Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) agitator(ka), propagandzista/propagandzistka; technika wirnik; technika mieszadło, mieszalnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C agitator

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agitator, propagandzista, mieszadło, mieszalnik

Nowoczesny słownik języka angielskiego

agitator
mieszadło, mieszalnik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mieszalnik

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

agitator m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRZAŚNICA (MASZYNA)

MIESZADŁO

MIESZARKA [TECHN.]

Słownik internautów

agitator

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

podżegacz
podburzacz

Słownik audio-video Montevideo

urządzenie do wytwarzania fal
mechanizm podtrzymujący fazy obróbki laboratoryjnej

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

agitator

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

techn. mieszadło

Słownik techniczny angielsko-polski

1. mieszadło n
2. mieszalnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A radical change of this kind is, of course, also an opportunity for democracy, but only when it cannot be exploited by Islamic agitators.
Dotyczy to także Libii. Radykalna zmiana tego rodzaju jest oczywiście także szansą dla demokracji, ale tylko wtedy, gdy nie mogą jej wyzyskać islamscy agitatorzy.

statmt.org

Using enormous financial means, many EU agitators even promised jobs in exchange for accepting the Treaty, and did not concentrate on the key issues.
Wykorzystując ogromne środki finansowe wielu unijnych agitatorów w zamian za przyjęcie traktatu obiecywano nawet miejsca pracy, nie koncentrując się na jego meritum.

statmt.org

It would see us through to the end of the current model of recording companies, which are, when all is said and done, the main beneficiaries of, and agitators for, this extension.
Położyłaby kres aktualnemu modelowi firm fonograficznych, które są w efekcie głównymi beneficjentami i zwolennikami tego wydłużenia.

statmt.org

The meme is that Arabs are all brothers in race, language, history, and anybody who dares suggests otherwise is a turncoat agitator in the pay of the west.

www.guardian.co.uk

An agitator album will appear in spring; in the meantime, Meins tells me he has spent the last couple of days emailing the organisers of student occupations: "We're going to see if we can do a little tour of them.

www.guardian.co.uk

"I was shocked when I was released from the police station in the early hours of 2 April to see that I was plastered all over the newspapers and described as a violent agitator at the G20 protests," Brown said tonight.

www.guardian.co.uk

You're with that party, here as an agitator.
Pan jest z tej partii, przyszedł pan tu jako prowokator.

If she gets me the solex agitator first.
Jeśli najpierw przyniesie mi ten agitator solexowy.

Einstein said a good band needs a conductor, a lousy band needs an agitator.
Einstein powiedział, że dobry zespół potrzebuje dyrygenta, a nędzny agitatora.

This agitator from galilee, he's trouble.
Ten agitator z Galilei to kłopot.

Ultra high frequency single-digit solid agitator unit.
Przekręcamy...i voila. Zawiera urządzenie emitujące ultra wysokie częstotliwości.