenie powództwa
joinder of actions: połączenie powództw
joint action: wspólne powództwo, współdziałanie
law action: proces (tryb postępowania), sprawa sądowa
legal action: czynność prawna, wystąpienie na drogę sądową
legislative action: działalność ustawodawcza
life-saving action: akcja ratunkowa
limitation of actions: przedawnienie roszczeń
local action: powództwo, które musi być wniesione w określonym miejscu
main action: powództwo główne
matrimonial action: powództwo o rozwód
mean action: postępek podły
misjoinder of action: nieprawidłowe połączenie powództw
mixed action: powództwo mieszane
negatory action: powództwo negatoryjne, skarga negatoryjna
nullity action: powództwo o unieważnienie
object of action: cel powództwa
pending action: sprawa sądowa w toku
petitory action: powództwo perytoryjne
popular action: powództwo powszechnie dostępne
possessory action: powództwo posesoryjne, skarga posesoryjna
principle of joint action: zasada kolegialności
removal of actions: przenoszenie spraw (z jednego sądu do innego)
rescissory action: pozew o unieważnienie
responsibility for a legal action: odpowiedzialność za działania legalne
right of action: zdolność procesowa
service of an action: doręczenie pozwu
suability of a legal action: zaskarżalność czynności prawnej
subject of the action: przedmiot powództwa, przedmiot procesu
test action: sprawa mająca charakter precedensowy
to abandon an action: zaniechać postępowania prawnego
to bring an action: wnieść powództwo
to bring an action (against sb) : wnieść powództwo przeciwko komuś, wytoczyć komuś sprawę
to bring an action at law: wnieść powództwo do sądu
to bring an action for damages: wszczynać postępowanie o odszkodowanie
to bring an action during the life of an injured person: wytaczać powództwo za życia poszkodowanego
to bring (file) an action in tort: wnieść powództwo oparte na czynie niedozwolonym
to bring a legal action against sb: wnieść sprawę przeciwko komuś
to commence an action: wszczynać kroki sądowe
to defeat the action: udaremnić powództwo
to defend an action: wnieść sprzeciw wobec powództwa
to dismiss an action: oddalić powództwo
to enter an action: wnosić powództwo
to give up an action: zrzec się powództwa
to institute an action: wytoczyć powództwo
to lay an action against sb: wnieść powództwo przeciw komuś
to lose an action: przegrać sprawę
to maintain an action: popierać powództwo
to postpone an action: odroczyć sprawę
to prefer an action against sb: wnieść powództwo przeciw komuś
to prosecute an action: oddać sprawę do sądu
to put an action: wnosić powództwo
to remove defending counsel from participation in the judicial action: usunąć obrońcę od udziału w sprawie
to suspend an action: zawieszać postępowanie sądowe
to take an action against sb: wnieść sprawę przeciwko komuś
to take a legal action: wystąpić na drogę sądową
to withdraw an action: cofnąć pozew

Słownik audio-video Montevideo

akcja
ruchy np. aktora przed ka- na scenie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zabawa, rozrywka, "
akcja"

działka, dola, część, udział (w czymś)

seks, kopulacja, kochanie się, stosunek

handel narkotykami
działalność przestępcza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obsługiwanie

