Słownik polsko-angielski

action; operation
~ błyskawiczna - lightning action, lightning operation
~ bojowa - combat action, tactical action, combat operation; engagement
~ całodobowa - around-the-clock operation
~ celowa - purposeful action
~ desperacka - desperate action
~ dyplomatyczna - diplomatic action
~ dyscyplinarna - disciplinary action
~ dywersyjna - diversionary action
~ floty - mar. fleet action
~ humanitarna - humanitarian action
~ jednostronna - unilateral action, one-sided action
~ karna - punitive action
~ lotnictwa - air action
~ ludobójcza - genocidal action
~ marynarki wojennej - naval action
~ myśliwców dla zniszczenia celów na przydzielonym obszarze - fighter sweep
~ na skrzydła (nieprzyjaciela) - flanking action
~ na tyły nieprzyjaciela - (enemy) rear action, operation against enemy rear areas
~ na wielką skalę - large-scale operation
~ natychmiastowa - immediate action
~ nieprzyjaciela - enemy action
~ nieskoordynowana - non-co-ordinated action
~ nieudana - abortive action, abortive operation
~ nocna - night action
~ obronna - defence action, defensive action
~ odwetowa - retaliatory action
~ ofensywna - offensive action
~ ofensywna, strategiczna - strategic offensive action
~ ograniczona - limited action
~ operacyjna - operational action
~ opóźniająca - delaying action
~ partyzancka - guerilla action, guerilla operation
~ pokazowa - demonstration action
~ pokojowa - peaceful action
~ połączona - combined action
~ potajemna - covert action
~ prewencyjna - preventive action
~ przeciw okrętom podwodnym - anti-submarine action
~ przeciwpowodziowa - flood control action
~ przeciwpożarowa - fire fighting
~ przesiedleńcza - resettlement operation
~ przypadkowa - random action
~ przygotowawcza - preparatory action
~ psychologiczna - psychological operation
~ ratownicza - salvage action, salvage operation
~ ratunkowa - rescue operation, rescue work, rescue efforts
~ rozproszona - scattered action
~ sabotażowa - sabotage action
~ samobójcza - suicidal action
~ samolotu bojowego - combat aircraft operation
~ serca - biol.,med. heart action
~ skoordynowana - co-ordinated action, concerted action
~ skoordynowana sił lądowych i morskich - co-ordinated action of land and naval forces
~ skuteczna - effective action
~ specjalna - special action
~ spektakularna - spectacular action
~ spóźniona - delayed action
~ strategiczna - strategic action, strategic operation
~ szybka; ~ natychmiastowa - prompt action, rapid action
~ śmiała -bold action
~ terrorystyczna - terrorist action
~ unikowa - evasive action, avoiding action
~ uzgodniona - concerted action
~ werbunkowa - recruitment, recruiting campaign, enlistment
~ wojska na rzecz ludności cywilnej - military civic action
~ wojskowa - military action
~ wspólna - joint action, common action
~ wydzielona; ~ samodzielna - detached action
~ wywiadowcza - intelligence operation
~ wywrotowa - subversive action, subversion
~ wywrotowa, zbrojna - armed subversion
~ z wykorzystaniem czynnika zaskoczenia - surprise action
~ zabezpieczająca - security action
~ zaczepna - aggressive action, offensive action
~ zaopatrzenia - supply operation
~ zbrojna - armed action
~ zdecydowana - resolute action
~ zsynchronizowana - synchronized action
~ zwalczania nadzwyczajnego zagrożenia; - emergency response

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(czynność) action, operation, campaign
(powództwo) civil action, claim, complaint, suit, lawsuit
(papier wartościowy) share, share certificate
akcja bez prawa głosu: non-voting shareakcja bezpośrednia (strajk) : direct actionakcja petytoryjna (o wydanie własności) : claim of ownershipakcja protestacyjna: industrial actionakcja przymusowa: action under constraint, action under pressureakcja socjalna: social assistanceakcja społeczna: civic enterpriseakcja strajkowa: strike actionakcja ratunkowa: life-saving actionakcja zbrojna: military actionakcja zwykła: ordinary shareakcje założycielskie: founding shares, founder's shares, management shares, deferred sharesakcje uprawniające do głosowania: voting shares, voting stock, voting share certificatesprowadzić akcję: to proceed an action

