Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zaprzysiąc; zaświadczać, potwierdzać;
attest to sth - świadczyć o czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt (certify) zaświadczać
(bear witness to) świadczyć
(confirm) poświadczać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zaświadczać, legalizować, poświadczać, podtrzymywać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zaświadczenie, świadectwovt zaświadczać, poświadzać to attest a signature poświadczać podpis to attest sth under oath poświadczać coś pod przysięgą

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

atest

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt stwierdzać, zaświadczać
zaprzysięgać
vi świadczyć (to sth o czymś)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt form. stwierdzać, zaświadczać
vi świadczyć (to sth - o czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEGALIZOWAĆ

ZALEGALIZOWAĆ

ZAPRZYSIĄC

UWIERZYTELNIAĆ

Słownik internautów

poświadczać, uwierzytelniać, potwierdzać, świadczyć

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zaświadczenie, świadectwo, atest

dokumentować (udowadniać), legalizować (uwierzytelniać), poświadczać, świadczyć (zeznawać w charakterze świadka)
to attest a signature: poświadczać podpis
to attest sth under oath: poświadczać coś pod przysięgą
to attest (to sth) : przyświadczać (stwierdzać świadectwem)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

atestować

potwierdzać

stwierdzać

świadczyć

świadectwo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The European Council's report attests to this if one reads between the lines.
Dowodzi tego sprawozdanie Rady Europejskiej, jeżeli czyta się między wierszami.

statmt.org

That was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
To była bardzo węgierska rzecz do zrobienia, o czym poświadczy każdy, kto pamięta rok 1956.

TED

Mr. Commissioner, dear colleagues, we all agree that there should be a marking to attest the product safety.
Panie komisarzu, szanowni koledzy! Wszyscy zgadzamy się, że potrzebne jest oznaczenie świadczące o bezpieczeństwie produktu.

statmt.org

Applications must be signed by the applicant and attested by a notary.
W takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

europa.eu

In practice, obtaining such an attestation from the institutions of the country of citizenship is very difficult and time consuming.
W praktyce, uzyskanie takiego poświadczenia od instytucji kraju obywatelstwa jest bardzo trudne i czasochłonne.

statmt.org

The banner and the dwindling numbers of traders here attest to an immigration crackdown that has alienated many and left young men injured and languishing in detention, community leaders say.

www.guardian.co.uk

Bring those in a month with a medical attest and a cheque.
Przynieś to za miesiąc, razem z badaniami medycznymi i czekiem.

Those of you who have met him, like Ted, can attest to this.
Ci z was, ktorzy go spotkali, np. Ted, moga to potwierdzic.

I can attest to the fact that real phenomenon happens here.
I może świadczyć o tym, że dzieje się prawdziwym fenomenem.

I remember you have two missing toes that can attest to that fact.
Jeśli dobrze pamiętam, fakt ten potwierdzają twoje dwa ucięte palce od stopy.

Six headstones in coosa county cemetery can attest to that fact.
Poświadczy tego sześć nagrobków na cmentarzu w hrabstwie Coosa.

That, on mine honor, here I do attest.
Co ja honorem swym poświadczam.

This resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.
Rezolucja, analiza sytuacji i proponowany kierunek świadczą o tym, jaką słuszność miał każdy, kto sprzeciwiał się sukcesji Kosowa.

I can personally attest to the Mayor's purity and strength of his everlasting soul.
Mogę osobiście potwierdzają burmistrza czystości i siła jego wiecznej duszy.

I cannot attest to whether or not Shea knew, though. What?!
Jednak nie jestem pewny, czy Shea wiedział, czy nie.

However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest.
Lotnictwo ogólne i korporacyjne przyczynia się jednak w znaczny sposób do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza na szczeblu regionalnym, co możemy poświadczyć my - mieszkańcy południowo-wschodniego regionu Anglii.

Mr. Commissioner, dear colleagues, we all agree that there should be a marking to attest the product safety.
Panie komisarzu, szanowni koledzy! Wszyscy zgadzamy się, że potrzebne jest oznaczenie świadczące o bezpieczeństwie produktu.

These witnesses can attest to that.
Ci oto świadkowie mogą to potwierdzić.

Kyle can attest to my persistence.
Kyle może poświadczyć do mój upór.

Naevia and Diona to attest if questioned.
Naevia i Diona zaświadczą o tym w razie czego.

His life and his death... Attest to the scriptures' warning...
Jego życie i śmierć... zgodnie z biblijnymi przestrogami...

I do attest that at this point, I, Abraham van Helsing, -
Oświadczam, że ja, Abraham van Helsing, zaangażowalem się, -

We could only applaud all these acts of good will, were it not for the fact that they again attest to this typically European malady Kurieren am Symptom.
Moglibyśmy tylko przyklasnąć wszystkim tym aktom dobrej woli, gdyby nie fakt, że ponownie potwierdzają one tę typową europejską chorobę Kurieren am Symptom.