postępowanie

ruch

Skarga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

akcja; czyn; działanie; oddziaływanie; postępowanie
~, abortive - akcja nieudana
~, aggressive - akcja zaczepna, działanie zaczepne
~, aileron - lotn. działanie lotek
~, air - akcja lotnictwa; lotn. nalot
~, antibacterial - działanie antybakteryjne
~, anti submarine - akcja przeciw okrętom podwodnym
~, armed - akcja zbrojna, działania zbrojne
~, armed forces - działania sił zbrojnych
~, bacteriocidal - działanie bakteriobójcze
~, battlefield - akcja bitewna, działania na polu bitwy
~, bolt - działanie ryglujące (zamka broni)
~, carcinogenic; ~, carcinogenous - działanie rakotwórcze
~, chemical - działanie chemiczne
~, chemical agent cumulative - działanie kumulacyjne substancji chemicznych (w organizmie)
~, clockwork - działanie mechanizmu zegara
~, collective - działanie zbiorowe, akcja zbiorowa
~, combat - akcja bojowa, działania bojowe
~, combined - akcja połączona, działania połączone; wojsk. akcja przeprowadzona z udziałem wojsk kilku krajów
~, common - akcja wspólna
~, concerted - akcja uzgodnione, działanie skoordynowane
~, containing - działanie wiążące (siły nieprzyjaciela)
~, co-ordinated - akcja skoordynowana
~, corrosive - działanie korozyjne
~, covert - akcja potajemna
~, criminal - czyn przestępczy, czyn zbrodniczy
~, cumulative - działanie kumulacyjne
~, defence; ~, defensive - akcja obronna, działania obronne
~, defensive offensive - działania obronno zaczepne
~, delayed - akcja spóźniona, działanie opóźnione, działanie ze zwłoką
~, delaying - akcja opóźniająca, działania opóźniające; odkładanie akcji, odłożenie akcji
~, demolition - działanie burzące
~, demonstration - akcja pokazowa
~, desperate - akcja desperacka, czyn desperacki
~, detached - akcja wydzielona, akcja samodzielna
~, deterrent - działanie odstraszające
~, diplomatic - akcja dyplomatyczna
~, direct - działanie bezpośrednie
~, directional - tech. działanie kierunkowe
~, disciplinary - akcja dyscyplinarna, działania dyscyplinarne, postępowanie dyscyplinarne
~, diversionary - akcja dywersyjna
~, double - tech.wojsk. samonapinanie
~, effective - akcja skuteczna
~, enemy - akcja nieprzyjaciela, działania nieprzyjaciela
~, enemy rear - działanie na tyłach nieprzyjaciela
~, engine - tech. praca silnika
~, evasive - akcja unikowa
~, explosive (charge) - działanie ładunku wybuchowego
~, fire-arms - działanie broni palnej
~, fleet - mar. działalność floty, akcja floty
~, flood control - akcja przeciwpowodziowa
~, force independent - działanie samodzielne oddziału
~, fragmentation - wojsk. działanie rozpryskowe
~, fuze - działanie zapalnika
~, genocidal - akcja ludobójcza, czyn ludobójczy
~, goal-directed - działanie ukierunkowane na osiągnięcie celu
~, gravity - fiz. działanie siły ciężkości
~, guerilla - akcja partyzancka
~, gyroscopic - działanie żyroskopu
~, heart - biol.,med. akcja serca
~, hostile - działanie wrogie, akcja nieprzyjaciela
~, humanitarian - akcja humanitarna, czyn humanitarny
~, immediate - akcja natychmiastowa, działanie natychmiastowe
~, incendiary - działanie zapalające
~, ineffective - akcja nieskuteczna, działanie nieskuteczne
~, intended - akcja zamierzona
~, joint - akcja wspólna; wojsk. akcja przeprowadzona siłami wojsk tego samego kraju
~, legal - postępowanie sądowe
~, light - fiz. działanie światła
~, lightning - akcja błyskawiczna
~, limited - akcja ograniczona, działania ograniczone
