Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda konopie indyjskie; marihuana;
cannabis resin - żywica z konopi indyjskich, haszysz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U konopie indyjskie, marihuana, haszysz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

konopie siewne

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KONOPIE INDYJSKIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

haszysz

Wordnet angielsko-polski


1. (any plant of the genus Cannabis
a coarse bushy annual with palmate leaves and clusters of small green flowers
yields tough fibers and narcotic drugs)
konopie
synonim: hemp

2. (the most commonly used illicit drug
considered a soft drug, it consists of the dried leaves of the hemp plant
smoked or chewed for euphoric effect)
trawa, marycha, ziele, marihuana, zioło, trawka, gandzia: : synonim: marijuana
synonim: marihuana
synonim: ganja

Słownik internautów

marihuana

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

haszysz, konopie indyjskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That a certain kind of potato, a certain kind of drug, a sativa-indica Cannabis cross has something to say about us.
To, że pewien rodzaj ziemniaka, pewien narkotyk, że krzyżówka cannabis sativa i indica ma coś do powiedzenia o nas samych.

TED

This is the only federally funded site where it is legal to cultivate cannabis for scientific research in the United States.
To jest jedyne utrzymywane przez rząd miejsce legalnej uprawy konopi indyjskich do badań naukowych w całych USA.

TED

Now it is in every city, town and village: heroin, cannabis, cocaine.
Obecnie narkomania jest obecna we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach, obejmując uzależnienia od heroiny, marihuany, kokainy, itp.

statmt.org

Cannabis sativa
(Cannabis sativa)

EU Constitution

According to statistics compiled by the Centre, 75 million Europeans have already tried cannabis and 14 million Europeans have already tried cocaine at least once.
Według statystyk Centrum 75 milionów Europejczyków próbowało co najmniej raz konopi i 14 milionów kokainy.

statmt.org

Did that old cannabis charge finally catch up with me?
Czy te dawne przygody z trawką wyszły na jaw?

And so, in effect, all forms of cannabis became illegal.
I tak, wszystkie formy konopi stały się nielegalne.

Now, every day of John's life is structured around cannabis.
Teraz każdy dzieńw życiu John'a jest ułożony dookoła cannabis.

If someone cannabis plantation to find where this guy talking about it.
Skok na tą plantację ziela, o której mówił ten koleś.

And that's because more people use cannabis than all other illicit drugs put together.
A to dlatego, że więcej ludzi używa cannabis niż, wszystkich pozostałych narkotyków łącznie.

It seems to me that across the world, our relationship with cannabis remains confused.
Wydaje się, że na całym świecie nasz związek z cannabis pozostaje zagmatwany.

These projects house the main suppliers of cannabis and cocaine in the area.
Jak wiecie, to osiedle to jeden z głównych punktów zaopatrzenia w haszysz i kokainę.

First, did you talk about, and now do you want to cannabis fields go?
Bardzo miło Joey, najpierw mówisz o sidłach a teraz chcesz iść na pole zielska?

Cannabis is a close relative of the hop plant, but with one crucial difference.
Cannabis jest bliskim krewnym chmielu. Z jedną kluczową różnicą.

Tell me, how are you studying the link between cannabis and schizophrenia?
Powiedz mi, jak studiujesz połącznie między cannabis a schizofrenią?

Listening to John, he sounds like he needs cannabis to live.
Słuchając John'a, on brzmi, jakby potrzebował cannabis do życia.

I think so, because cannabis evolved in this place many million years ago,
Tak myślę, ponieważ cannabis ewoluowało tu wiele milionów lat temu.

Actually, that's quite shocking that you found a connection between cannabis and heroin.
Właściwie to dość szokujące, że znalazłeś związek pomiędzy cannabis a heroiną.

Now it is in every city, town and village: heroin, cannabis, cocaine.
Obecnie narkomania jest obecna we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach, obejmując uzależnienia od heroiny, marihuany, kokainy, itp.

So this is showing how cannabis affects the brain.
A więc to pokazuje jak cannabis działa na mózg,

How real is the dark side of cannabis?
Jaka na prawdę jest ciemna strona cannabis?

Or, could cannabis even be good for you?
Lub czy cannabis może być dla Ciebie dobry?

