Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obozowisko, obóz, kemping, biwak; ośrodek kolonijny, teren rekreacyjny; życie w wojsku; grupa ludzi/organizacji/krajów, ugrupowanie; zniewieściałość; wystawianie się na pokaz; demonstrowanie homoseksualizmu; subkultura gejowska; kamp; zachwyt nad kiczem, banałem, wulgarnością; kabotynizm, kabotyństwo, afektacja, teatralność;
make/set up camp - rozbijać obóz;
summer camp - obóz letni, kolonie;
day camp - (Noun) półkolonie;
it’s pure camp. - [object Object];
make/pitch camp - rozbić obóz;
refugee camp - (Noun) obóz dla uchodźców;

(Verb) rozbijać obóz, obozować, biwakować, usadowić się, umieścić w obozie, mieszkać w namiocie;
camp out - (Phrasal Verb) mieszkać w namiotach, biwakować, spać pod namiotem; mieszkać w prowizorycznych warunkach;
camp on - (Phrasal Verb) koczować; technika oczekiwać w kolejce na połączenie z numerem zajętym;
go camping - wybrać się na kemping; jechać na obóz/biwak;
camp it up - zachowywać się w sposób celowo afektowany, grać w sposób celowo afektowany, ostentacyjnie demonstrować swój homoseksualizm;

(Adjective) pedziowaty; kabotyński, teatralny, nienaturalny, afektowany, staroświecki, ostentacyjnie kiczowaty, zniewieściały;
army camp - obóz wojskowy;
camp comedy - zachowanie typowego geja; teatralny/afektowany sposób zachowania;
camp comedy - zachowanie typowego geja; teatralny/afektowany sposób zachowania;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C obóz, obozowisko
(in mil etc. sense) wojsko umieszczone w namiotach
(in pol sense) obóz polityczny
a left-wing ~obóz lewicowy
to pitch a ~ rozbijać obóz/obozowisko
to strike ~ zwijać obóz.vi obozować, rozbijać obóz
to go ~ing jechać pod namiot: let's go ~ing for the weekend!
to
~-out mieszkać pod namiotem
~ing site pole namiotowe.~ cpds ~-bed n łóżko polowe
~-fire n ognisko obozowe

adj (colloq) afektowany, pretensjonalny, wymyślny, zniewieściały

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nienaturalny

zachowujący się nienaturalnie

teatralny

pedziowaty

kabotyński

zniewieściały

kiczowaty

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

obóz m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s obóz, kemping, obozowisko
vi (zw. ~ out) obozować, mieszkać w namiocie
prisoner of war ~ obóz jeniecki

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BIWAKOWY

OBOZOWY

AFEKTOWANY

WYLEWNY

HOMOSEKSUALNY

OBÓZ

OBOZOWISKO

KEMPING

TABOR

OBOZOWAĆ

MIESZKAĆ W NAMIOCIE

PARKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N obóz
V obozować
V rozbijać obóz
N Comp łóżko składane
V Phras obozować

Wordnet angielsko-polski


1. (a penal institution (often for forced labor)
"China has many camps for political prisoners")
obóz


2. (temporary living quarters specially built by the army for soldiers
"wherever he went in the camp the men were grumbling")
obóz: : synonim: encampment
synonim: cantonment
synonim: bivouac

3. (an exclusive circle of people with a common purpose)
klika, koteria, mafia, sitwa, krewni i znajomi królika, towarzystwo wzajemnej adoracji, kamaryla, klan, kasta, siuchta: : synonim: clique
synonim: coterie
synonim: ingroup
synonim: inner circle
synonim: pack

4. (a group of people living together in a camp
"the whole camp laughed at his mistake")
obóz: :

5. (something that is considered amusing not because of its originality but because of its unoriginality
"the living room was pure camp")
kamp, camp: :

6. (a site where care and activities are provided for children during the summer months
"city kids get to see the country at a summer camp")
kolonie, kolonia: : synonim: summer camp

Słownik internautów

obozować, biwakować
obóz, obóz szkoleniowy
zniewieściały
afektowany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. obóz
tabor

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

obóz, obozowisko
internment camp: obóz dla internowanych
makeshift camp: obóz tymczasowy
to send to an internment camp: internować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obozowanie

