Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Kamerun;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kamerun

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Cameroon

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.

statmt.org

Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
Kilkadziesiąt tysięcy uchodźców uciekło do sąsiedniego Kamerunu i do Nigerii.

statmt.org

(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.
(Wideo): Narrator: Głęboko w odległym zakątku Kamerunu, dwóch myśliwych tropi swoje ofiary.

TED

This is in the Mandara mountains, near the Nigerian border in Cameroon, Mokoulek.
To Góry Mandara, przy granicy Kamerunu z Nigerią, w Mokoulek.

TED

I like to show this shot -- this is Ubald Tamoufe, who's the lead investigator in our Cameroon site.
Chciałbym pokazać to zdjęcie - to Ubald Tamoufe, wiodący badacz w naszej części Kamerunu.

TED

This river will get us straight into Cameroon.
Ta rzeka doprowadzi nas prosto do Kamerunu.

After all, corruption is a topical issue in Cameroon.
Przecież w Kamerunie korupcja jest na porządku dziennym.

I remember an English geologist in Cameroon with me.
Pamiętam angielskiego geologa pracującego ze mną w Kamerunie.

Corruption is a fact of life in Cameroon.
Korupcja jest w Kamerunie na porządku dziennym.

In cameroon a medecine man invokes the gods african.
A w Kamerunie, szaman prosił bogów afrykańskich o pomoc.

Today, we are talking about the Republic of the Congo and Cameroon.
Dziś rozmawiamy o Republice Konga i Kamerunie.

In Group E, Cameroon went down 2-1 to the Netherlands.
W grupie E, Kamerun przegrał 2-1 z Holandią.

Involving civil society in the process of drafting the agreement with Cameroon is a positive indication of this.
Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego w prace nad umową z Kamerunem jest tego pozytywnym przejawem.

This would also encourage the parliaments in both Cameroon and Congo to complete their consideration.
Zachęci to również parlamenty Kamerunu i Konga do podjęcia ostatecznych decyzji.

Ah,pre-embargo cuban tobacco in a wrapper leaf from cameroon.
Kubański tytoń sprzed embarga zawinięty w liść z Kamerunu.

From Cameroon - beautiful, round.
Z Kamerunu - piękne, okrągłe.

Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
Kilkadziesiąt tysięcy uchodźców uciekło do sąsiedniego Kamerunu i do Nigerii.

It must be said at the start that both the Republic of Congo and Cameroon have highly repressive governments.
Na początek należy powiedzieć, że zarówno Republika Konga, jak i Kamerun mają bardzo represyjne rządy.

Cameroon is the largest African exporter of hardwoods to Europe, which purchases 80% of its production.
Kamerun jest największym afrykańskim eksporterem twardego drewna do Europy, która jest rynkiem zbytu dla 80 % jego produkcji.

(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.

I can only welcome the fact that the Commission has concluded agreements with Cameroon and the Republic of Congo.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyrazić swoją radość z zawarcia przez Komisję umów z Kamerunem i Republiką Kongo.

The draft resolution in question concerns the important partnership agreement between the European Union and the Republic of Cameroon.
Przedmiotowy projekt rezolucji dotyczy ważnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu.

I am therefore under no illusion that we will succeed in putting an end to all illegal logging in either Cameroon or Congo - unfortunately.
Nie mam więc złudzeń, że uda nam się powstrzymać całość nielegalnego wyrębu w Kamerunie czy też w Kongo - niestety.

The next item is the joint debate - Forest law (Cameroon, Republic of Congo)
Kolejnym punktem obrad jest połączona debata - prawo leśne (Kamerun, Republika Konga)

Cameroon, 40% of whose territory is covered in forest, is the largest African exporter of hardwoods to Europe.
Kamerun, którego 40 % terytorium pokrywają lasy, jest największym afrykańskim eksporterem twardego drewna do Europy.

Some went up the mountain... ...to Cameroon.
A część poszła w góry. Do Kamerunu.

Nothing will come of the aforementioned goals without the real and effective involvement of the authorities of the Republic of Cameroon.
Powyższe cele nie zostaną zrealizowane bez rzeczywistego i skutecznego zaangażowania władz Republiki Kamerunu.

He was seized by state security forces on 3 February in Chad, but managed to escape to Cameroon before being offered asylum in France.
Został pojmany przez państwowe siły bezpieczeństwa w dniu 3 lutego w Czadzie, ale udało mu się uciec do Kamerunu, zanim zaproponowano mu azyl we Francji.

Furthermore, serious reservations should be expressed concerning the reliability of the control system given the dereliction of duty on the part of the authorities in Cameroon.
Ponadto należy zgłosić poważne zastrzeżenia wobec wiarygodności systemu kontroli, zważywszy na zaniedbania obowiązków, do których dochodzi ze strony kameruńskich władz.

