Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

accumulation
~ kapitału accumulation of capital

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C accumulation

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f accumulation ~a dochodu narodowego accumulation of natonal income ~a faktyczna actual accumulation ~a finansowa przedsiębiorstw finance accumulation of enterprises ~a funduszów accumulation of funds ~a kapitału accumulation of capital ~a kredytu credit accumulation ~a kwot zaległych accumulation of arrears ~a odsetek accumulation of interest ~a oszczędności accumulation of savings ~a pieniężna money accumulation ~a pierwotna primitive accumulation ~a produkcyjna production accumultion ~a przyspieszona accelerated accumulation ~a rezerw accumulation of reserves ~a środków własnych accumulation of equity stopa ~i rate of accumulation

Słownik środowiska polsko-angielski

f accumulation

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

fiz., geol. accumulation
infilling
deposition
(gromadzenie) storage
ekon. capital formation
~ powodziowa - flood accumulation
~ rzeczna river accumulation, fluvial accumulation
~ w środowisku environmental accumulation
~ zagrożeń hazard accumulation
~ zanieczyszczeń w organizmach bioaccumulation