Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) z tyłu, w odwrotną stronę;
back - (Noun) plecy; oparcie; tył;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

z tyłu, do tyłu, w tył, w odwrotną stronę

Nowoczesny słownik języka angielskiego

w tył, z tyłu, w odwrotną stronę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRONA

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
Żądania Parlamentu wspiera jego interpretacja art. 290 traktatu lizbońskiego.

statmt.org

Here in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.

statmt.org

Parliament makes recommendations and, I am afraid, the Council backs away.
Parlament wydaje rekomendacje, a Rada, jak się obawiam, z nich się wycofuje.

statmt.org

We cannot continue to turn our backs on a disorder that affects over 3 million Europeans.
Nie możemy wciąż ignorować zaburzeń, które dotykają ponad 3 miliony Europejczyków.

statmt.org

You immerse yourself in the water, and a physical action backs up a philosophical idea.
Zanurzają się w wodzie, a fizyczne działanie wspiera ideę filozoficzną.

TED

Saddam Hussein's right-hand man spared second death sentence as Iraq's president again backs clemency calls.

www.guardian.co.uk

The Indian legend believes Australia are in decline and so backs the tourists, and Eoin Morgan in particular, to shine this winter.

www.guardian.co.uk

The likely choice is thought to be between a consortium led by Claude Perdriel, owner of the news magazine Le Nouvel Observateur, involving France T?©l?©com and Orange and the Spanish media group Prisa, and a second consortium led by banker Matthieu Pigasse with Xaviel Niel, a self-made entrepreneur who backs two anti-Sarkozy websites - hence President Sarkozy's concerns - and the fashion tycoon Pierre Berg?©.

www.guardian.co.uk

Writing in today's Observer, Field, chairman of the Royal College of General Practitioners, backs the controversial call by Andrew Lansley, the health secretary, for Britons to take more responsibility for protecting their health.

www.guardian.co.uk

Go, see to your friends and tell them to watch their backs.
Idź, zbierz swoich kumpli i powiedz im, żeby na siebie uważali.

Keep your eyes open and you backs to the wall.
Miej oczy otwarte i trzymaj się ścian.

Then he goes out and come backs with all these people.
Potem wyszedł i wrócił z nimi wszystkimi.

But we've had all these months of watching our backs.
Ale przez te wszystkie miesiące musieliśmy się za siebie oglądać.

But I think he's still seeing her behind our backs.
Tak, ale myślę, że nadal widuje się z nią za naszymi plecami.

Let us never turn our backs on Africa's women and children again.
Nigdy więcej nie odwracajmy się plecami do afrykańskich kobiet i dzieci.

I vote for anything you don't have to write behind your friends' backs.
Głosuję za tym, żebyś żebyś napisał coś, czego nie będziesz musiał przed nami ukrywać.

Now if he backs up on the next series, it'll be over.
Jak w następnym zagraniu będzie tak samo, to już po nich.

Until you decided to start making decisions behind our backs.
Dopóki nie zacząłeś podejmować decyzji za naszymi plecami.

Can we be happy behind the backs of people who trust us?
Czy możemy znaleźć gdzieś szczęście i wyrzec się tych, którzy nam ufają?

We have to get you off of our backs, forever.
Musimy mieć cię z głowy.

Why don't you text him that and see if he backs down?
Dlaczego do niego nie napiszesz i zobaczysz czy on się wycofa?

We could do it with three hands tied behind our backs!
Moglibyśmy to zrobić z trzema rękoma związanymi z tyłu!

We can tan both of our backs at the same time.
Możemy opalać nasy plecy w tym samym czasie.

No talking behind anybody's backs in this house, all right?
W tym domu nie rozmawiamy o kimś za jego plecami, ok?

Not when they're putting out flames on their children's backs.
Ludzi z obozu może to wcale nie śmieszyć... ...kiedy będą gasić płonące dzieci.

Make sure your seat backs are in their upright position.
Upewnij się, czy twoje oparcie jest w pozycji pionowej.