In our discussions about EPAs with Cameroon, the Commission stressed time and again that our partners wanted to negotiate about services.
W naszych rozmowach dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym z Kamerunem Komisja raz po raz podkreślała, że nasi partnerzy domagali się uwzględnienia w negocjacjach sfery usług.

Yet, we have to say, that although Cameroon is the largest exporter of tropical wood in Africa, in no other country are the forests being so extensively cleared.
Musimy jednak powiedzieć, że chociaż Kamerun jest największym eksporterem drewna tropikalnego w Afryce, w żadnym innym kraju lasy nie są wycinane tak intensywnie.

This ultimately threatens the green lungs of Africa, which are vitally important for the global climate, and endangers the unique flora and fauna of Cameroon.
W konsekwencji zagrozi to zielonym płucom Afryki, które mają niezwykle istotne znaczenie dla klimatu na świecie, i zagrozi unikatowym gatunkom flory i fauny żyjącym w Kamerunie.

I voted in favour of this motion for a resolution on Voluntary Partnership Agreements with Cameroon and the Republic of Congo.
Głosowałem za przyjęciem tego projektu rezolucji w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie z Kamerunem i Republiką Konga.

I believe that it is very important for Cameroon, the largest exporter of hardwood from Africa to Europe, to apply strict regulations during its activities in this area.
Uważam, że to bardzo ważne, by Kamerun, największy eksporter drewna twardego z Afryki do Europy, stosował rygorystyczne przepisy w dziedzinie gospodarki leśnej.

For example, in Central Africa, Cameroon has been criticised, not to say strongly condemned, by its neighbours, for having signed this interim agreement with the European Union.
Na przykład w Afryce Środkowej państwa sąsiadujące skrytykowały, a nawet zdecydowanie potępiły Kamerun za podpisanie tej przejściowej umowy z Unią Europejską.

The corruption and illegality afflicting trade in Cameroon really must be tackled through the development of a system to check legality and independent audits of the whole system.
Należy stanowczo zająć się korupcją i łamaniem prawa w Kamerunie poprzez stworzenie systemu sprawdzania legalności i niezależnych kontroli całego systemu.

They include, for example, Emile Bomba's ALCEC in Cameroon, and they deserve to be helped and supported.
Jednym z nich jest na przykład, ALCEC w Kamerunie, którego przewodniczącym jest Emile Bomba. Zasługują one na to, żeby im pomagać i udzielać wsparcia.

The agreements with Congo and Cameroon, taken together with Ghana, means that some of Africa's most vulnerable forests are now covered by Voluntary Partnership Agreements.
Umowy z Kongiem i Kamerunem, jak również umowa z Ghaną, oznaczają, że część najbardziej zagrożonych lasów jest teraz objęta dobrowolnymi umowami o partnerstwie.

I considered the report, which agrees with the conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between Cameroon and the European Union, to be worthy of support during the vote.
Uznałem, że sprawozdanie, w którym wyrażono zgodę na zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Kamerunem a Unią Europejską, jest warte poparcia w głosowaniu.

The approved partnerships with the Republic of Cameroon and the Republic of Congo include good practice guidelines, which may form an important precedent for other ongoing negotiations with timber-producing countries.
Zatwierdzone partnerstwa z Republiką Kamerunu i Republiką Konga dają nam wytyczne w sprawie dobrych praktyk, które mogą stanowić ważny precedens dla innych toczących się obecnie negocjacji z krajami produkującymi drewno.

I hope that binding Cameroon to the FLEGT will effectively reduce the resources available to traffickers and thus establish an effective and transparent system for checking whether timber is legal.
Mam nadzieję, że związanie Kamerunu FLEGT skutecznie ograniczy możliwości, jakimi dysponują nielegalnie handlujący drewnem, stwarzając tym samym skuteczny i przejrzysty system kontrolowania, czy drewno pochodzi z legalnych źródeł.

The Cameroon-EU Voluntary Partnership Agreement provides for a series of political and legislative reforms which will enable Cameroon's timber sector to institute good governance practices and greater transparency.
Dobrowolna umowa o partnerstwie między Kamerunem a UE przewiduje szereg reform politycznych i legislacyjnych, które umożliwią kameruńskiemu sektorowi drewna wprowadzenie praktyk dobrego zarządzania i większej przejrzystości.

With the Lisbon Treaty, the European Parliament has codecision and needs to give its formal assent to two VPAs relating to Cameroon and the Republic of Congo.
Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma uprawnienia w zakresie współdecyzji i musi wyrazić formalną zgodę na dwie dobrowolne umowy o partnerstwie - dotyczące Kamerunu i Republiki Konga.