~, microbial - działanie mikrobów
~, military - akcja wojskowa, działania wojskowe
~, military civic - udział wojska w akcjach na rzecz (pomocy) ludności cywilnej
~, mine directional - działanie kierunkowe miny
~, missile - działanie pocisku
~, naval - akcja marynarki wojennej, działania na morzu
~, night - akcja nocna, działania nocne
~, non-co-ordinated - akcja nieskoordynowana, działanie nieskoordynowane
~ of Allied troops - działanie wojsk sprzymierzonych
~ of bowels - fizjol. stolec
~ of land and naval forces, co-ordinated - akcja skoordynowana sił lądowych i morskich
~ of law, restraining - działanie powstrzymujące prawa
~ of the mechanism - działanie mechanizmu
~ of the trigger mechanism - działanie mechanizmu spustowego (broni)
~, offensive - akcja ofensywana, akcja zaczepna, działania zaczepne
~ on the battlefield - działanie na polu bitwy
~, one sided - akcja jednostronna
~, operational - akcja operacyjna
~, out-of-area - NATO akcja (zbrojna) przeprowadzona poza granicami Sojuszu
~, oxidizing - działanie utleniające
~, peaceful - akcja pokojowa
~, physiological - działanie fizjologiczne
~, pollutant - działanie zanieczyszczeń
~, precipitate - działanie pochopne, akcja pochopna
~, preparatory - akcja przygotowawcza
~, preventive - akcja prewencyjna, działanie zapobiegawcze
~, prompt - akcja szybka, akcja natychmiastowa
~, propellant gas - działanie gazów napędowych
~, protective - działanie ochronne
~, psychological - działania psychologiczne
~, punitive - akcja karna
~, purposeful - działanie celowe, akcja celowa
~, pursuit - pościg, działania pościgowe
~, radioactive - działanie promieniotwórcze
~, random - działanie przypadkowe, akcja przypadkowa
~, rapid - akcja szybka, akcja natychmiastowa, działanie szybkie
~, rear - akcja na tyłach wroga
~, rear guard - takt. działanie w ariergardzie
~, rearward - działania na tyłach (nieprzyjaciela)
~, recoil - działanie na zasadzie odrzutu
~, remote - działanie zdalne, działanie na odległość
~, resolute - akcja zdecydowana
~, retaliatory - akcja odwetowa, działania odwetowe
~, retrofit - tech. doposażenie
~, rifle bolt - działanie zamka karabinu
~, sabotage - akcja sabotażowa, działania sabotażowe
~, action - akcja ratownicza
~, scattered - akcja rozproszona
~, screening - działania osłaniające, działania osłonowe
~, security - akcja zabezpieczająca
~, selective - działanie selektywne
~, shell crushing - działanie kruszące pocisku
~, shock - takt. uderzenie, szturm
~, shock wave - działanie fali uderzeniowej
~, special - działanie specjalne, akcja specjalna
~, spectacular - akcja spektakularna
~, splinter - działanie odłamkowe
~, springing - działanie sprężynujące
~, strategic defence - strategiczne działania obronne
~, strategic offensive - strategiczne działania ofensywne
~, subversive - akcja wywrotowa, działania wywrotowe
~, suicidal - akcja samobójcza
~, surface - fiz. działanie powierzchniowe
~, surprise - działania/akcja z wykorzystaniem czynnika zaskoczenia
~, synchronized - akcja zsynchronizowana, działania zgrane w czasie
~, tactical - działanie bojowe, akcja bojowa
~, terrorist - akcja terrorystyczna, działania terrorystyczne
~, tidal - mar. działanie fal pływowych
~, toxic - działanie toksyczne, działanie trujące
~, trigger - działanie spustu (broni)
~, unauthorized - postępowanie samowolne, działanie samowolne
~, unilateral - akcja jednostronna, oddziaływanie jednostronne
~, vibration free - działanie bezwibracyjne

