Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(śledztwo) interrogation, questioning, research study, investigation, survey
(dociekanie) examination, inquiry, study, search
(dokumentów) inspection
proof test, research, exploration, test, testing, trial
badanie arbitrażowe: referee testbadanie broni palnej: examination of fire armsbadanie formalne: formal testbadania gabinetowe: desk researchbadania gabinetowe na podstawie źródeł poza firmą: external desk researchbadania gabinetowe na podstawie źródeł wewnętrznych firmy: internal desk researchbadanie grupy krwi: blood group testbadanie gwarancyjne: guarantee testbadanie lekarskie (oskarżonego, pokrzywdzonego, świadka) : medical examinationbadanie nieformalne, (nieoficjalne) : informal testbadanie oficjalne: formal testbadanie opinii publicznej: public opinion pollbadanie podstawowe: fundamental testbadanie przyczyny zgonu: inquestbadanie psychiatryczne: psychiatric examinationbadanie sprawy: investigation of a casebadanie stosunków majątkowych: means testbadanie symptomów kłamstwa: lie detectionbadanie szczegółowe: analysisbadanie szkód: damage surveybadanie terenowe: field researchbadanie urzędowe: legal testbadanie w terenie: field inquirybadania ważności wyborów: law-provision for disputed elections, investigation of elections validitybadanie wstępne: preliminary testbadanie wyrywkowe: random examination, odd testbadanie zwłok: autopsypoddać badaniu: to examine, to investigateprzeprowadzić badanie oskarżonego: to interrogate the accused, to question the accused

Wordnet polsko-angielski


1. (an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole)
analysis
synonim: analizowanie

2. (a procedure followed in making a medical diagnosis)
diagnostic procedure, diagnostic technique: :

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

lekarskie n nt C medical (examination), checkup

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr exploration (naukowe) research (work), study, investigation (pacjenta) examination

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

research, examination, inspection~ bilansu - balance sheet inspection/audit~ przez biegłego - auditing/audit of balance sheet~ przez R.N. - inspection of balance sheet by the Supervisory Board~ broni palnej - examination of fire-arms~ ciała - body examination~ dokładne - scrutiny~ dokumentacji podatkowej płatnika - tax enquiry~ dokumentów - examination of documents~ dopuszczalności postępowania - -examina- tion as to jurisdiction/allowability~ efektywności pracy - time and method study~ finansowe - financial review~ fiskalne - fiscal/tax examination~ grupy krwi - blood group test~ i Certyfikacja - Testing and Certification~ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - Polish Institute for Testing and Certification~ i rozwój - research and development R&
D~ jakości - quality audit~ kasy - examination of cash assets~ koniunktury - business trend research~ krwi - blood test~ lekarskie - medical examination~ kontrolne - medical clearance tests/ check-up~ okresowe - periodical medical examination/check-up~ poddać się - to submit to medical exami- nation/check-up~ wstępne - initial examination~ marketingowe - field research~ meritum sprawy - consideration of the merits~ miejsca zdarzenia - examination of the scene~ naukowe - research~ naukowego wyniki - research findings~ okoliczności - examination of circum- stances~ operacyjne - operational research~ opinii publicznej - public opinion survey/ poll~ pełne - detailed audit~ poddawać - to audit, to examine~ poddawany - auditee, examined~ podstawowe środowiska - environmental baseline study (EBS) ~ pojazdów mechanicznych - vehicle overhaul~ popytu - demand research, research on the demand~ przeprowadzający - auditor~ przestępstw - examination of crimes~ przyczyn wypadku - investigation into the causes of an accident~ psychiatryczne - psychiatric examination~ psychologiczne - psychological examination~ reklamowe - advertising research~ rewidentów zawierające zastrzeżenia - qualified auditors’/audit report, qualified opinion~ rynku - market research~ skargi - examination of a petition~ sprawozdanie z badania - audit report~ sprawozdań finansowych - audit of financial statements~ sprawy - examinaton of the case~ stanu prawnego nieruchomości - title examination~ techniczne - technical inspection/overhaul~ tożsamości - establishing of somebody’s identity~ trzeźwości - breath test~ ważności wyborów - investigation into the validity of elections~ wstępne - review and preliminary evaluation of the accounting system~ wyrywkowe - sampling~ z losowym wyborem próby - random sampling~ zachowań konsumenta - consumer research~ zdolności kredytowej - creditworthiness inquiry~ zdolności przewidzenia konsekwencji działania - foreseeability test~ zewnętrzne ciała - external examination of the body~ zeznania podatkowego - examination of tax return~ zgodności decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu z prawem - the examina- tion of the lawfulness of the administrative decision on expropriation~ źródłowe - desk research