The European Parliament has voted for several agreements to combat the illegal trade in timber between the European Union and the Congo and the European Union and Cameroon.
Parlament Europejski głosował już nad kilkoma umowami w sprawie walki z nielegalnym handlem drewnem między Unią Europejską a Kongiem i między Komisją Europejską a Kamerunem.

in writing. - I welcome this resolution which accompanies the consent procedures for the Voluntary Partnership Agreements on forest law and the trade in timber with Cameroon and the Congo.
na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję tę rezolucję, która towarzyszy procedurom zgody dotyczącym dobrowolnych umów o partnerstwie w sprawie egzekwowania prawa w dziedzinie leśnictwa i handlu drewnem z Kamerunem i Kongo.

A project currently under way in Cameroon is helping to fund various construction schemes, including the installation of crash barriers to improve safety on the main Douala-Yaoundé road, as well as a road safety awareness campaign.
W chwili obecnej wprowadzany jest w życie projekt w Kamerunie, który pomaga w finansowaniu przedsięwzięć konstrukcyjnych, takich jak budowa barier przeciwwypadkowych, aby poprawić bezpieczeństwo na głównej drodze Douala-Yaoundé oraz kampanie uświadamiające w kwestii bezpieczeństwa na drogach.

As has already been said, thousands of refugees have fled from Darfur to Chad, but with continuing violence in Chad people are now also escaping to Cameroon, Nigeria and the Central African Republic.
Jak już zostało to powiedziane, tysiące uchodźców uciekło z Darfuru do Czadu, ale wobec nasilającej się przemocy w Czadzie ludzie obecnie uciekają do Kamerunu, Nigerii i Republiki Środkowoafrykańskiej.

A certification system, which ensures clear traceability, will benefit not only the European economy and the European timber industry in particular, but also the economy and timber industry in Cameroon and Congo.
System certyfikacji, zapewniający możliwość jednoznacznego określenia pochodzenia drewna, będzie korzystny nie tylko dla gospodarki europejskiej, w szczególności dla europejskiego przemysłu drzewnego, ale również dla gospodarki i sektora drzewnego Kamerunu i Konga.

Two of these countries, Cameroon and Ghana, are at this very moment finalising a voluntary FLEGT partnership agreement with the Union, and Liberia should be embarking on similar negotiations very shortly.
Dwa z tych krajów - Kamerun i Ghana - finalizują w tej chwili dobrowolną umowę o partnerstwie FLEGT z Unią Europejską, a Liberia prawdopodobnie rozpocznie podobne negocjacje w krótkim czasie.

The rapporteur admits that the agreement will facilitate the importing of timber originating in Cameroon to the EU and that this may result in conflicts with the EU's objective of combating climate change.
Sprawozdawca przyznaje, że umowa ułatwi przywóz do UE drewna pochodzącego z Kamerunu i że może to być sprzeczne z unijnym celem, jakim jest walka ze zmianami klimatu.

The implementation of the bilateral EU/Cameroon Voluntary Partnership Agreement to combat the illegal exploitation of forests is a very partial step towards the necessary establishment of a mechanism for punishing all ecological crimes.
Wcielenie w życie dwustronnej dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kamerunem, która ma na celu walkę z nielegalną eksploatacją lasów, jest zaledwie małym krokiem w kierunku stworzenia koniecznego mechanizmu karania sprawców wszystkich przestępstw ekologicznych.

author. - Madam President, the tropical rainforests in Cameroon and the Congo are precious and we must welcome this voluntary agreement to address the sustainability of the harvesting of the timber that they contain.
autorka - Pani Przewodnicząca! Tropikalne lasy deszczowe Kamerunu i Konga są bezcenne, dlatego nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się z przyjęcia tej dobrowolnej umowy, mającej na celu zapewnienie zrównoważonego gospodarowania drewnem, które można pozyskiwać z tych lasów.

We must therefore be absolutely sure that timber from Cameroon, the Republic of Congo or any other third country has been obtained, transported and placed on the market legally, respecting the needs of local communities and forest management legislation.
Dlatego musimy mieć absolutną pewność, iż drewno pochodzące z Kamerunu, Konga czy jakiegokolwiek innego państwa trzeciego zostało pozyskane, transportowane i wprowadzone do obrotu legalnie, z poszanowaniem potrzeb społeczności oraz prawa z dziedziny zarządzania lasami.

Lastly, several countries including Ghana, Cameroon, Mali, Sierra Leone and Cote d'Ivoire have also included measures on the management of natural resources and governance of this sector in their national programmes for the 10th European Development Fund.
Kilka krajów, w tym Ghana, Kamerun, Mali, Sierra Leone oraz Wybrzeże Kości Słoniowej również uwzględniły środki dotyczące gospodarki zasobami naturalnymi i zarządzania tym sektorem w swoich krajowych programach w ramach 10-ego Europejskiego Funduszu Rozwoju.

I am delighted that, after five years of negotiations, Voluntary Partnership Agreements (VPAs) on forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) have been concluded with Cameroon and with the Republic of the Congo.
Jestem bardzo zadowolony, że po pięciu latach negocjacji zawarte zostały dobrowolne umowy o partnerstwie (VPA) w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) z Kamerunem i Republiką Konga.