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

akcja
działanie
działalność
funkcjonowanie
~, bacterial - działanie bakterii
~, belated działanie spóźnione
~, carcinogenic działanie rakotwórcze
~, clean-up akcja oczyszczania
~, court postępowanie sądowe
~, coagulescent IS działanie koagulujące
~, concerted działalność uzgodniona, działania uzgodnione, działanie uzgodnione
~, corrective działanie naprawcze, działalność naprawcza
~, delayed działanie opóźnione
~, disinfectant
~, disinfecting
działanie dezynfekujące
~, emergency działanie doraźne, akcja nadzwyczajna
~, emergency response działania na rzecz likwidacji skutków nadzwyczajnego zagrożenia środowiska
~, enforcement pr. działalność egzekucyjna, działanie egzekucyjne
~, failure recovery usuwanie skutków awarii
~, flood control akcja przeciwpowodziowa
~ for the provision of .. działanie na rzecz zapewnienia ..
~, forced działanie wymuszone, akcja wymuszona
~, illegal działalność nielegalna
~, improvement działalność na rzecz poprawy sytuacji
~, in adj. czynny, działający
~, joint działanie wspólne, akcja wspólna
~, lawful działanie zgodne prawem
~, legal działanie prawne, działanie zgodne prawem
~, light działanie światła
~, major emergency response akcja zwalczania skutków poważnej awarii
~, makeshift działanie doraźne
~ of law, restraining działanie ograniczające/powstrzymujące prawa
~ of nature forces działalność sił przyrody
~, oxidizing działanie utleniające
~, pollution reduction działalność na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń
~, preventive akcja prewencyjna, działalność prewencyjna, działania zapobiegawcze
~, priority działalność priorytetowa
~, protective działanie ochronne
~, regulatory działanie wynikające z przepisów
~, remedial działalność zmierzająca do poprawy sytuacji, działanie na rzecz likwidacji skutków, działalność na rzecz poprawy sytuacji, działanie naprawcze
~, response działanie podejmowane w odpowiedzi na zagrożenie
~, statutowy działalność statutowa
~, teratogenic med. działanie teratogenne
~, toxic działanie toksyczne
~, unauthorized działalność nielegalna
~, water działanie wody, akcja wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Illegal immigration, external action of the European Union and Frontex (debate)
Nielegalna imigracja, działania zewnętrzne Unii Europejskiej i Frontexu (debata)

statmt.org

references to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
odwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,

statmt.org

Once again, we have ascertained that Europe's strength lies in concerted action.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że siła Europy leży we wspólnych działaniach.

statmt.org

Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.

statmt.org

What practical action has the Commission so far taken to follow up that proposal?
Jakie praktyczne działania Komisja podjęła do tej pory w związku z tą propozycją?

statmt.org

Framing the historical action is a sci-fi story set in the near-future, in which a character named Desmond Miles explores his genetic memories via a high-tech virtual reality machine named Animus.

www.guardian.co.uk

The proposals appear to have moved on the issues of disciplinary action taken against flight attendants and sanctions against the estimated 6,700 crew who took part in 22 days of strikes this year.

www.guardian.co.uk

I'll be blogging the action from both AGMs throughout the day.

www.guardian.co.uk

Fifa says it will take action if it finds grounds to do so.

www.guardian.co.uk

Yes, and I could use a little bit of action in the field.
A mi się może przydać trochę akcji w polu.

I want to be on the street where the action is.
Chcę pracować na ulicach, gdzie coś się dzieje.

Where do you think the action is going to be?
Gdzie, według was, będzie toczyć się akcja?

He will take no further action against you or your family.
On bez podejmowania dalszych działań wobec Ciebie lub Twojej rodziny.

They should be working on the next plan of action.
Pracują nad ich następnym planem.

You should have seen us in action two days ago.
Trzeba było nas widzieć w akcji 2 dni temu.

I should probably call 911, but let me get a little action first.
Chyba powinienem wezwać karetkę, ale dajcie mi się najpierw trochę zabawić.

Not a big one, a little call so we can see action.
Niewielka sprawa, krótka rozmowa, więc możemy zobaczyć akcję.

Only when the people take action can the situation really change.
Tylko kiedy ludzie przystępują do działania, sytuacja może zmienić się naprawdę.

So instead he decided to get in on the action.
Więc zamiast tego zdecydował wtrącić się do tej akcji.

You've got to have action in your life same as I do.
W pani życiu musi się coś dziać, tak jak w moim.

You wanted to get in on the action, here's your chance.
Chciałeś załapać się na trochę akcji? Oto twoja okazja.

And we're certain this is the best course of action.
Jesteśmy przekonani, że to najlepsza metoda działania.

I'm going to take action, do you have anything to say?
Mam zamiar podjąć działania, masz coś do powiedzenia?