Wordnet polsko-angielski


1. (the series of events that form a plot
"his novels always have a lot of action")
action


2. (the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity)
"he owns a controlling share of the company's stock")
stock: :

3. (any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate
"he bought 100 shares of IBM at the market price")
share: :

4. (an offensive move in a sport or game
"they won the game with a 10-hit attack in the 9th inning")
attack: : synonim: atak
synonim: natarcie
synonim: ofensywa

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(działanie, działalność) action, campaign
(fabuła filmu/książki) plot
(papier wartościowy) share, (US) stock
~ odwetowa retaliation, reprisal
~ ogłoszeniowa advertising
~ poszukiwawczo-ratunkowa search-and-rescue operation
~ przedwyborcza hustings
~ ratunkowa rescue operation, emergency action/operation
~ reklamowa advertising
~ socjalna casework
~ wyborcza election campaign

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(papier wartościowy) share.
2.
(działalność) action
campaign.
3.
(fabuła) plot

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. stock 2. share 3. action ~a aktywna active stock ~a bez prawa głosu non-voting share ~a bez wartości nominalnej non nominal value share~a bezpieczna blue chip ~a biorąca udział w zyskach participating share ~a niedająca posiadaczowi prawa głosu non-voting share ~a o najwyższej kapitalizacji mega-cap ~a o wartości nominalnej par value share~a o wartości zaktualizowanej netto NPV share~a płatna na wezwanie share payable on calls ~a płatna przy przydziale share payable on allotment~a płatna przy zapisywaniu się na ~e share payable on application ~a płatna w chwili subskrypcji shares payable on application ~a preferencyjna preferential share~a przydzielona allotted share~a serii A A share ~a serii B B share ~a skoordynowana concerted action ~a spekulacyjna speculative share ~a subskrybowana share applied for ~a wysokiego lotu high flyer ~a wzrostowa growth share, growth stock ~a z bonem subskrypcyjnym share with share warrant ~a z prawem subskrypcji na ~ę share with share warrant ~a założycielska founder's share ~e pierwszej emisji original stocks ~e pracowników przedsiębiorstwa employee stocks ~e preferowane stocks preferred ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable stocks~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks ~e " syjamskie" paired assets~e alfa alpha stocks ~e amerykańskie dollar stocks ~e bankowe bank shares ~e bez prawa głosu non-voting shares~e bez prawa głosu A share~e bez zabezpieczenia debenture shares ~e bezpieczne blue chips ~e bezpieczne defensive shares~e bliźniacze twin shares ~e cykliczne cyclical shares~e częściowo opłacone partly-paid shares ~e defensywne defensive shares~e dochodowe income stocks ~e dywidendowe dividend stocks ~e emitowane przez spółki corporation stocks ~e gotówkowe cash shares ~e gratisowe bonus stocks~e groszowe penny stocks~e imienne inscribed shares~e kumulacyjne accumulative stocks ~e milczące non-voting shares ~e na okaziciela bearer shares ~e nabywane za gotówkę cash shares~e nienotowane na giełdzie unquoted shares ~e nieprzenoszalne unassibnable shares ~e nierozdzielone unalloted shares ~e niespłacone unpaid shares ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks ~e nieustalone blank stocks ~e niewyemitowane unissued shares ~e niezrealizowane excess shares ~e nominalne par value shares~e notowane na giełdzie quoted shares ~e nowej emisji fresh share stocks, junior share stocks~e nowo wyemitowane baby stocks ~e o niskiej kapitalizacji small-caps ~e o średniej kapitalizacji midcap ~e o zniżkowej wartości shares of negligible value ~e odroczone deferred stocks ~e odroczone deferred shares~e ograniczone non-assessable stocks ~e opóźnione deferred shares ~e ostateczne definite shares ~e pierwszorzędne blue chips ~e po cenie nominalnej shares at part ~e po cenie poniżej wartości nominalnej shares below par ~e po cenie powyżej wartości nominalnej shares above par ~e podlegające wykupowi callable preferred shares ~e pokryte w pełni full-paid shares ~e posiadane tytułem zabezpieczennia shares held by way of security~e poza obrotem giełdowym letter stock ~e pożyczkowe loan stocks ~e preferencyjne kumulacyjne cumulative preference shares~e przenoszalne transferable shares ~e rosnące growth stocks~e rozdrobnione split-up stocks ~e rozszczepione split-up stocks~e sankcjonujące assented shares~e skarbowe treasury shares ~e spadają shares are falling~e spłacone całkowicie fully-paid stocks ~e spłacone częściowo partly-paid stocks ~e spółek produkcyjnych industrials~e spółki corporate bond ~e sprzedawane z premią shares sold at a premium ~e tanie low-priced shares~e ubezpieczeniowe insurance shares ~e umorzone shares redeemed ~e uprawniające do poboru dywidendy participating shares ~e uprawnione do głosowania voting shares~e uprawnione authorized shares~e uprzywilejowane preferred shares ~e uprzywilejowane niekumulacyjne non-cumulative preferred stocks ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks ~e uznanych firm blue-chip stocks ~e w obrocie outstanding shates~e w pełni opłacone fully paid shares ~e wielkich spółek blue-chip shares ~e własne treasury shares ~e wyemitowane issued shares, quoted shares~e wysoko notowane na giełdzie hight-flying stocks ~e wzrostowe growth stocks~e z odroczoną dywidendą deferred shares ~e z prawem udziału w zyskach profit-sharing stocks ~e z premią shares sold at premium ~e zagraniczne foreign stocks ~e zamienne convertible stocks ~e zamienne niezabezpieczone convertible Unsecured Loan Stock ~e zamienne preferencyjne convertible preference shares ~e złote golden shares ~e zwykłe ordinary sharescertyfikat ~i share warrantciężkie ~e heavy shares dochód z ~i shares yieldemisja ~i shares issuehandel ~ami shares tradingksięga ~i shares ledgermakler ~i share brokernotowanie ~i shares quotation pakiet ~i block sharespakiet kontrolny ~i controlling number of sharespodaż ~i supply of sharesposiadacz ~i holder of sharesrozdrobnienie ~i shares split rynek ~i zwykłych equity market subskrybcja ~i subscription to shareswartość ~i share valuewskaźnik kursu ~i shares price indexwykup ~i share buybackemitować ~e to issue sharesinwestować w ~e to invest in sharesposiadać ~e to hold shares przydzielać ~e to allot sharesrozprowadzać ~e to float shares, to allot shares spłacać ~e to pay shares subskrybować ~e to apply for shares wprowadzać ~e na giełdę to float shares on the stock exchange

