Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przystosowanie (się), dostosowanie (się); przebudowa, przeróbka, adaptacja; zaadaptowanie, zekranizowanie, ekranizacja; biologia przystosowanie, adaptacja;
film adaptation of a novel - ekranizacja powieści;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
C (of book etc.) adaptacja.
2.
U przystosowanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dostosowanie, przystosowanie, adaptacja (sztuki)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

adaptacyjny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

adaptacja f, dostosowanie n, przystosowanie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s: night ~ adaptacja (wzroku) do warunków nocnych

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADAPTACJA

PRZYSTOSOWANIE

STOSOWANIE

DOSTROJENIE

PRZERÓBKA

PRZEROBIENIE

Wordnet angielsko-polski

(the process of adapting to something (such as environmental conditions) )
adaptacja
synonim: adaption
synonim: adjustment

Słownik internautów

adaptacja, przystosowanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przysposobienie
przystosowanie (się)

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adaptacjadostosowanie~ to environmental conditions dostosowanie do warunków środowiska

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adaptacja; przystosowanie
~, physiological - adaptacja fizjologiczna
~ to military use - adaptacja do potrzeb wojskowych
~ to the needs of war - dostosowanie do potrzeb wojennych
~ to the terrain - przystosowanie do terenu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adaptacja
dostosowanie (się)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The revenue should be used to combat climate change and to fund adaptation measures.
Dochody powinny być przeznaczone na walkę ze zmianą klimatu i działania przystosowawcze.

statmt.org

When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Mówiąc o działaniach adaptacyjnych, rozmawiamy również o finansowaniu.

statmt.org

We must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Musimy zainicjować środki dostosowawcze teraz, i to w wielu obszarach polityki.

statmt.org

Employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Pracownicy muszą być zdolni do wyciągania korzyści z przekwalifikowania i szans adaptacyjnych.

statmt.org

However, mitigation and adaptation measures must not be separate.
Nie wolno jednakże rozdzielać środków łagodzących oraz dostosowawczych.

statmt.org

Spelman will also reject the criticism in her speech to the adaptation sub-committee in London today, saying: "While it is vital that we continue the task of drastically cutting our greenhouse gas emissions, we know that we are already facing levels of unavoidable climate change.

www.guardian.co.uk

As with the HBO adaptation of Evan Wright's Generation Kill (written by David Simon and Ed Burns), the viewer is immersed totally in the experience of the American military in Iraq.

www.guardian.co.uk

Peter Melchett, policy director of the Soil Association, said: "If Caroline Spelman makes her first speech about adaptation and nothing about mitigation it spells out significant danger for all of us.

www.guardian.co.uk

And back then we started thinking about doing an adaptation of Frankenstein.

www.guardian.co.uk

This is important support and we understand that the adaptation can take time.
To ważne wsparcie i rozumiemy, że dostosowanie może potrwać.

I would like to say a few words about adaptation of the instruments.
Chciałbym dodać kilka słów o dostosowywaniu instrumentów.

The right to water must become a top priority for adaptation policies.
Prawo do wody powinno być najważniejszym priorytetem polityki dostosowania do zmian klimatycznych.

I think that the role of, and document on, adaptation are important.
Myślę, że rola dostosowania do zmian klimatycznych jest bardzo ważna; ważny jest również dokument na ten temat.

National action plans will also facilitate adaptation to particular circumstances in each country.
Krajowe plany działań ułatwią również dostosowanie się do szczególnych warunków panujących w każdym kraju.

I am not really convinced that adaptation measures are going to help us very much in Europe.
Nie jestem w rzeczywistości przekonana, że środki dostosowawcze pomogą nam w Europie w dużym stopniu.

Is it still current for today's audiences, or did you just faithful adaptation?
Czy jest wciąż aktualna dla dzisiejszych odbiorców, czy po prostu zrobił pan wierną adaptację?

We must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Musimy zainicjować środki dostosowawcze teraz, i to w wielu obszarach polityki.

It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
W ten sposób uzyskamy przeciwieństwo adaptacji i asymilacji.

There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Odnotowaliśmy istotny postęp w zakresie technologii, lasów i adaptacji.

Developing countries will only enter such an agreement if adaptation is specifically considered.
Państwa rozwijające się przystąpią do takiego porozumienia jedynie pod warunkiem, że kwestie przystosowania zostaną uwzględnione w sposób szczególny.

Firstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
Po pierwsze, należy dodać politykę dostosowania do zmian klimatycznych do wszystkich strategii wspólnotowych.

Rather, we have to mainstream adaptation and risk reduction into development cooperation.
Musimy raczej włączyć działania przystosowujące i ograniczające ryzyko we współpracę rozwojową.

I think that adaptation is the key to survival.
Myślę, że kluczem do przeżycia jest adaptacja.

I also welcome the adaptation measures for the new Member States.
Cieszę się także z adaptacji środków dla nowych państw członkowskich.

Work on how to assist with adaptation to the impact of climate change will need to be pursued.
Należy kontynuować prace nad dostosowaniami do skutków zmian klimatu.

We have to strike a balance between continuity and adaptation in the light of changed circumstances.
Musimy znaleźć właściwe proporcje między ciągłością a dostosowaniem w warunkach zmienionych okoliczności.

As for the allocation of the funding, priority must be given to training and adaptation, with particular focus on the least developed countries.
W odniesieniu do rozdziału środków finansowych należy przyznać priorytet szkoleniom i działaniom dostosowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem krajów najsłabiej rozwiniętych.

