Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pomoc, wsparcie, asysta;
economic assistance - (Noun) pomoc gospodarcza;
with the assistance of sb - z czyjąś pomocą;
mutual assistance - wzajemna pomoc;
give sb assistance - pomagać komuś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pomoc
wsparcie
have you come to my ~? przyszedłeś mi pomóc?
may I be of ~? czy mogę w czymś pomóc?

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomoc, wsparcie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyręka

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n pomoc, wsparcieeconomic assistance pomoc gospodarcza financial assistance pomoc finansowaserving through legal assistance doręczenie w drodze pomocy prawnej social assistance pomoc społeczna to come to sb's assistance przyjść komuś z pomocą

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

pomoc f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pomoc f, wspomaganie n

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pomoc f, asysta f, współpraca f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pomoc, asysta, współpraca

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s asysta
pomoc, poparcie
obecność
military ~ pomoc wojskowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pomoc, poparcie
obecność
economic assistance - pomoc gospodarcza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RATUNEK

Wordnet angielsko-polski


1. (gift of money or other material help to support a person or cause
"economic assistance to depressed areas")
zapomoga, datek, pomoc, wsparcie
synonim: aid
synonim: economic aid
synonim: financial aid
synonim: financial assistance
synonim: economic assistance

2. (the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose
"he gave me an assist with the housework"
"could not walk without assistance"
"rescue party went to their aid"
"offered his help in unloading")
pomoc, wsparcie: : synonim: aid
synonim: assist
synonim: help

Słownik internautów

wsparcie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pomoc
wsparcie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

pomoc~ with waste classification pomoc w klasyfikacji odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pomoc
bilateral assistance: pomoc dwustronna
economic assistance: pomoc gospodarcza
financial assistance: pomoc finansowa
foreign assistance: pomoc zagraniczna
guardian of persons in need of public assistance: opiekun społeczny
judicial assistance: pomoc prawna, pomoc sądowa
legal assistance: pomoc prawna
mutual assistance: pomoc wzajemna
obligatory assistance by an advocate: przymus adwokacki
post-penitentiary assistance: pomoc postpenitencjarna
public assistance: opieka społeczna, pomoc społeczna
serving through legal assistance: doręczenie w drodze pomocy prawnej
social assistance: pomoc społeczna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

asysta

obecność

poparcie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

pomoc

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

pomoc
~, job search - pomoc w poszukiwaniu pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pomoc; wspomaganie
~, armed - pomoc zbrojna
~, battlefield medical - pomoc lekarska na polu bitwy
~, civilian (population) - pomoc ze strony ludności (cywilnej)
~, clandestine - pomoc potajemna
~, earthquake - pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi
~, external - pomoc z zewnątrz
~, financial - pomoc finansowa
~ from friendly units - pomoc ze strony jednostek zaprzyjaźnionych
~, immediate - pomoc natychmiastowa
~ in weapons - pomoc w uzbrojeniu
~, international - pomoc międzynarodowa
~, logistic - wsparcie logistyczne
~, medical - pomoc lekarska
~, military - pomoc wojskowa, wsparcie wojskowe
~, mutual - pomoc wzajemna, wsparcie wzajemne
~, on site medical - pomoc lekarska na miejscu
~, outside - pomoc z zewnątrz
~, resistance - pomoc dla ruchu oporu, pomoc ze strony ruchu oporu
~, scant - pomoc szczupła, pomoc niewystarczająca
~, surreptitious - wsparcie potajemne
~, take-off - lotn. wspomaganie startu
~, technical - pomoc techniczna
~ to civil population - pomoc dla ludności cywilnej
~, unexpected - pomoc nieoczekiwana
~, wheel - wspomaganie kierownicy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
Dotyczy to także pomocy w zakresie walki z produkcją narkotyków w Afganistanie.

statmt.org

However, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.

statmt.org

Last but not least, we need to ensure that citizens have access to assistance.
I na koniec, lecz niemniej ważne - musimy zapewnić obywatelom dostęp do pomocy.

statmt.org

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.

europa.eu

The Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

europa.eu

Iran is alleged to have received technological assistance in the past for its nuclear ambitions from renegade Pakistani nuclear scientist AQ Khan.

www.guardian.co.uk

As such they are the authors of their misfortune and deserve no assistance or sympathy.

www.guardian.co.uk

Perhaps take more breaks or get extra household assistance - to help you feel less resentful.

www.guardian.co.uk

With assistance from experts at the University of Texas Libraries, all the audiovisual material, with accompanying transcripts in English, Kinyarwanda, and French, is being copied into the digital archive.

www.guardian.co.uk

Just let me know if I can be of any assistance.
Daj mi znać, jeśli będę mogła jakoś pomóc.

However,everything is under control. We have no need for assistance.
Ale wszystko jest pod kontrolą, nie potrzebujemy pomocy.

You are very kind, but I have yet to need assistance.
Jesteś bardzo miła, ale jeszcze potrzebuję pomocy.

You'd learned to take your first step with my assistance.
Nauczyłaś się z moją pomocą, stawiać swoje pierwsze kroki.

You getting a check for them or some sort of government assistance?
Dostaniesz za nie czek albo jakąś skromną dotację od państwa?

I will talk to your mother You have need of assistance and treatment.
Porozmawiam z twoją mamą. A ty potrzebujesz pomocy i opieki lekarzy.

They were told to stay at home, that assistance would come.
Oni zostali powiedziani, by pozostać w domu, ta pomoc przyszłaby.

Why have these three countries had to ask for assistance?
Dlaczego te trzy kraje musiały prosić o pomoc?

However, right now, these countries need our help and assistance.
Jednakże właśnie teraz te państwa potrzebują naszej pomocy i wsparcia.

However, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.

The assistance is needed now and not in six months' or a year's time.
Pomoc jest potrzebna teraz, a nie za sześć miesięcy lub za rok.

My thanks also go to all the officials who were of assistance to us.
Dziękuję także wszystkim urzędnikom, którzy nam pomagali.

We need to learn from experience and be able to offer assistance quickly.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń i być w stanie szybko zaoferować pomoc.

Why they thought you'd require any assistance is beyond me.
Nie rozumiem dlaczego pomyślałeś, że będę potrzebował pomocy.

Just knowing I can be of assistance is thanks enough.
Sama wiedza, że mogę być przydatny jest wystarczającym podziękowaniem.

Therefore, human rights are built into all our assistance programmes.
Dlatego prawa człowieka wpisano w nasze wszystkie programy pomocy.

You've come here for help and my job is to offer you emotional assistance.
Przyszłaś do mnie po pomoc i moim zadaniem jest zaoferowanie Ci wsparcia emocjonalnego.

We do not need any assistance in this from people it took us 700 years to get out of our country!
Nie potrzebujemy w tym zakresie żadnej pomocy od ludzi, których przepędzenie z naszego kraju zajęło nam siedemset lat!

I think they might actually require our assistance this time.
Chyba tym razem mogą naprawdę potrzebować naszego wsparcia.

Dear friends, I thank you for your assistance these many years.
Drodzy przyjaciele, dziękuję za waszą pomoc przez te wszystkie lata.

Trained with our assistance, they're moving into position after dark.
Przeszkoleni z naszą pomocą, wkraczają na pozycje po zmroku.

Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Nade wszystko pragniemy udzielić Chińczykom pomocy, której potrzebują.

I should also like to stress that assistance is needed not only outside the Union.
Chciałbym także podkreślić, że nie tylko poza granicami Unii są osoby oczekujące na pomoc.

Given this, financial assistance should be provided on an individual basis.
W związku z powyższym pomoc finansowa powinna mieć charakter indywidualny.

Emphasis has been given to the need to give assistance to women who want to set up their own business.
Uwydatniono potrzebę przyjścia z pomocą kobietom, które chcą założyć własne przedsiębiorstwa.

The Commission has been providing financial assistance to the court since 2002.
Komisja dostarczała pomocy finansowej sądowi od 2002 r.

However, I can speak on the financial assistance to those affected.
Mogę się jednak wypowiedzieć na temat pomocy finansowej dla zainteresowanych stron.

They all survived because American trade union members sent financial assistance.
Otóż oni wszyscy przetrwali dlatego, że amerykańscy związkowcy przesyłali pomoc finansową.

Let us not put ideology in the place of assistance.
Nie zastępujmy pomocy ideologią.

We want to provide assistance with this, which is also clearly stated in the report.
Również chcemy pomagać w tym zakresie, co zostało już jasno powiedziane w sprawozdaniu.

I have one thing to say about official development assistance: the Commission's position on the matter is very clear.
Na temat oficjalnej pomocy rozwojowej mam do powiedzenia tylko jedno: stanowisko Komisji w tej sprawie jest bardzo jasne.

We welcome any such opportunity but this can only happen if and when the countries in the region ask for our assistance.
Z zadowoleniem przyjmujemy takie możliwości, ale może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy państwa w regionie poproszą nas o pomoc.

I do not have the authority to grant such assistance.
Nie mam takiej władzy, aby udzielić wam pomocy.

By their nature, such activities do not qualify as development assistance.
Działania te z natury nie kwalifikują się jako pomoc rozwojowa.

A key matter is the granting of financial assistance in 2009.
Kluczowa sprawa to udzielenie pomocy finansowej jeszcze w 2009 roku.

For instance, we need a minimum level of assistance services.
Potrzebujemy na przykład minimalnego zakresu usług wsparcia.

All these provisions must not, however, lead to a fall in official development assistance.
Wszystkie te działania nie mogą jednak prowadzić do ograniczenia oficjalnej pomocy rozwojowej.

Does the Commissioner have a programme of assistance for young people who would like to do that?
Czy pan komisarz ma program pomocy dla młodych ludzi, którzy chcieliby to robić?

It is the number of people in a house to whom he granted assistance.
To jest liczba mieszkańców w domu do kogo on przyznał pomoc.

I’ve got a runaway, and I’m going to need police assistance.
Mam tu zbiega, potrzebna mi pomoc policji.

We are to give him the manpower and assistance he needs.
My jesteśmy po to aby dać mu siłę roboczą i pomoc której potrzebuje.

They offered their assistance, and I'm inclined to take it.
Oferowali swoją pomoc, a ja byłem skłonny z niej skorzystać.

Alongside state assistance, civil society organisations play a very important role.
Oprócz pomocy państwowej, niezwykle ważną rolę odgrywają też organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

I would like to say that, on official development assistance, Parliament is right behind you.
Chciałabym powiedzieć, iż w kwestii oficjalnego wsparcia rozwoju ma pan za sobą Parlament.

The Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.

It is important to follow clear rules in providing this assistance.
Istotne jest, by udzielając tej pomocy postępować według jasnych reguł.

He did not, I repeat once again, request financial assistance.
Nie prosił, powtarzam raz jeszcze, nie prosił o pomoc finansową.

We have been talking about assistance for the banking sector.
Mówimy o pomocy dla sektora bankowego.

I ask for your assistance in returning young Adam to his mother.
Zwracam się z prośbą o pomoc w zwróceniu Adama jego matce.

We have already provided Japan with assistance in a very concrete way.
Zapewniliśmy już bardzo konkretną pomoc temu krajowi.