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. am. stock
2. bryt. share
3. action ~a bez wartości nominalnej non nominal value share ~a blokowania miejsca pracy sit-down action ~a finalizująca ugodowe rozliczenie zadłużenia accord and satisfaction ~a gratisowa bonus share ~a groszowa penny stock Akcja na Rzecz Rozwoju Zatrudnienia Lokalnego LEDA UE Local Employment Development Action LEDA ~a o najwyższej kapitalizacji mega-cap ~a o wartości nominalnej par value share ~a o wartości zaktualizowanej netto NPV share ~a o wysokiej cenie jednostkowej lub nominalnej heavy share price ~a obowiązkowo subskrybowana przez członka zarządu spółki qualification share ~a sieroca orphan stock ~a skoordynowana concerted action ~a solidarnościowa secondary action ~a spekulacyjna speculative share ~a subskrybowana share applied for ~a uśpiona sleeper ~a wiodąca leader Akcja Wspólnych Badań w Dziedzinie Technologii (CRAFT) UE Co-operative Research Action for Technology (CRAFT) ~a ze wskaźnikiem cena-zysk równym .... share on a multiple of .... ~e amerykańskie dollar stocks ~e bankowe bank shares ~e bez prawa do dywidendy shares ex dividend ~e bez prawa głosu non-voting shares ~e bez zabezpieczenia debenture shares ~e bezpieczne defensive shares, defensive stocks ~e biorące udział w zyskach participating shares ~e będące przedmiotem publicznego obrotu publicly traded shares ~e częściowo opłacone partly-paid shares ~e długoterminowe long-dated stocks ~e dolarowe dollar stocks ~e drugiej kategorii second-rate shares, second-rate stocks ~e emitowane przez spółki corporation stocks ~e gotowe do dostarczenia shares ready for procurent ~e high-tech tech stocks, technology stocks ~e imienne inscribed shares, scrip shares ~e krótkoterminowe short stocks ~e kumulacyjne accumulative stocks ~e kwalifikujące preference share, qualifying shares ~e mające nominał par-value stocks ~e milczące non-voting shares ~e nabywane za gotówkę cash shares, share paid up in cash ~e najaktywniejsze most active shares ~e najważniejszych spółek giełdy londyńskiej alpha shares ~e należące do niewielu akcjonariuszy tighly-held shares ~e na okaziciela bearer shares ~e nie dające posiadaczowi prawa głosu non-voting shares ~e nie dopuszczone urzędowo do obrotu am. letter stocks ~e niekumulacyjne am. non-cumulative stocks ~e nieme non-voting shares ~e nie notowane na giełdzie unquoted shares, unquoted stocks ~e nieprzenoszalne unassibnable shares ~e nie rozdzielone unalloted shares ~e niespłacone unpaid shares ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks ~e nie uprawniające do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy non-voting shares ~e nie ustalone blank stocks ~e nie wyemitowane unissued shares ~e nie zrealizowane excess shares ~e nominalne par value shares ~e notowane na giełdzie listed shares, quoted shares ~e nowej emisji junior stocks ~e nowo wyemitowane baby stocks ~e o bardzo niskiej kapitalizacji small-caps, small-cap stocks ~e o spadającym kursie soft stocks ~e o średniej kapitalizacji midcap ~e o zniżkowej wartości shares of negligible value ~e odroczone deferred stocks ~e ograniczone non-assessable stocks ~e opóźnione deferred shares ~e ostateczne definite shares ~e ostemplowane marked shares ~e pierwszej emisji original stocks ~e pierwszorzędne elite stock ~e płatne na wezwanie shares payable on calls ~e płatne przy przydziale shares payable on allotment ~e płatne przy zapisywaniu się na akcje shares payable on application ~e płatne w chwili subskrypcji shares payable