In other words, full adaptation is required for full integration.
Ujmując inaczej, pełna integracja wymaga pełnego dostosowania.

This does have some consequences in terms of the adaptation of our industry.
Rodzi to pewne skutki w sensie dostosowania waszego przemysłu.

Adaptation measures are necessary in order to meet the challenges posed by climate change.
W celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu konieczne jest wdrożenie środków dostosowawczych.

After about 65 million years of evolutionary adaptation... and natural selection.
milionów lat zajęła im ewolucyjna adaptacja... i naturalna selekcja.

Our thesis is on the adaptation of wild boars to environmental changes.
Nasza praca dotyczy zmian środowiskowych i ich wpływu na dziki.

Employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Pracownicy muszą być zdolni do wyciągania korzyści z przekwalifikowania i szans adaptacyjnych.

The revenue should be used to combat climate change and to fund adaptation measures.
Dochody powinny być przeznaczone na walkę ze zmianą klimatu i działania przystosowawcze.

While globalisation offers new opportunities, it also demands adaptation work, for example in terms of education and training throughout people's working lives.
Chociaż globalizacja oferuje nowe możliwości, to również wymaga wysiłków adaptacyjnych, np. pod względem edukacji i szkolenia się w czasie wykonywania zawodu.

Up to 80% of adaptation and mitigation policies will be implemented at a regional or local level.
Nawet 80 % polityki łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do niej zostanie wdrożonych na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

Support will be provided for both mitigation and adaptation.
Będziemy wspierać zarówno łagodzenie zmian klimatu, jak i dostosowanie się do nich.

That's an extremely unusual adaptation, if that's what that is.
Jeśli tak jest, to bardzo niezwykłe przystosowanie.

The third element consists of improved adaptation measures to include international cooperation.
Trzeci element to ulepszone środki dostosowawcze uwzględnione w ramach współpracy międzynarodowej.

In my view, aid to those countries for adaptation and the transfer of appropriate technologies should therefore be a priority.
W związku z tym, moim zdaniem, pomoc tym krajom w przystosowaniu się i transfer odpowiednich technologii powinny być kwestiami priorytetowymi.

It is crucial that we do not end up with a series of stand-alone adaptation projects.
Sprawą kluczową jest to, by w ostatecznym rozrachunku nie realizować wielu odrębnych projektów przystosowujących.

It is my hope that the adaptation process will help Montenegro improve the living conditions of its inhabitants.
Mam nadzieję, że proces dostosowawczy pomoże Czarnogórze poprawić warunki życia jej mieszkańców.

Specifically, and this is something I would like to emphasise, the issue of adaptation was discussed, even before 2012, as also increased financing.
W szczególności - i to właśnie chciałbym podkreślić - omówiono kwestię przystosowania, nawet przed rokiem 2012, oraz kwestię zwiększenia finansowania.

The other very important thing is the Adaptation Fund.
Inną ważną rzeczą jest Fundusz na Rzecz Przystosowania.

To postpone the necessary adaptation on home soil until after 2020 is counterproductive.
Odkładanie koniecznych dostosowań na własnym terenie na okres po roku 2020 przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych.

We must also concentrate on reforms, modernisation and adaptation to a new reality.
Musimy się też skupić na reformach, modernizacji i adaptacji do nowej rzeczywistości.

I would emphasise the need to have the right balance between - like in climate change - mitigation and adaptation.
Chcę podkreślić potrzebę utrzymania właściwej równowagi między - podobnie jak w przypadku skutków zmian klimatu - łagodzeniem i przystosowaniem.

However, mitigation and adaptation measures must not be separate.
Nie wolno jednakże rozdzielać środków łagodzących oraz dostosowawczych.

Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Skąd naprawdę weźmiemy środki, które obiecaliśmy na dostosowanie się i ochronę lasów?

The excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.
Nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania oporności i adaptacji patogenów.

In that sense it might affect the adaptation, i.e. adjustment, of certain positions.
W tym sensie może mieć to wpływ na przyjęcie, to jest dostosowanie, pewnych stanowisk.

This all exacerbates the problems we face while we sit here and argue over adaptation.
Wszytko to zaostrza problemy, wobec jakich stoimy, w czasie gdy my siedzimy tutaj i spieramy się o dostosowanie do zmian klimatycznych.

Today the Union faces new challenges demanding pragmatic adaptation.
Dziś przed Unią stoją nowe wyzwania wymagające pragmatycznego dostosowania.

Could it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
Czy oznacza to konieczność zapewnienia dłuższych okresów na takie dostosowanie w całej Europie?

My second issue is also somewhat parochial and focuses particularly on the fleet adaptation scheme.
Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, ma wymiar nieco prowincjonalny i dotyczy zwłaszcza programu na rzecz dostosowania floty.

Reducing deforestation will play a very important role in the mitigation of and adaptation to climate change.
Ograniczenie stopnia wylesiania odegra niezwykle istotną rolę w procesie łagodzenia i dostosowywania do zmian klimatu.

Steps taken to protect biodiversity have a positive effect on climate change adaptation and mitigation strategies.
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej wywierają pozytywny wpływ na strategie dostosowania się do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

Katharina Meese wants you to write her film adaptation.
Katharina Meese chce ciebie jako autora adaptacji kinowej.

We also need to minimise the costs of adaptation for European industry and to address the challenges faced by energy intensive industries.
Musimy także zmniejszyć do minimum koszty dostosowań europejskiego przemysłu oraz zająć się wyzwaniami, jakie stoją przed sektorami zużywającymi duże ilości energii.