Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) znaczek, godło, identyfikator;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(medal) odznaka (fig
emblem) symbol

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odznaka, znaczek, plakietka, naszywka, świadectwo (czegoś)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

b{dZn Znaczek lub naszywka Nice girls lived in mortal fear of being seen out with men in college scarves and blazers with badges on (Grzeczne dziewczęta żyły w śmiertelnym strachu, że ktoś zobaczy je z mężczyznami w szkolnych szalikach i swetrach z naszywkami [uni-wersyteckimi] ) - Jilly Cooper (1980) He wants to advertise the fact by wearing blazers with badges (Chce obwieścić wszystkim ten fakt, nosząc swetry z naszywkami [uniwersyteckimi] ) - Jilly Cooper (1980) Both of them were sporting 'Support Cedric Diggory' badges on their cloaks (Obaj nosili płaszcze z naszywkami " Popierajcie Cedrica Diggory'ego") - J.K. Rowling (2000)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n oznaka, znakbadge injured cięzko ranny badge of office insygnia urzędu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

odznaka f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s oznaka, od-znaka
~ of rank oznaka (dystynkcja) stopnia
Dis-tinguished Unit Badge (skr. DUB) am. Odznaka Wyróż-niającej się Jednostki
film ~ fotodozymetr

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n odznaka
symbol
fig. oznaka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNACZEK

ZNAK

ROZETKA

ŻETON

BLASZKA

NUMER BAGAŻOWEGO

SYMBOL

GODŁO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

znaczek
oznaka

Słownik internautów

odznaka
plakietka
naklejka, naszywka
oznaka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odznaka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

naszywka

numer

oznaka

plakietka

Tarcza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

odznaka
~, armour - odznaka wojsk pancernych
~, aviation - odznaka lotnicza, odznaka pilota
~, beret - odznaka noszona na berecie
~, breast - odznaka noszona na piersi
~, fitness - odznaka sprawności fizycznej
~, flying - odznaka lotnicza, odznaka pilota
~, infantry - odznaka piechoty
~, military - odznaka wojskowa
~, naval - odznaka marynarki (wojennej)
~ of honour - odznaka honorowa
~ of rank - odznaka rangi
~, officers' - odznaka oficerska
~, parachute - odznaka spadochronowa
~, paratrooper - odznaka spadochroniarza
~, pilot's - odznaka lotnicza, odznaka pilota
~, regimental - odznaka pułkowa
~, service - odznaka rodzaju wojsk
~, sports - odznaka sportowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In Poland, I have distributed badges and bracelets which encourage support of transplantation medicine.
W Polsce rozdawałam znaczki i bransoletki zachęcające do popierania medycyny transplantacyjnej.

statmt.org

Any infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
Każde naruszenie tego kodeksu jest karane odebraniem identyfikatora i skreśleniem z rejestru.

statmt.org

Desktop label printers can create visitor badges, parking passes, and other temporary documents.
Biurkowe drukarki etykiet mogą drukować identyfikatory dla gości, bilety parkingowe i inne tymczasowe dokumenty.

Zebra Technologies

Today the members of my Group are wearing a badge which says 'Yes to the Europe of values'.
Dziś członkowie mojego ugrupowania noszą opaskę, na której jest napisane "Tak dla Europy opartej na wartościach”.

statmt.org

First off, my badge says I'm an astronomer.
Na mojej plakietce jest napisane, że jestem astronomem.

TED

(This year, Brighton has styled itself as the world's first "frameless" festival, with work pinned and pasted to the walls - a case of turning one's limitations into a badge of honour.

www.guardian.co.uk

Yang appealed to Beijing to change its attitude on the award and see it as a badge of pride for China.

www.guardian.co.uk

Every one was stamped with the badge of the New York Parks Department, for whom Mould worked from 1857 to shortly before his death in 1886.

www.guardian.co.uk

The site has proved controversial among public order police officers, who found their own names, badge numbers and photographs uploaded on the internet.

www.guardian.co.uk

What does my badge number have to do with anything?
Co tu ma do rzeczy mój numer ewidencyjny?

The only difference between him and us will be the badge.
I tylko jedyną różnicą między nami będzie odznaka.

Even if you had a badge, id be the wrong one.
Nawet mając odznakę nie wolno ci tak zagrywać!

Last door on the right. But next time you need a badge.
Ostatnie drzwi po prawej stronie. ale następnym razem musi Pan mieć przepustkę.

These people are more than just badge numbers to me. They're my friends.
Ci ludzie to dla mnie coś więcej, niż numer odznaki, to moi przyjaciele.

Pick up the badge, or leave justice to me and my men.
Weź odznakę albo zostaw pilnowanie prawa mnie i moim ludziom.

How did you even get past the front desk without a badge?
Jak w ogóle udało ci się przejść bez identyfikatora?

You must think this badge on your arm means something.
Myślisz, że ta naszywka na twoim ramieniu coś znaczy?

If you can't answer that question, take off the badge.
Jeśli nie umiesz sobie odpowiedzieć, to zdejmij odznakę.