on application ~e płatne w złocie bryt. gold shares ~e po cenie nominalnej shares at part ~e po cenie poniżej wartości nominalnej shares below par ~e po cenie powyżej wartości nominalnej shares above par ~e podlegające wykupowi callable preferred shares, redeemable (preference) shares ~e pokryte paid-up shares ~e pokryte w pełni full-paid shares ~e posiadane tytułem zabezpieczennia shares held by way of security ~e poza obrotem giełdowym letter security, letter stock ~e pracowników przedsiębiorstwa employee stocks ~e preferencyjne preferential shares ~e preferowane stocks preferred ~e przedsiębiorstw żeglugowych shipping shares ~e przemysłowe industrial stocks ~e przenośne transferable shares ~e przydzielone allotted shares ~e rosnące growth stocks ~e rozdrobnione split-up stocks ~e rozszczepione split shares ~e serii A A shares ~e serii B B shares ~e spłacone całkowicie fully-paid stocks ~e spłacone częściowo partly-paid stocks ~e spółek produkcyjnych industrials ~e spółki corporate bond ~e sprzedawane z premią shares sold at a premium ~e starej emisji old shares ~e średnioterminowe medium stocks ~e towarzystw ubezpieczeniowych insurance company stocks ~e ubezpieczeniowe insurance shares ~e uprawnione do głosowania voting shares ~e uprawniające do poboru dywidendy participating shares ~e uprzywilejowane preference shares, preferred shares, preferences ~e uprzywilejowane kumulacyjne cumulative preferred stocks, prior shares ~e uprzywilejowane niekumulacyjne non-cumulative preferred stocks ~e uprzywilejowane o zmiennej stopie procentowej floating rate preffered shares ~e uprzywilejowane podlegające wykupowi redeemable preference shares ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable stocks ~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks ~e utracone forfeited shares ~e wartościowe value stocks ~e wątpliwe bryt. fancy shares ~e wielkich spółek blue-chip shares ~e wiodące leading shares ~e własne treasury shares ~e w obrocie outstanding shates ~e w pełni opłacone fully paid shares ~e w przedpłacie subskrypcyjnej shares payable on application Akcje w Ramach Polityki Rynku Informacji (IMPACT) UE Information Market Policy Actions (IMPACT) ~e w spółkach amerykańskich dollar stocks ~e wyemitowane issued stocks ~e wyemitowane i nie w pełni wypłacone shares issued but not fully paid ~e „wysokich lotów” hight fliers ~e wysoko notowane na giełdzie hight-flying stocks ~e zagraniczne foreign stocks ~e założycielskie founder’s shares ~e zamienne convertible stocks ~e zdeponowane w charakterze zabezpieczenia shares lodged as colleteral ~e złote golden shares ~e z odroczoną dywidendą deferred ordinary shares, deferred shares, deferred stock ~e z prawem udziału w zyskach profit-sharing stocks ~e z premią shares sold at premium ~e zwykłe common shares, ordinary shares, common equity ceduła kursów ~i shares list certyfikat ~i share warrant dochód z ~i shares yield emisja ~i shares issue handel ~ami shares trading księga ~i shares ledger kurs ~i shares price notowanie ~i shares quotation pakiet ~i block shares portfel ~i block shares przejęcie ~i shares takeover rozdrobnienie ~i shares split rynek ~i shares market rynek ~i zwykłych equity market emitować ~e to issue shares nabywać ~e to take up shares posiadać ~e to hold shares rozprowadzać ~e to float shares, to allot shares skupywać ~e to buy shares spłacać ~e to pay shares subskrybować ~e to apply for shares wycofać ~e z obiegu to take shares out of circulation wykupywać ~e to buy up shares, to redeem shares