Słownik skrótów chemicznych

pol. cykliczny monofosforan adenozyny, ang. cyclic adenosine monophosphate

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk.,polit. obóz
~, abandoned - obóz porzucony
~, armed - obóz zbrojny
~, civilian internee - obóz dla internowanych cywilów
~, concentration - obóz koncentracyjny
~, death - obóz śmierci
~, displaced persons; ~, DP - obóz dla uchodźców
~, enemy - obóz nieprzyjaciela
~, entrenched - obóz okopany
~, extermination - obóz zagłady
~, firing - obóz ćwiczeń w strzelaniu, obóz strzelecki
~, fortified - obóz warowny, obóz ufortyfikowany
~, gipsy - obóz cygański
~, guarded - obóz strzeżony
~, hostage - obóz dla zakładników
~, hutted - obóz złożony z baraków
~, internee; ~, internment - obóz dla internowanych
~, labour - obóz pracy
~, legion - obóz legionów
~, legion-sized - obóz wielkości legionu
~, makeshift - obóz prowizoryczny
~, military - obóz wojskowy
~ of peace - polit. obóz pokoju
~ of the plotters - obóz spiskowców
~, officers' - obóz dla oficerów
~, officers' prisoner of war - oflag
~, opposite - polit. obóz przeciwny
~, permanent - obóz stały
~, practice - obóz ćwiczebny, obóz szkoleniowy
~, prison - obóz-więzienie
~, prisoner of war; ~, P-O-W - ośrodek jeńców wojennych, obóz jeniecki
~, regroupment - obóz przegrupowania
~, refugee - obóz dla uchodźców
~, relief - obóz dla poszkodowanych, obóz pomocy humanitarnej
~, rest - obóz wypoczynkowy
~, Roman - hist. obóz rzymski
~, scout - obóz harcerski
~, shooting - obóz strzelecki
~, slave labour - obóz pracy niewolniczej
~, staging - obóz przejściowy
~, summer - obóz letni
~, temporary - obóz tymczasowy
~, tented - pole namiotowe
~, terrorist training - obóz szkolenia terrorystów
~, training - obóz szkoleniowy
~, transit - obóz przejściowy
~, unguarded - obóz niestrzeżony
~, wagon - obóz obronny, tabor
~, Western - polit. obóz zachodni
~, winter - obóz zimowy
~, work - obóz pracy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Więzienie w Zatoce Guantánamo stanowi odzwierciedlenie tej tragicznej sytuacji.

statmt.org

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.
Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

TED

We know our history: more than 500 000 Roma were killed in the death camps.
Znamy naszą historię: ponad 500 000 Romów zostało zabitych w obozach śmierci.

statmt.org

In some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
W niektórych obozach co tydzień umiera ponad 1 000 ludzi, głównie w wyniku czerwonki.

statmt.org

We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.

statmt.org

Ouattara's camp has been confident in recent days that such help is coming.

www.guardian.co.uk

I live, thanks to the mercy of my friends in camp Boulosse where life is very hard.

www.guardian.co.uk

And that's what happened on our first night at camp Blessing, the battalion headquarters in the Pech River valley in eastern Afghanistan.

www.guardian.co.uk

Already, the field rangers and camp cook were frantically trying to beat the closest flames away.

www.guardian.co.uk

My family and I were on our way back to the camp.
Byłem z moją rodziną w drodze do obozu.

I'm doing the training camp down at the community centre.
Jestem na obozie sportowym w centrum kultury.

I think summer camp would do you a lot of good.
Myślę, że letni obóz zrobiłby Ci dobrze.

I haven't gone to any military camp for seven years.
Nie byłem w żadnym obozie wojskowym od siedmiu lat.

You told her everything, about what happened at the camp?
Powiedziałaś jej wszystko o tym, co wydarzyło się na obozie?

I was fine when you went away to computer camp.
Przecież wszystko było w porządku gdy pojechałeś na obóz informatyków.

Then you can love and support him going to camp.
To dobrze. Więc kochaj go i wspieraj na obozie.

Go back to the camp and tell the others to get ready.
Wróć do obozu i powiedz, by się przygotowali.

She wants to form the bank to better the camp.
Chce utworzyć bank dla dobra obozu.

You're going to camp David to meet with the president why?
Jedziesz do Camp David, aby spotkać się z prezydentem?

Camp out and watch the place for the next 20 hours.
Rozbij obóz i pilnuj miejsca przez następne 20 godzin.

