Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura przysłowie, adagium, powiedzenie, porzekadło;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C przysłowie, porzekadło

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powiedzenie, przysłowie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przysłowie, powiedzenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYSŁOWIE

MAKSYMA

PRZYPOWIASTKA

Wordnet angielsko-polski

(a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people)
przysłowie, porzekadło
synonim: proverb
synonim: saw
synonim: byword

Słownik internautów

porzekadło

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Mówi się, że na im niższy szczebel systemu schodzimy, tym bardziej złożony staje się on.

statmt.org

And you know, there's another adage in Hollywood, that nobody knows nothing about anything.
Jest też inne powiedzenie w Hollywood, mówiące, że nikt nic nie wie o niczym.

TED

We found the old adage, you know, "The eyes are the window to the soul," absolutely true.
Dostrzegliśmy prawdę w powiedzeniu, że oczy są zwierciadłem duszy.

TED

It's called apropos of the Italian adage that I lifted from his forward, "If This Be Treason."
Tytuł to odwołanie do włoskiego porzekadła, które tu zaprezentowałem, "Jeśli to zdrada".

TED

We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Pamiętajmy zatem stare powiedzenie: "co nagle, to po diable”.

statmt.org

The Yorkshire adage "Ice in November to bear a duck, rest of the winter will be slush and muck" is being much-quoted, but forecasters are less sanguine about the chances of a damp thaw following the chill.

www.guardian.co.uk

"I agree with the adage that if you want something done give it to the busiest person in the office.

www.guardian.co.uk

We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Pamiętajmy zatem stare powiedzenie: "co nagle, to po diable”.

As the old adage goes, Fool me once, shame on you.
Jak mówi stare powiedzenie: Nabierz mnie raz, wstydź się.

It's not just the adage write what you know.
To nie jest tylko bezsensowne porzekadło pisz, cowiesz,

As the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
Jak powiadają, czas pokaże!

The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Mówi się, że na im niższy szczebel systemu schodzimy, tym bardziej złożony staje się on.

The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.

This proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
To dowodzi słuszności powiedzenia, że kto płaci, ten wymaga.

The Allies too the hear, the old adage my enemy's enemy is my friend.
Alianci wzięli sobie do serca stare porzekadło mówiące: Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.

Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Działajmy już teraz, zadając kłam staremu angielskiemu porzekadłu "nigdy nie żałuje się wody, dopóki studnia nie wyschnie”.

It became an adage in our family.
Stało się to rodzinnym porzekadłem.

Like the poor cat in the adage?
Jak biedny kot w przysłowiu?

How true the adage love hurts, huh?
Jakże prawdziwa jest maksyma miłość boli, co nie?

To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Do pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.

Okay, you got an adage.
Okay, dostałaś przysłowie.

Just testing an old adage. Unlucky at cards--
Sprawdzam tylko stare porzekadło. ,,Brak szczęścia w kartach...

The Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Wydaje się, że Rada roztropnie wycofuje się z nad przepaści, jakby słuchając starego porzekadła: "co nagle, to po diable.”

Proves the adage... ...that wisdom can be found in the most unlikely places.
Udowodniłeś powiedzenie, że mądrość możemy nabyć nawet w najbardziej niespodziewanych miejscach.

And Mr. Wilder said,It's that old showbiz adage.
Pan Wilder powiedział stare, showbiznesowe przysłowie: