Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka banjo; patelnia;
banjoist - (Noun) muzyka bandżysta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(pl ~s, ~es) n C (musical instrument) banjo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bandżo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n muz. bandżo, banjo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANJO [MUZ.]

KARTER DYFERENCJAŁU

Wordnet angielsko-polski

(a stringed instrument of the guitar family that has long neck and circular body)
banjo, bandżo, banjola, bandżola

Słownik internautów

banjo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And you know, I came back to school, I finished my degrees and told my parents I wanted to be a banjo player.
Wiecie, wróciłem do szkoły, skończyłem studia i powiedziałem rodzicom, że chcę grać na banjo.

TED

I like music, and I like banjos, and I think I probably heard Steve Martin playing, and I said, "I could do that."
Lubię muzykę i lubię banjo, i chyba gdy słuchałam Steve'a Martina pomyślałam sobie że też tak umiem.

TED

And I said to my husband, I said, "Ben, can I buy a banjo?"
Spytałam więc męża, "Ben, mogę kupić banjo?",

TED

You could take that money and buy your banjo.
Możesz mu zabrać te pieniądze i kupić banjo.

TED

I knew I had to take a banjo with me to China.
coś tak bardzo amerykańskiego i wspaniałego.

TED

"We're playing not to mark his death, but to celebrate his life," said Rod Davis, banjo player with the Quarrymen, who had known John since they were five years old at Sunday school.

www.guardian.co.uk

Brass and percussion meets fiddles, banjo and accordion as Salsa Celtica mix Scottish and Irish music with Latin American salsa.

www.guardian.co.uk

Swymmer hits the bongo and Powda shakes the maracas and as Watson introduces the jangling chords of the banjo and Johnny picks at the rumba box the mento sound comes alive.

www.guardian.co.uk

I don't know the exact formula, but here's a handy rule of thumb: by the time everyone is unselfconscious enough to belt out the one song they all know all the words to, and that someone can play on the banjo (in our case, I'm afraid, it was I Will Survive), you really should have all been in bed half an hour ago.

www.guardian.co.uk

I got no need for you and your banjo right now.
Nie potrzebuję teraz ciebie ani twojego banjo.

That I wanted to learn how to play the banjo?
To, że chciałem nauczyć się grać na bandżo?

No one's ever going to tell you what to do again, Banjo.
Nikt nigdy nie będzie ci więcej mówił, co masz robić, Banjo.

I ain't never played no banjo in my life before.
Nigdy w życiu nie grałem na banjo.

So suddenly I'm more important than learning the banjo?
Więc teraz jestem nagle ważniejsza niż gra na banjo?

You could take that money and buy your banjo.
Możesz mu zabrać te pieniądze i kupić banjo.

I think it will turn up quite soon, Banjo.
Myślę, że pojawi się tu już wkrótce.

For somebody to give you money for playing that banjo?
Na kogoś, kto da ci kupę forsy za grę na tym banjo.

He was young, like this child, and he played the banjo, I think.
Był młody jak to dziecko, I grał na banjo, tak myślę.

When this is over, Banjo, you'll have as many presents as you want.
Kiedy to się skończy, Banjo... dostaniesz tyle prezentów, ile będziesz chciał.

Banjo has the heart of a little child.
Banjo ma serce małego dziecka.

Cause I'm coming 'round the mountain with a banjo on my knee
Bo idę przez góry z banjem na kolanie

You can't hold a banjo and not smile.
Ale nie mozna trzymać bajno i się nie uśmiechać.

Why did daddy take the real Banjo away?
Dlaczego tatuś musiał zabrać prawdziwego Banjo?

And Jeff Chang with the girl picked up, those who played the banjo.
I Jeff Chang z dziewczyną podnosili tych, którzy grali banjo.

The banjo is a very native American instrument.
Wie pani, że banjo jest bardzo rdzennym amerykańskim instrumentem.

Dr. Banjo, surely we can discuss this like recently civilized beings.
Dr. Banjo, jestem pewien, że możemy o tym porozmawiać jak cywilizowane istoty.

And you find yourself up against Banjo.
I w ten sposób znalazłeś się naprzeciw Banjo.

I remember you when you was little, Banjo.
Pamiętam cię, gdy byłeś jeszcze mały, Banjo.

That the old guy with the banjo?
Tym staruszkiem z banjo?

Banjo, you're coming with me right now.
Banjo! Idziesz ze mną, natychmiast.

We're musicians, He picks a banjo, I got a fiddle.
Jesteśmy muzykami. On gra na banjo, a ja na skrzypcach.

Those are my friends, my beans and my banjo.
Moi przyjaciele, fasola i banjo.

Mad fiddler in this room, playing the banjo.
Szalony grajek w tym pokoju, grający na banjo.

Banjo, there's five men waiting down there.
Banjo, na dole czeka pięciu ludzi.

And Banjo needed a new job.
A Banjo potrzebował nowej pracy.

Whatever happened to that old banjo?
Co się stało z tym starym banjo?

Which one of you is Banjo?
Który z was to Banjo?

But Banjo is my friend now.
Lecz Banjo jest teraz moim przyjacielem.

Help me up with it, Banjo.
Masz, pomóż mi z tym, Banjo.

Tell her to return to Banjo.
Powiedz jej żeby wróciła do Banjo.

Put her in the back, Banjo!
Połóż ją z tyłu, Banjo!

Or maybe it's a small banjo?
Albo może małe banjo?

And the pigs are playing banjo?
A świnie grają na banjo?

Somebody commented on my banjo playing.
Ktoś skomentował moją grę na banjo.

You need a good hiding, Banjo.
Potrzebujesz dobrego lania, Banjo?

Oh... what's the name of that Burt Reynolds picture with the banjo?
Jak się nazywał ten film z Reynoldsem, z banjo?

After the drum set, accordion, guitar and violin... a banjo.
Po perkusji, akordeonie, gitarze i skrzypcach... Banjo.

Banjo and me are going.
Banjo i ja idziemy sobie.

Is what Banjo said, true?
Czy to co powiedział właściciel Banjo to prawda?

Banjo, I said grab her.
Banjo! Powiedziałem, łap ją!

Thanks for the banjo lessons.
Dzięki za lekcje gry na banjo.

Billy Bob Banjo hit me with a two-by-four.
Billy Bob Banjo uderzył mnie deską.

We're finishing up the job, Banjo.
Kończymy pracę, Banjo!

You strumming away on that stupid banjo
Ty brzdąkasz na tym głupim banjo.

Rodders, you own a banjo, right?
Rodders, masz banjo, co? - Mam.

Tutankhamen played banjo in there.
Tutankhamen grał tutaj na banjo.

Then show me... - by playing better banjo.
Więc mi to udowodnij... - grając lepiej na banjo.

Banjo and Sullivan!
Banjo i Sullivan!

Think happy, Banjo.
Myśl szczęśliwie, Banjo.