Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

research (es)
investigations
examinations
explorations
studies

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

testing
tests
investigations
research
surveys
~ analityczne - analytical investigations
analyses
~ bakteriologiczne bacteriological investigations
~ biologii rzek biological river quality surveys
~ chemiczne środowiska environmental chemistry research
~ coroczne annual investigations
~ czasochłonne time-consuming research
~ czystości (substancji) purity tests
~ czystości wody water cleanliness tests
~ długoterminowe long-term surveys
~ doświadczalne experimental research
~ dotyczące zanieczyszczenia wód water pollution research
~ ekotoksykologiczne ecotoxicological surveys
~ epidemiologiczne epidemiological research
~ geologiczne geological investigations
~ geotechniczne getechnical investigations
~ gruntu ground surveys, ground investigations
~ hydrogeologiczne hydrogeological investigations
~ jakości ścieków IS sewage quality tests
~ jakości wody water quality investigations, water quality test, water quality surveys
~ kosztowne costly research, expensive research, expensive investigations
~ kwartalne quarterly investigations
~ laboratoryjne laboratory investigations, laboratory tests
~ metodą obserwacji zdalnych remote sensing research
~ mikroskopowe microscopic investigations, microscopic research
~ na skalę półtechniczną semi-technical scale investigations
~ na skalę techniczną technical scale investigations/tests
~ modelowe model tests
~ na miejscu on site tests
~ na toksyczność toxicity tests
~ na zagniwalność IS putrescibility tests
~ naukowe scientific research
~ okresowe periodical investigations
~ osadu ściekowego IS sewage sludge investigations
~ opinii publicznej public opinion surveys, public opion polls
~ polowe field investigations
~ rynku ekon. market research
~ skażenia gleby soil contamination investigations
~ składu chemicznego chemical composition investigations
~ szczelności leakage tests
~ ścieków IS sewage testing, sewage investigations, sewage examinations, sewage tests
~ środowiskowe environmental research(es), environmental investigations
~ techniczne technical research(es), technical tests
~ technologiczne process resarch(es), technological research(es)
~ terenowe field research(es), field survey, field studies, field explorations, field work, field investigations, site survey
~ wód i ścieków water and wastewater research
~ wód podziemnych groundwater investigations
~ wód powierzchniowych surface water investigations
~ wstępne preliminary tests
~ z zakresu gospodarki wodnej water management research
~ zlecone commissioned research(es)

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

investigationsresearch (es) surveytests~ analityczne analytical investigations, analyses~ chemiczne chemical investigations~ comiesięczne monthly investigations~ coroczne annual investigations~ gruntu ground survey, ground invesrigations~ hydrogeologiczne hydrogeological investigations~ jakości ścieków sewage quality tests~ jakości wody water quality investigations~ kwartalne quarterly investigations~ laboratoryjne laboratory investigations~ oddziaływania effect investigations, impact investigations, influence investigations~ odpadów waste investigations~ okresowe periodical investigations~ osadu ściekowego sewage sludge investigations~ polowe field investigations, field research~ półroczne half-yearly investigations~ skażenia gleby soil contamination investigations~ składowisk/a landfill research, landfill investigations~ składu chemicznego chemical composition investigations~ środowiskowe environmental research~ terenowe field investigationsfield research~ w zakresie analizy odpadów research into waste analysis~ wód podziemnych groundwater investigations~ wpływu składowiska odpadów komunalnych municipal landfill research, municipal landfill investigations~ zlecone commissioned investigations

Nowoczesny słownik polsko-angielski

explorations

tests

research

inspections

surveys