You give me one good reason why I shouldn't pull your badge right now.
Daj mi powód, dlaczego nie powinienem zabrać ci natychmiast odznaki.

Perfect. I'll have your badge ready for you in a few days.
Doskonale, twoja plakietka będzie gotowa za kilka dni.

My uncle had a badge and he cut me a break.
Mój wujek miał odznakę i mnie wyciągnął z tego.

I assume you'll want me to turn in my badge.
Zakładam, że chcesz bym zwrócił ci moją odznakę.

Yeah, but I'm the one with the badge and the gun.
Taa, a ja jestem z tych, którzy mają odznakę i pistolet.

I went to the police station and talked to somebody with a badge.
Byłem na posterunku i rozmawiałem z jednym, co miał odznakę.

You say he came in here and flashed a badge?
Więc mówisz, że on tu wszedł i mignął ci legitymacją?

None of those are real and neither is that badge.
Żadna z nich nie jest prawdziwa... podobnie jak ta odznaka.

Now, we both know how badly you want that badge back.
A teraz... Obaj wiemy, jak bardzo chcesz odzyskać tę odznakę.

Being chased out of that building is a badge in my book.
Bycie ściganym w tym budynku jest odznaką w mojej książce.

You want my gun and badge? Get the hell out of here.
Chcesz mój pistolet i odznakę? Wynoś się

I know you're wondering if this badge is real, right?
Pewnie się zastanawiasz, czy odznaka jest prawdziwa?

This was taken the day he got that swimming badge.
Tamtego dnia odebrał odznakę pływacką.

Just doing my job, like the badge says, protecting and serving.
Tylko wykonuję moją pracę... jak głosi odznaka...chronię i służę.

When I returned four days ago, the film from my badge was processed.
Kiedy wróciłem cztery dni temu, film z mojego wspaźnika zaczął czernieć.

You know, back in those days, honor and respect for the badge meant something.
W tamtych czasach, szacunek dla odznaki rzeczywiście coś znaczył.

Brady, aren't you standing on the wrong side of that badge?
Brady, nie stoisz czasem po niewłaściwej stronie tej gwiazdy?

Oh, my God, he has a badge and a gun.
O Boże, on ma odznakę i broń.

I mean, you ever actually thought about respecting the badge?
To znaczy, nigdy tak naprawdę nie myślałeś o szacunku do odznaki?

You'll have a real agent, not a teacher with a temporary badge.
Dostaniesz prawdziwego agenta nie nauczyciela z tymczasową odznaką.

When I wear this badge, you treat me like a man of the law!
Kiedy noszę odznakę masz mnie traktować jak stróża prawa!

I hate to do this, but I've got to take your badge and gun.
Nienawidzę tego robić, ale ja mam wziąć plakietki i pistolet.

He only took your badge, because you destroyed more of the city than usual.
Odzyskasz odznakę. Wkurzył się, bo zniszczyłeś więcej miasta niż zwykle.

He saved my life and got himself a detective's badge.
Ocalił mi życie i zdobył odznakę detektywa.

Can we put my badge in the dosimeter to get a reading?
Możemy włożyć mój identyfikator do dozymetru, by mógł go odczytać?

I'm the one with the badge. I'll decide whether it's legal or not.
To ja noszę odznakę, Abdul, i to ja sprawdzam, czy jest legalna czy nie.

Jack Walsh is not the name on that badge, sir.
Nazwisko Jack Walsh nie figuruje na legitymacji.

You guys are practically writing my next episode of Badge.
Praktycznie już mi piszecie następny odcinek Badge.

If it happens again, I'll have your badge and gun in my drawer.
Jeśli to się jeszcze raz stanie, schowam twoją odznakę i broń do szuflady.

I wanted you to know your badge is ready.
Chciałam, żebyś wiedział, że twoja plakietka jest gotowa.

We bought him a badge and whistle for his birthday.
Kupiliśmy mu odznakę i gwizdek na urodziny.

A man has gotta choose between the bottle and the badge.
Mężczyzna musi umieć wybierać między butelką, a odznaką.

The only difference between this and a Midget is an badge.
Jedyną różnicą między tym, a Midget jest znaczek

Stand at attention and give me your badge numbers!
Stańcie na baczność i podajcie numery służbowe!

I give you some of my work, and you do the badge for me.
Ja daje ci trochę mojego, a ty zrobisz dla mnie odznakę?

And could you show your badge? people love that.
I mógłby pan pokazać swoją odznakę? Ludzie to kochają.

This badge is supposed to mean something, and you just spat on it.
Ta odznaka powinna coś znaczyć, a ty ją oplułeś.

Swearengen! Be down in five minutes with my gun and badge!
Bądź tu na dole za pięć minut z moją bronią i odznaką!

Why don't you go to the academy earn your badge, make captain?
Dlaczego nie pójdziesz do akademii... ...po swoją odznakę, kapitanie?

Not I can believe that you gave himher their turn badge.
Nie mogę uwierzyć, że oddasz mu odznakę.