Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kawaler;
eligible bachelor - kawaler do wzięcia;
bachelor of science - licencjat w dziedzinie nauk ścisłych;
bachelor of arts - absolwent wyższej uczelni ze stopniem licencjata nauk humanistycznych;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(unmarried man) kawaler: a confirmed ~zatwardziały kawaler.
2.
(univ) posiadacz stopnia naukowego.
3.
(attrib) kawalerski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kawaler

(of Arts, of Science) absolwent wyższej uczelni

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

kawaler, nieżonaty mężczyzna, najniższy stopień naukowy nadawany przez wyższe szkoły w W. Brytanii i innych krajach anglosaskich lub anglofońskich, bakałarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAWALERSKI

NIEŻONATY

POSIADACZ STOPNIA NAUKOWEGO B.A

BAKAŁARZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N stary kawaler
N Comp absolwent uniwersytecki (bez stopnia magistra)

Wordnet angielsko-polski

(a man who has never been married)
kawaler
synonim: unmarried man

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kawaler
hist. bakałarz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kawaler
~, knight - kawaler zakonu rycerskiego
~ of the order - kawaler orderu
~ of the Order of Virtuti Militari - kawaler Orderu Virtuti Militari

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Because now they will get a bachelors degree in medical imaging and all that kind of stuff.
Da to im stopień technika z zakresu obrazowania medycznego itp.

TED

Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.

statmt.org

He said, "Listen, we’re really proud of you son, but what are you going to do with a bachelor’s degree?
Powiedział: "Słuchaj, jesteśmy z ciebie, synu, naprawdę dumni, ale co zamierzasz zrobić z tym licencjatem?

TED

The Institute has been providing the Bachelor’s degree course since 2006.
Od roku 2006 Instytut oferuje studia licencjackie.

Goethe Institut

I have a Bachelor of Science with an education degree.
Mam tytuł inżyniera z dyplomem w edukacji.

TED

My second recommendation is a public-domain reprint of Marmion Wilard Savage's The bachelor of the Albany, which I'd been meaning to read for a while.

www.guardian.co.uk

It's a gently witty and intelligent fantasy from 1848 - benevolent merchants, giddy twins, Christmas interiors of which Dickens might be proud, complicatedly estranged relatives, a young widow and, of course, the initially impregnable bachelor.

www.guardian.co.uk

Peter Rouse, a cat-loving bachelor known for his aversion to the limelight together with his consummate skills as a problem solver, has been named by several news sources as Emanuel's replacement.

www.guardian.co.uk

"If she hadn't thought the accused was a Jewish bachelor interested in a serious romantic relationship, she would not have cooperated," they added.

www.guardian.co.uk

"Made tha anthem 4 Prince William's bachelor party n all bachelor parties round tha wrld," Snoop declared, directing his message to @clarencehouse, the official residence of princes Charles, William and Harry.

www.guardian.co.uk

He needs to have a reason to be into a bachelor party?
A potrzebuje powodu do pojawienia się na wieczore kawalerskim?

Well, everyone knew you as a bachelor at a point.
Cóż, wszyscy znali cię jako kawalera.

One of them had never been to a bachelor party before.
Jeden z nich nigdy nie był na wieczorze kawalerskim.

You don't want to end up a bachelor like me.
Nie chcesz chyba skończyć jako stary kawaler, jak ja.

I mean, it would be all right for a bachelor.
Znaczy się, to byłoby dobre życie dla kawalera.

I'm a bachelor, I got no wife to tell me these things.
Jestem kawalerem i nie mam żony, która mówiłaby mi takie rzeczy.

I think my son can make any decisions about his own bachelor party.
Myślę, że mój syn może sam podjąć decyzję o swoim wieczorze kawalerskim.

After my bachelor party only dogs could hear. I believe it.
Po moim wieczorze kawalerskim tylko psy mogły ją słyszeć.

So the eternal bachelor was the first one to go.
Na pierwszy ogień poszedł wieczny kawaler.

A nice, quiet bachelor all his life, good to everyone in the village.
Miły, cichy kawaler przez całe swoje życie. Dobry dla wszystkich mieszkańców wioski.

Dude, so you ready for your bachelor party tonight or what?
Dude, więc jesteś gotów za dziś wieczór kawalerski, czy co?

But first, are you proud of being the city's 16th most eligible bachelor?
Ale najpierw, czy jest pan dumny z bycia 16-tym najbardziej pożądanym kawalerem w mieście?

Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.

Every day we go back to the bachelor's room.
Spotykamy się co dzień w jego garsonierze.

But you can afford the rent on a bachelor flat?
A stać cię na wynajmowanie kawalerki?

Tonight, everyone gets the bachelor party they never had.
Każdy dziś dostanie kawalerski, którego nigdy nie miał.

You can't make me go to the bachelor party.
Nie możesz mnie zmusić do pojawiania się na wieczorze kawalerskim.

Maybe now is a good time to start thinkin' about a bachelor party.
Może teraz jest dobry moment, by zacząć myśleć o wieczorze kawalerskim.

I understand he's very rich but still a bachelor.
Ponoć bardzo bogaty, ale nadal jest kawalerem.

So, this is what happens at a bachelor party?
Tak, to jest to, co dzieje się w wieczorze kawalerskim?

A bachelor since birth, life has made me what I am
Jestem kawalerem, od najmłodszych lat, a życie ukształtowało mnie tak, jak widać

Bachelor number one... what would I like most about you?
Kawaler numer 1... co by mi się w tobie najbardziej spodobało?

What do you say we finish that bachelor party?
Kto powiedział, że impreza się skończyła?

Details of your bachelor party are safe with me.
Szczegóły twoich kawalerskich zabaw są u mnie bezpieczne.

But what do you think happens at bachelor parties?
Jak myślisz, co się dzieje na wieczorach kawalerskich?

A married man passing himself off as a bachelor!
Żonaty mężczyzna oddaje się jak jakiś kawaler!

Are you planning on being a bachelor your whole life, Jesse James?
A planujesz być kawalerem przez całe życie, Jesse James?

Now on to the fun part, our bachelor auction.
A teraz czas na zabawę, a więc naszą aukcję kawalerów.

Would you kill a bachelor, set it on E.
Jak chcesz zabić jedną osobę, to ustawiasz na P.

If you start being too honest, you will remain a bachelor all your life.
Jeśli będziesz zbyt szczery, do końca życia pozostaniesz kawalerem.

But if you rent it to a good bachelor like me...
Ale, jak wynajmiesz dom dobremu facetowi jak ja...

So, aunt edie, what am I missing in the bachelor?
Ciociu Edie, co mnie ominęło w Kawalerze?

Tomorrow is the bachelor auction, and I plan to win you,
Jutro jest aukcja kawalerów i planuję wygrać pana, panie burmistrzu.

So here I am, a confirmed old bachelor and likely to remain so.
To dlatego jestem starym kawalerem i chętnie nim pozostanę.

Every noble bachelor in the kingdom will be there.
Będą tam wszyscy szlachetni kawalerowie.

Trust me I won't let you die a bachelor. Promise?
Uwierz mi, nie pozwolę ci umrzeć jako kawaler.

Only the bachelor gets full service on Night One.
W pierwszą noc tylko Narzeczony otrzymuje pełną obsługę.

Are you a married man or a bachelor?
Jesteś żonatym mężem czy kawalerem?

Since we're not in therapy no more and I'm a bachelor again...
W końcu zakończyliśmy terapię i nie jestem już twoim pacjentem...

Are you seriously asking me to be the mole at your fiance's bachelor party?
Prosisz mnie, żebym był kretem na kawalerskim twojego narzeczonego? - Serio?

And the apostle Paul, he was a lifelong bachelor.
A apostoł Paweł, był zatwardziałym kawalerem.

I am poor, a bachelor, and without family.
Jestem biedny, jestem kawalerem, nie mam rodziny.

A minute ago a bachelor, now you're married.
Minutę temu byłeś kawalerem, a teraz masz żonę?

My bachelor party... was the last good time in my marriage.
Mój wieczór kawalerski był ostatnią z dobrych chwil w moim małżeństwie.

Hopefully, an intruder and not an in-law, like at my bachelor party.
Oby to byl intruz, a nie tesc, jak na moim wieczorze kawalerskim.

Oh, but Adam gets a bachelor party anyway?
Ale Adam i tak dostaje kawalerski?

I meant as a journalist, not a bachelor.
Jako dziennikarzowi, nie kawalerowi.

A handsome young fellow, an eligible young bachelor alone on a Friday night.
To co pan tam robi? Przystojny, młody człowiek, taki kąsek, samotny w piątkową noc?