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

action n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACTION

CAMPAIGN

FALSE

INTERPLAY

OPERATION

PLOT

SUIT

DOCUMENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f action
handl. bryt.~share, am.~stock
~ ratun-kowa (humanitarna) rescue action
~ powieści (sztuki) plot, action
~ wy-borcza election campaign
zaskakująca ~ hock (ing) action
surprise attack

Słownik nieruchomości polsko-angielski

share, stock

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

action
ekon. share

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

ekon. share

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

action
~, nadzwyczajna - emergency action
~ oczyszczania clean-up action
~ prewencyjna preventive action
~ przeciwpowodziowa flood control action
~ ratunkowa rescue operation, rescue work
~ zwalczania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska emergency response
~ zwalczania skutków poważnej awarii major emergency response action

Słownik techniczny polsko-angielski

f action, share

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

action~ gaszenia pożaru fire-fighting action~ podjęta w odpowiedzi (na zagrożenie) response action~ prawna regulatory action~ przeciwko zanieczyszczaniu środowiska action against environmental pollution~ przeciwpowodziowa flood-control action~ ratownicza salvage action~ ratunkowa rescue action~ zwalczania skutków poważnych awarii major emergency response action

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

share

Nowoczesny słownik polsko-angielski

act

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ich akcja na Lofotach w Norwegii okazała się sukcesem strategii militarnej.
Their raid on the Western lsles of Norway has been a triumph of military strategy.

OpenSubtitles

Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.

TED

Rezultatem tej akcji było ponad 500 aresztowań i ofiar wśród demonstrantów.
As a result, there were more than 500 arrests and casualties among the demonstrators.

statmt.org