I think that was probably the big action for tonight.
Myślę, że to była wielka akcja dzisiejszego wieczora.

Do you think this is some kind of political action?
Myślisz, że to jakiś akt polityczny?

Tell them to play action music. Because it is on.
Powiedz tym muzykom żeby zagrali jakiś żywszy kawałek, ponieważ to jest to!

It is just so great to finally see you in action.
To świetnie w końcu zobaczyć cię w akcji!

People get shot in their action programs - all the time.
Ludzie giną od kul w swoich programach cały czas.

No, we're just going to think big in terms of action.
Nie, musimy tylko myśleć szerzej z punktu widzenia akcji.

That bed has seen more action than you could believe.
To łóżko widziało więcej akcji niż możesz w to uwierzyć

I think we must focus on three areas of action.
Uważam, że powinniśmy skoncentrować się na trzech obszarach działania.

Still, a lot of action will have to come at national level.
Wciąż potrzebne będą działania na szczeblu narodowym.

I kind of want to see this dog in action.
Chciałbym zobaczyć tego psa w akcji.

It's so nice to have a little action around here.
Miło mieć tu trochę akcji.

In my opinion, they will take no action at all.
Moim zdaniem nie podejmą żadnych działań.

I've got a feeling we're going to see some action.
Zrób to dobrze. Mam przeczucie, że jeszcze będziemy w akcji.

I'm kind of ready to see some action, you know?
Jestem gotów by zobaczyć trochę akcji, wiesz?

Immediately every country goes into action at the same time.
Natychmiast wszystkie kraje wkraczają do akcji w tym samym czasie.

Half of them went into action without arms, led by men they didn't trust.
Połowa żołnierzy szła do boju bez broni prowadzona przez dowódców, którym nie ufano.

Taking action and that's exactly what I'm going to go do.
Działanie, i dokładnie to zamierzam właśnie zrobić.

How am I supposed to know what's the right course of action?
Skąd mam wiedzieć jaki jest właściwy kierunek?

My friends, there are major areas where action must begin now.
Moi przyjaciele, są ogromne obszary, w których działania należy rozpocząć natychmiast.

I think we have to speak about two different levels of action.
Myślę, że musimy porozmawiać o dwóch różnych szczeblach działania.

In this situation, action must be taken to bring about change.
W tej sytuacji należy podejmować działania na rzecz zmian.

It is high time for the Community to take action as well.
Zachodzi zatem pilna potrzeba, żeby Wspólnota także podjęła działania.

How many more plans of action do we need though?
Jak dużo planów działania jeszcze potrzebujemy?

Europe should indeed come up with an action plan now.
Rzeczywiście Europa powinna już teraz stworzyć plan działania.

They need action, but even then it will not be enough.
Potrzebują działania, ale nawet to nie wystarczy.

The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
12 punktów wymienionych w sprawozdaniu stanowi jasny program przyszłych działań.

The same is also true for the Europe 2020 action programme.
Jest też tak z programem działania "Europa 2020”.

All must now take action, as we are doing in Europe.
Wszyscy muszą teraz podjąć działania, jak to czynimy w Europie.

Do not spend with that, see this car in action.
Chcę zobaczyć ten samochód w akcji.

We identify her by stop action of the same shot.
Rozpoznajemy ją zatrzymując film na tym samym ujęciu.

Well, in that case, you force me to take action.
Wobec tego zmusza mnie pan do działania.

But for your quick action, many lives might've been lost.
Ale gdyby nie wasze szybkie działanie, wielu ludzi mogłoby zginąć.

Some action won't hurt me. just like in the old days!
Niektóre akcje nie zrobią mi krzywdy. Jak za starych, dobrych dni!

I'm sorry. Your friend was killed in action two months ago.
Twój przyjaciel zginął w akcji dwa miesiące temu.

Do you know what happened to my honour because of your action?
Wiesz, co stało się z moim honorem przez twój postępek?

All that remains is actually to go from words to action.
Pozostaje tylko przejść od słów do czynów.