However, this does not mean that we turn our backs on the traditional relationship of solidarity.
Nie oznacza to jednak, że odwracamy się od tradycyjnych stosunków polegających na solidarności.

Both You and your sister like to rub people's backs, why?
Dlaczego ty i twoja siostra tak lubicie szorować komuś plecy?

We can't get rid of him just because he talks behind our backs.
Nie pozbędziemy się go teraz, ponieważ mówi za naszymi plecami.

Besides, you're the one we can't turn our backs on.
Poza tym, ty jesteś tym któremu nie można ufać.

You're on your backs and the world clawing above you!
Leżysz na plecach, a świat trzyma cię w szponach!

If the case law backs it up, I'll recognize the divorce.
Jeśli macie za sobą prawo precedensowe, uznam rozwód.

Back to Backs is seeing each other two nights in a row.
Raz za razem, to spotykanie się dwie noce z rzędu.

But we can't turn our backs to the people.
Nie możeszmy się jednak odwrócić tyłem do ludzi.

I told her strong backs and weak minds runs in the family.
Mówię jej, że u nas w rodzinie mamy mocne plecy, ale słabe rozumki.

We need those results by next month if we want the off our backs.
Te wyniki muszą być gotowe w przyszłym miesiącu, jeśli mamy dostać zezwolenie z Halo?

Is this cause to turn our backs on Minsk again?
Czy to powód, aby ponownie odwrócić się od Mińska plecami?

The slaves die rather than bend their backs in your service.
Niewolnicy wolą umierać, niż zginać plecy w służbie.

In that case, and very good for my backs.
Więc, wyjdzie to moim plecom na dobre.

In struggling to get away, many rabbits break their backs.
W rozpaczliwej próbie odpędzenia ich wiele królików łamie sobie karki.

An organisation which plays with the lives of innocent people by acting behind their backs.
Organizacja, która zarządza życiem niewinnych ludzi, za których plecami się chowa.

Because we now know the enemy with broken backs can still crawl.
Teraz wiemy, że wróg ze złamanym kręgosłupem potrafi pełzać.

They work on their backs and kill with their hands.
Zachodzą ludzi od tyłu i zabijają gołymi rękami.

I can't go into New York behind my parents' backs.
Nie mogę pojechać do Nowego Jorku za plecami moich rodziców.

The fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
W rzeczywistości nie możemy pozwolić sobie na odwrócenie się od zielonej inżynierii genetycznej.

Watch your backs, we got a bogey on the loose.
Uważajcie na tyły, jeden gdzieś się wywinął.

Or we'll rip them off your bony backs, you understand?
Albo zedrzemy je z waszych kościstych pleców, zrozumiano?

Mostly, though, we just lay on our backs and stared at the clouds.
Ale przeważnie leżeliśmy na ziemi i patrzeliśmy na chmury.

And he breathes among us, his whip ever at our backs.
I żyje pośród nas, z batem na plecach.

Hejust wants to feel like we're not turning our backs on him.
On chce wiedzieć, że nie odwracamy się do niego plecami.

We in the West turned our backs on Afghanistan some years ago.
My, ludzie Zachodu, odwróciliśmy się od tego kraju kilka lat temu.

Tiger is on our backs and you're still prancing about!
Tygrys nam siedzi na grzbiecie a ty wciąż się bawisz!

They have preferred to turn their backs on this legislation which affects life and the earth.
Woleli oni odwrócić się od prawodawstwa, które ma wpływ na życie i ziemię.

Any skinnies come around these corners, you watch our backs.
Jak chudzi będą przybiegać z tych rogów, osłaniaj nasze tyły! -Hej!

Because now we have five parts ofa map on our backs.
Teraz mamy na plecach pięć części mapy.

And a gentleman never backs out on his word.
A gentleman nigdy nie cofa danego słowa.

We cannot continue to turn our backs on a disorder that affects over 3 million Europeans.
Nie możemy wciąż ignorować zaburzeń, które dotykają ponad 3 miliony Europejczyków.