Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) styczny, graniczący, ościenny, przylegający; sąsiadujący, sąsiedni; matematyka przyległy, przystający;
adjacent countries - kraje ościenne;
adjacent angles - matematyka kąty przyległe;
adjacent to sth - przyległy do czegoś, stykający się/sąsiadujący z czymś, znajdujący się w sąsiedztwie/w pobliżu czegoś;
adjacent house - sąsiedni dom;
adjacent house - sąsiedni dom;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (geom) przystający: ~~angles kąty przystające
(neighbouring) przylegający
sąsiadujący, sąsiedni: our house is ~ to the church nasz dom sąsiaduje z kościołem.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) sąsiedni
sąsiadujący (z), przylegający, przyległy, graniczący

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj sąsiedni, przylegający

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

przyległy adj., sąsiadujący adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj są-siedni, przyległy
~ unit jed-nostka sąsiednia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POGRANICZNY

PRZYLEGŁY

PRZYLEGAJĄCY

SĄSIADUJĄCY

OKOLICZNY

OŚCIENNY

PRZYDOMOWY

Wordnet angielsko-polski


1. (having a common boundary or edge
abutting
touching
"Rhode Island has two bordering states
Massachusetts and Connecticut"
"the side of Germany conterminous with France"
"Utah and the contiguous state of Idaho"
"neighboring cities")
sąsiedni
synonim: conterminous
synonim: contiguous
synonim: neighboring (a)

2. (near or close to but not necessarily touching
"lands adjacent to the mountains"
"New York and adjacent cities")
okoliczny, tutejszy: :

Słownik internautów

przyległy, sąsiedni
przylegający, sąsiadujący

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. przyległyprzylegającypobliskisąsiedni

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

graniczący

sąsiedni

styczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. sąsiedni

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. pobliski
sąsiedni

Słownik techniczny angielsko-polski

sąsiedni, przylegający

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
W ogromnej mierze jesteśmy zależni od woli współpracy sąsiadujących terytoriów.

statmt.org

We talk a great deal about clear language and about protection of minorities in countries adjacent to the EU.
Mówimy wiele o czystości języka i o ochronie mniejszości w krajach sąsiadujących z UE.

statmt.org

Outside a mound of garbage formed the border between Southland and the adjacent legal neighborhood of Langata.
Granicę między nielegalnym slumsem Southland, a położoną obok dzielnicą Langata stanowiła góra śmieci.

TED

97 percent of the land in the Galapagos Islands is protected, but the adjacent sea is being ravaged by fishing.
97 procent lądu na Wyspach Galapagos jest pod ochroną, ale otaczające wody są pustoszone przez połowy ryb.

TED

And, you know, when we pulled up to a stoplight the people in the adjacent cars kind of gave us respectful nods.
Kiedy zatrzymywaliśmy się na czerwonym, ludzie w samochodach obok kiwali głową z respektem.

TED

The 2012 drive will culminate in a visit to the View Tube, an activity centre adjacent to the Olympic Park in London.

www.guardian.co.uk

Four hours after handing my trial bike back to a Transport for London official, and one Eurostar trip later, I am standing outside a Paris apartment adjacent to the exquisite Jardin du Luxembourg on the Left Bank.

www.guardian.co.uk

Abi Morgan and Richard Bean's adjacent plays present almost opposite views on the integrity of aid workers (Bean anti, Morgan pro).

www.guardian.co.uk

All six of those involved in last weekend's murders were living on frontiers: between Wazirpur, their working-class neighbourhood, and Ashok Vihar, the adjacent upmarket suburb; between the increasingly cosmopolitan Indian capital and its deeply conservative hinterland; between the crushing poverty of their parent's childhoods and the relative wealth of their own.

www.guardian.co.uk

I've got one external moving 40 meters north adjacent to us.
Mam jednego na zewnętrz 40 metrów w ruchu na północ tuż obok nas.

You can see clearly this mass adjacent to the brain cells.
Można wyraźnie zobaczyć tą masę graniczącą z komórkami mózgowymi.

There are no buildings adjacent to the property, so she didn't fall there.
Nie ma tam przylegających budynków, więc tam nie spadła.

The landing gear on this aircraft is directly adjacent to the engine, right?
Podwozie tego samolotu bezpośrednio sąsiaduje z silnikiem, prawda?

And, of course, we would have liked more rights for the residents of areas adjacent to agriculture.
No i oczywiście wolelibyśmy, żeby większe prawa przyznane zostały mieszkańcom obszarów przyległych do terenów rolnych.

However, states adjacent to countries with nuclear power plants can be adversely affected by their neighbour.
Państwa sąsiadujące z państwami posiadającymi elektrownie jądrowe mogę jednak odczuwać negatywne skutki działań sąsiadów.

It's a one-way street adjacent to the Vatican wall.
To jednokierunkowa ulica, przylegająca do murów Watykanu.

We are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
W ogromnej mierze jesteśmy zależni od woli współpracy sąsiadujących terytoriów.

He lives with his invalid mother... in an apartment adjacent to the crime scene.
Mieszka z chorą matką... w bloku, w pobliżu miejsca gdzie postrzelono Doggett'a.

Whoever it was tried to cover his tracks by rerouting power from adjacent cells.
Ktokolwiek to zrobił próbował to ukryć przekierowując moc z sąsiednich ogniw.

This path runs adjacent to the engine room.
Ta alejka przylega do maszynowni.

Next, we'll be holding hands in adjacent bathtubs.
Potem będziemy trzymać się za ręce w sąsiednich wannach.

Ilbanez will transfer you to the adjacent cell.
Ilbanez przeniesie cię do sąsiedniej celi.

Lovely and adjacent are not the same thing
Piękne a sąsiednie to nie to samo.

We talk a great deal about clear language and about protection of minorities in countries adjacent to the EU.
Mówimy wiele o czystości języka i o ochronie mniejszości w krajach sąsiadujących z UE.

An irregular cut through the adjacent tissue, transecting the carotid artery.
Nieregularne cięcie poprzez sąsiednią tkankę przecinające tętnicę szyjną.

square feet on two levels with an adjacent parking structure.
stóp kwadratowych na dwóch poziomach z parkingiem.

Might even make us family adjacent.
Może uczynić to nas nawet rodziną.

The guide must provide for traffic control within the blocks, coordinated with adjacent blocks so that there are no overlapping areas.
Wytyczne muszą przewidywać kontrolę lotów w poszczególnych blokach przestrzeni powietrznej, skoordynowanych z przyległymi blokami, aby poszczególne obszary nie nakładały się na siebie.

This comes chronologically adjacent to last week's incident
To następuje chronologicznie, od czasu incydentu

The adjacent apartment, here, is vacant.
Sąsiednie mieszkanie, tutaj, jest puste.

In addition, the result achieved in relation to the establishment of buffer zones adjacent to waterways has been moderated.
Dodatkowo powściągnęliśmy nieco ambicje w zakresie ustanowienia stref buforowych w sąsiedztwie dróg wodnych.

Adjacent to Hockley Terrace, in the district of Radford Parade.
Sąsiadująca z Hockley Terrace, w okręgu Radford Parade.

He occupies the cell adjacent to the defendant at Sing Sing Prison.
Zajmuje celę sąsiadującą z celą skazanego w więzieniu Sing Sing.

It is an immense swirling column of gas... ...reaching high above adjacent clouds.
To ogromna wirująca kolumna gazu... ...sięgająca znacznie wyżej niż sąsiednie chmury.

Welcome, my children, to this magnificent pond... ...and the swamp adjacent.
Witam, moje dzieci, w tym wspaniałym stawie... z bagnem obok.

Two months ago, we were confronted with an armed conflict; on 10 October we were able to observe the Russian withdrawal from the adjacent zones.
Dwa miesiące temu mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym; 10 października byliśmy świadkami wycofywania się Rosjan z przyległych stref.

This comprises a number of buildings, towers, hangars, warehouses and parking areas along with adjacent land, excellently positioned, often beside important international communication routes.
Tworzą ją rozmaite budynki, wieżowce, hangary, składy, parkingi wraz z przynależnymi gruntami, znakomicie położonymi, często przy ważnych szlakach komunikacji międzynarodowej.

The Member States will establish buffer zones adjacent to bodies of water, which must be adapted to the conditions of the soil properties and geographical circumstances.
Państwa członkowskie ustanowią strefy buforowe wokół swoich akwenów wodnych, dostosowane do właściwości gleby i warunków geograficznych.