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. examination
2. research
3. survey~e cen price survey~e dokumentów inspection of documents~e efektywności time and method study ~e ewidencji auditing of records~e finansowe financial review ~e kapitałów własnych auditing of equity ~e kosztów cost examination ~e ksiąg rachunkowych auditing, examination of books ~e majątku trwałego auditing of fixed assets~e należności receivables auditing~e operacyjne operational research ~e podatków tax audit~e przychodów income audit~e sprawozdań finansowych financial statements audit~e sprawozdań finansowych skonsolidowanych consolidated financial statements audit~e systemu ewidencji record system audit~e szczegółowe detailed study~e wyczerpujące profound examination~e wyników nadzwyczajnych extradordinary gains and losses auditing ~e zapasów inventories audit~e zatwierdzające approval test~e zeznań podatkowych tax audit~e zobowiązań liabilities auditwyniki ~a results of an examinatio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. investigation
2. examination
3. study
4. survey
5. inspection, audit ~a ankietowe questionnaire surveys Badania Biotechnologiczne na Rzecz Innowacyjności, Rozwoju i Wzrostu w Europie (BRIDGE) UE Biotechnology Research for Innovation, Development and Growth in Europe ~a lub projekty pilotażowe studies or pilot schemes ~a marketingowe market research ~a operacyjne operational research Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy (BRITE) UE Basic Research in Information Technologies for Europe (BRITE) ~a rynku market research ~a zachowań konsumentów consumer research ~a źródłowe desk research ~e cen price survey ~e dokumentów examination of documents, inspection of documents ~e efektywności time and method study ~e efektywności pracy time and motion study ~e finansowe financial review ~e i rozwój Research &
Development (R &
D) ~e koniunktury gospodarczej business research, economic research, market research ~e ksiąg rachunkowych auditing, examination of books ~e operacyjne operational research ~e opinii publicznej opinion poll, opinion research ~e próbki sampling ~e reprezentacyjne sample survey, sampling procedure, research by sampling, investigation by random selection ~e techniczne technical survey ~e typu EWG EEC-type examination ~e sprawozdań finansowych auditing ~e szczegółowe careful examination, close examination, through examination, detailed study ~e trzeźwości breath test ~e wniosku proposal examination ~e urzędowe legal test ~e wyczerpujące exhausting examination, profound examination ~e wykonalności feasibility study ~e wyrywkowe random sampling ~e zatwierdzające approval test ~e zdolności kredytowej status inquiry ~e zdolności przewidzenia konsekwencji działania foreseeability test ~e zeznań podatkowych tax audit sprawa jest przedmiotem ~a the matter is under examination, the matter is under consideration, the matter is under investigation wyniki ~a results of an examination
findings poddać ~u to submit to an examination prowadzić ~a to carry out research, to do research

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENQUIRY

INQUIRY

STUDY

ANALYSIS

SCRUTINY

SURVEY

SEARCH

PROBE

INSPECTION

PROOF

TEST

EXAM

INTERROGATION

QUESTIONING

PERQUISITION

INVESTIGATION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. investigation
2. examination
3. study
4. survey
5. inspection, audit

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n investigation, exploration, research, study
(chorego, świadka itp.) examination
proving, inspection, interrogation
~a i rozwój research and development
~a operacyjne operations research
~e lekarskie physical examination

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

study, survey

Słownik nieruchomości polsko-angielski


1. (przegląd) survey
2. (kontrolne) inspection, audit

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

examination
search
searching
inquiery (pl. inquieries)

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

research
test
examination
~ lekarskie - medical examination
~ osobowości - personality test
~ psychometryczne - psychometric test
~ rynku zatrudnienia - researching the employment market
~ umiejętności - ability test

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

testing
investigating
examining
survey
surveying
scrutiny
~ biologiczne - biotesting
~ czystości wody water cleanliness test, water purity test(ing)
~ gruntowne thorough examination
~ jakości wody testing water quality
~ kontrolne control test
~ mętności turbidity testing
~ modelowe model test
~ jakości rzek river quality survey
~ jakości ścieków sewage quality testing
~ jakości wody water quality testing
~ kanalizacji za pomocą kamery drainage camera survey
~ oporności elektrycznej electrical resistivity survey
~ organolepetyczne organoleptic test
~ pilotowe pilot testing
~ postępu w zakresie realizacji examining implementation progress
~ próbek sample investigation, sample scrutiny
~ przyczyn awarii post-accident study
~ rozwiązań projektowych investigating design solutions
~ stężenia zanieczyszczeń investigating pollutant concentrations
~ szczelności zbiornika tank-tightness testing, container leak testing
~ toksyczności toxicity test
~ wpływu… examining the impact of …
~ zagrożenia powodziowego flood assessment survey
~ zasadności skarg investigating complaints, complaints investigation
~ zgodności z przepisami regulatory research

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assay

check-up

exploration

inquest

inquisition

research

searching

trial

vetting

Nowoczesny słownik polsko-angielski

overhaul

testing