Proving the link between cannabis and psychosis is never going to be easy.
Udowodnienie powiązanie między cannabis a psychozami nigdy nie będzie łatwe.

John can now barely imagine life without cannabis.
John nie wyobraża sobie życia bez cannabis.

They held traffic for the band to play for Cannabis Day.
Zatrzymują samochody, by orkiestra mogła zagrać na dzień konopi.

There are no deaths from cannabis use anywhere.
Nie ma śmierci od używania marihuany. Nigdzie.

Damiana can be smoked, producing effects similar to Cannabis sativa.
Damiana może być palona, dając efekty podobne do Cannabis sativa.

Like when Lasse started growing cannabis... on half the potato patch.
Na przykład gdy Lasse zaczął uprawiać konopie na połowie ziemi pod ziemniaki.

It was inevitable that eventually cannabis would meet its perfect partner...us.
Nieuniknionym było, że w końcu cannabis spotka swojego doskonałego partnera

Cannabis is clearly much more subtle.
Cannabis jest wyraźnie znacznie bardziej spokojne.

Is this the origin of cannabis?
Czy to jest źródło cannabis?

But cannabis has another face entirely.
Cannabis ma jeszcze jedno, całkiem inne oblicze.

For Tom and Alison, obtaining cannabis is straightforward.
Dla Toma i Allison zdobycie cannabis jest proste.

Help yourself to some champagne and some cannabis... uh, canapés.
Proszę się napić szampana i spróbować konopi... kanapek.

There's two condensed buds of cannabis.
Dwa piękne topy z cannabis.

That was my relationship... with cannabis.
To był mój związek. Z cannabis.

Even Queen Victoria used the resin extracts from cannabis to alleviate her menstrual cramps.
Nawet Królowa Wiktoria używała olejku konopnego, by osłabić jej bóle menstruacyjne.

Now approaching Cannabis Cultivation Center.
Teraz dojeżdżamy do Cannabis Cultivation Center.

Professor Kanat Sarsenbaev is Kazakhstan's national cannabis expert.
Profesor Kanat Sarsenbaev jest narodowym ekspertem od cannabis w Kazahstanie.

Check this out-- Cannabis Day.
Sprawdź to. Dzień konopi.

The numbers and size of cocaine seizures are rising while for herbal cannabis, heroin, ecstasy and amphetamines, seizures appear to be stabilising.
Wzrasta liczba i wielkość przechwytywanych porcji kokainy, podczas gdy liczba konfiskowanej marihuany, heroiny, extasy i amfetaminy wydaje utrzymywać się na stabilnym poziomie.

According to statistics compiled by the Centre, 75 million Europeans have already tried cannabis and 14 million Europeans have already tried cocaine at least once.
Według statystyk Centrum 75 milionów Europejczyków próbowało co najmniej raz konopi i 14 milionów kokainy.

In Ireland a fifth of those treated for problem alcohol use also misuse drugs, and a recent study in France found that driving under the influence of cannabis doubles the risk of being responsible for an accident.
W Irlandii jedna piąta osób leczonych z powodu problemów alkoholowych zażywała również narkotyki, a w przeprowadzonym niedawno badaniu we Francji odkryto, że prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany dwukrotnie zwiększa ryzyko spowodowania wypadku.

According to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, over 70 million Europeans have smoked cannabis and 60% of people that go to discos in France, Italy and the United Kingdom have taken cocaine.
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ponad 70 milionów Europejczyków pali marihuanę, a 60% osób bawiących się w dyskotekach we Francji, Włoszech i w Wielkiej Brytanii zażywa kokainę.

'Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro and FYROM are transit countries to the EU for illegal migrants and victims of human trafficking for sexual exploitation, cannabis products, heroin, cocaine, cigarettes, synthetic drugs and precursors, counterfeit Euros and firearms.
"Albania, Kosowo, Serbia, Czarnogóra i FYROM są krajami tranzytowymi do UE dla nielegalnych migrantów i ofiar handlu osobami wykorzystywanymi seksualnie, obrotu produktami z konopi, heroiną, kokainą, papierosami, narkotykami syntetycznymi i prekursorami narkotyków, fałszywymi euro i bronią palną.