The law defines the extent and limit of its territorial waters, its exclusive economic zone, and the rights of Portugal to the adjacent seabed.
Zakres i granice jej wód terytorialnych, jej wyłączną strefę ekonomiczną oraz prawa Portugalii do przyległego dna morskiego wyznacza prawo.

At the same time, those changes are affecting other regions of the world, through rising sea levels, on the one hand, and consequences for adjacent regional climates, on the other.
Jednocześnie zachodzące tam zmiany oddziałują na inne części świata, jako że podnosi się poziom mórz, oraz odczuwalne są skutki w sąsiednich klimatach regionalnych.

A letter of clarification was then needed from President Sarkozy, which was published in agreement with President Saakashvili, to specify that this meant immediately adjacent to the border.
Następnie potrzebny był list wyjaśniający od prezydenta Sarokziego, wydany w porozumieniu z prezydentem Saakaszwilim, aby sprecyzować, że oznaczało to bezpośrednie sąsiedztwo z granicą.

These States are the immediate adjacent territories with whom we must, at all events, build up and improve our contact in the context of this policy, which we are now aiming to develop.
Te państwa to terytoria bezpośrednio przylegające, z którymi musimy niezależnie od okoliczności budować i doskonalić nasze kontakty w kontekście tej polityki, którą zamierzamy teraz rozwijać.

This is an encouraging sign that we are aware how important it is to build a clearer, more systematic, more structured and unified policy towards the Black Sea region and adjacent countries.
Jest to zachęcająca oznaka, że jesteśmy świadomi, jak bardzo ważne jest zbudowanie wyraźniejszej, bardziej systematycznej i zorganizowanej i ujednoliconej polityki w zakresie regionu Morza Czarnego i sąsiednich krajów.

The European Council has noted with satisfaction that Russian troops have withdrawn from the zones adjacent to South Ossetia and Abkhazia as an essential step to implementing the six-point plan.
Rada Europejska z zadowoleniem odnotowała wycofanie wojsk rosyjskich z obszarów sąsiadujących z Osetią Południową i Abchazją jako bardzo ważny krok na drodze do wdrożenia sześciopunktowego planu.

At that time it stated that, following deployment by the European Union of an independent civilian observer mission in Georgia, troops had withdrawn from the areas adjacent to South Ossetia and Abkhazia.
Rada stwierdziła wówczas, że po rozmieszczeniu przez Unię Europejską niezależnej cywilnej misji obserwacyjnej w Gruzji wojska wycofały się ze stref przyległych do Osetii Południowej i Abchazji.

In 1962, the United Nations International Court of Justice, acting in accordance with French historical maps, recognised Cambodia's rights over the temple of Preah Vihear and the land adjacent to it.
W 1962 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w oparciu o francuskie mapy historyczne uznał prawo Kambodży do świątyni Preah Vihear oraz przylegającego do niej terenu.

It is difficult when you are in Gibraltar not to see, and occasionally smell, the smoke and pollution from the refineries adjacent to the border, and the concern is that these are the causes of the cancer clusters.
Przebywając w Gibraltarze trudno jest nie dostrzec, a czasem również nie wyczuć dymu i zanieczyszczeń z przygranicznych rafinerii; istnieją obawy, że to właśnie one powodują zachorowania.

In addition, the prevention and fight against the consequences of natural disasters must be supported by concern for protecting the sea and adjacent zones against possible industrial accidents, such as the recent oil disaster in the Gulf of Mexico.
Ponadto zapobieganiu oraz zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych powinna towarzyszyć troska o ochronę mórz oraz stref przybrzeżnych przed ewentualnymi wypadkami przemysłowymi, takimi jak niedawna katastrofa spowodowana wyciekiem ropy w Zatoce Meksykańskiej.

Its remit covers the Mediterranean, the Black Sea and adjacent waters, the encouragement of development, conservation and management of marine biological resources, the formulation and recommendation of conservation measures and the promotion of cooperation projects in the field of training.
Jej zakres działania obejmuje Morze Śródziemne, Morze Czarne i wody przyległe, wspieranie tworzenia i ochrony morskich zasobów biologicznych i zarządzania nimi, opracowywanie i zalecanie środków ochrony oraz promowanie wspólnych projektów szkoleniowych.