But tell him that I cannot learn these ways in camp.
Ale powiedz mu, że w obozie się tego nie nauczę.

We want to make sure my boys hear us at camp.
Chcę, żeby usłyszeIi nas moi chłopcy w obozie.

When was the last time you were in that camp?
Kiedy ostatnio byłeś w tym obozie?

Mom took him to all the women in the camp.
Mama wzięła go do wszystkich kobiet w obozie.

They're not moving him to camp David tonight, are they?
Nie przewo蕨 go do Camp David dzisiaj, prawda?

It was almost 20 years ago during the summer at camp.
To było prawie dwadzieścia lat temu. W lecie, na obozie.

Will you ask him what kind of camp this is?
Zapytaj go co to w ogóle jest za obóz.

They want you to go to their camp this summer.
Chcą, abyś pojechał na ich letni obóz.

I have to live to see the end of this camp.
Muszę dożyć jak już to się z tym obozem skończy.

We have no choice but to find a place to camp.
Poszukamy miejsca na rozbicie obozu. Nie mamy innego wyboru.

We need this kind of information on every in camp.
Potrzebujemy takich informacji o każdym w obozie.

What am I going to do if he does that at the camp?
Co zrobię, jeżeli on odstawi taki numer na obozie?

It's a sure thing that they have eyes inside our camp.
Jestem pewien, że mają kogoś w obozie.

Mom, why can't we camp in an like every other family?
Mamo, czemu nie możemy obozować w przyczepach tak jak każda rodzina?

Look, maybe you can go for summer camp or something, okay?
Może będziesz mógł pojechać na obóz letni czy coś w tym stylu...

Next weekend we really want you to come up to the camp.
Naprawdę chcielibyśmy, żebyście w przyszły weekend przyjechali na piknik.

I did not know how long you would remain in the camp.
Nie wiedziałam, jak długo będziesz w obozie.

It's the book that you gave me when I first got to the camp.
To książka, którą mi dałeś, kiedy się dostałam do obozu.

I saw a film about the camp, and it looked so nice.
Widziałem film o obozie, i wyglądał tak ładnie.

More food. The best land for your soldiers to camp.
Więcej żywności, najlepsze ziemie na obozowiska dla waszych żołnierzy!

So I decided to sign him up for fat camp.
Więc postanowiłem podpisać go dla tłuszczu obozu.

I guess you could check the camp out, see what it's all about.
Wydaje mi się, że mogłabyś sprawdzić, o co chodzi z tym obozem.

That looks like a good place to camp, right up there.
Wygląda na dobre miejsce na obóz. Tam w górze.

In no other camp would you have it this good.
W żadnym obozie ludziom nie było tak dobrze jak tutaj.

I so wish you had been at camp with me.
Chciałabym byś był ze mną na obozie.

The camp was a village full of women and children.
Obozem była wioska pełna kobiet i dzieci.

I met you and your mother in a relief camp.
Ciebie i twoją matkę poznałam w obozie wsparcia.

My mother made me go to theater camp one summer.
Matka wysłała mnie raz na letni obóz teatralny.

He could have got hurt between that town and the camp.
Mogło mu się coś stać między tym miastem a obozem.

You told me the camp was on this mountain top!
Mówiłeś, że obóz jest na szczycie tej góry.

It might be good for me to go to baseball camp.
To by było dobre dla mnie jechać na obóz baseballowy.

Three of them, just coming in from the coast, stopped at our camp.
Trzech z nich zatrzymało się u nas po powrocie z wybrzeża.

Then my mom sent me to a summer camp for fat kids.
Wtedy mama wysłała mnie na letni obóz dla grubasów.

It's always fun to get away from camp, even for an hour.
Zawsze fajnie jest wyrwać się z obozu. Nawet na godzinę.

What did they do with the soldiers from this camp?
Co zrobili z zolnierzami z tego obozu?

Does anybody in this town know where the camp is?
Czy ktoś w tym mieście wie, gdzie jest jego obóz?

I stood guard on the other side of the camp.
Ja stałem na straży po drugiej stronie obozu.

My father and mother remained in camp until the end of the war.
Mój ojciec i matka zostali w obozie aż do końca wojny.

We haven't been able to reach anyone at base camp.
Nie byliśmy w stanie skontaktować się z nikim w obozie.