Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia kanonik; kanon; norma, reguła; technika kwadrat;
canons regular - kanonicy regularni;
the canons of good taste - normy dobrego smaku;
in canon - w kanonie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(church decree) kanon
~ law prawo kanoniczne.
2.
(criterion) kryterium, zasada, reguła.
3.
(body of writings) treść.
4.
(list of saints) wykaz świętych.
5.
(priest) kanonik.
6.
(mus) kanon

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kanon, kanonik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kanon (w muzyce)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n kanonik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KANON

FORMUŁA

KANONIK

Wordnet angielsko-polski


1. (a ravine formed by a river in an area with little rainfall)
kanion
synonim: canyon

2. (a priest who is a member of a cathedral chapter)
kanonik: :

3. (a contrapuntal piece of music in which a melody in one part is imitated exactly in other parts)
kanon: :

4. (a rule or especially body of rules or principles generally established as valid and fundamental in a field of art or philosophy
"the neoclassical canon"
"canons of polite society")
kanon: :

5. (a collection of books accepted as holy scripture especially the books of the Bible recognized by any Christian church as genuine and inspired)
kanon: :

6.
kwadrat: : synonim: four-line

Słownik internautów

kanonik
kanon

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. kanon
reguła

2. kośc. kanonik

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kanon, zasada
canons of taxation: zasady podatkowe

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

regulamin

Słownik religii angielsko-polski

1. kanonik m
2. kanon m (część mszy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A canonical page is the preferred version of a set of pages with highly similar content.
Strona kanoniczna jest preferowaną wersją zestawu stron o bardzo podobnej treści.

Google

Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?

statmt.org

Here's an example of a project they made, a motion-activated confetti canon ball.
Dostali tekturę, drewno, papier i hasło: "Zróbcie coś".

TED

We'll do our best to algorithmically determine an appropriate canonical page, just as we've done in the past.
Postaramy się jak najlepiej określić odpowiednią stronę kanoniczną, tak jak to robiliśmy w przeszłości.

Google

This new option lets site owners suggest the version of a page that Google should treat as canonical.
Ta nowa opcja pozwala właścicielowi witryny zasugerować wersję strony, którą Google ma traktować jako kanoniczną.

Google

The story he chose - canon Alberic's Scrapbook - trod the distinctive Jamesian path of a tale founded in historical fact and a glimpsed but never fully revealed horror lurking just out of sight.

www.guardian.co.uk

"Such outrages are terrible in a great and confident city like Istanbul," said canon Ian Sherwood, the British consulate chaplain, who remembers the attack on the diplomatic mission in which the consul general, Roger Short, was killed in 2003.

www.guardian.co.uk

The band's influences are drawn from outside the indie canon - the xx are famously fans of modern R&B, which might account for the album's preoccupation with sultry yearning, not a mood indie music traditionally conjures: it sounds original, but isn't abstruse enough to scare less adventurous listeners.

www.guardian.co.uk

American writers, proud of their canon - from Mark Twain, Herman Melville and Ernest Hemingway, to John Steinbeck, Joseph Heller and Saul Bellow - are, alternately, eager to kill off the genre and exasperated by their long wait for the next big writer.

www.guardian.co.uk

I said so to the canon, but he refuses to hear me.
Powiedziałem to kanonikowi, ale nie chce mnie słuchać.

If you leave her body, the village canon may choose another possessed soul.
Jeśli zostawicie jej ciało, nasz kanonik może wybrać inną opętaną duszę.

Giselle is possibly one of the greatest works in the canon.
Giselle jest prawdopodobnie jednym z najlepszych baletów w kanonie baletu.

Let's just say it's my own small contribution to the operatic canon.
Powiedzmy że to mój mały wkład w dziedzinę, jaką jest opera.

All I know is, this violates every canon of respectable broadcasting.
Wiem tylko, że to pogwałci każdy kanon szanującego się nadawcy.

The canon will choose those for sacrifice tonight.
Kanonik wybierze ludzi na ofiarę dziś wieczorem.

Cardinals, canon lawyers... Oh, what do they know of the real world?
Kardynałowie, kanoniści ... - Co oni wiedzą o prawdziwym świecie?

During the shelling, a faulty canon exploded.
Podczas bombardowania, jedno z naszych dział eksplodowało.

After the pianissimo, the canon resumes.
Po pianissimo, powraca kanon.

And then to send him to Rome to study Moral Theology or Canon Law.
A potem wyśIą go do Rzymu na studia teoIogii aIbo prawa kanonicznego.

Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?

Epistemology and the Literary Canon.
Cena Postmodernizmu: Epistemologia i kanon literacki.

How is it that in Poland, which claims to uphold the rule of law, canon law has precedence over law made by the national Parliament?
Jak to możliwe, że w Polsce, która mieni się państwem prawa, prawo kanoniczne jest nadrzędne w stosunku do prawa stanowionego przez parlament?

There's more men, Enjolras! – Canon's ready! – Fire!
Przyszło więcej żołnierzy, Enjolras! - Działo gotowe! - Ognia!

Son of a lawyer. Nephew of the learned Canon Grandier of Sainte.
Syn prawnika, bratanek uczonego kanonika Grandier de Seine.

It was a misunderstanding of scripture... ...and a papal misapplicationof canon law.
To było niezrozumienie Pisma Świętego i niewłaściwe, papieskie użycie kanonicznego prawa.

He must recognise, in both civil and canon law... ...the invalidityof Your Majesty's marriage.
Musi uznać, tak w prawie cywilnym jak i kanonicznym, nieważność ślubu waszej wysokości.

The part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.

The petitioners are seeking a way to decide the fate of the Bulgarian Orthodox Church not through church canon which has taken shape over centuries, but through the intervention of a secular institution - the ECJ in Strasbourg.
Autorzy petycji poszukują sposobu rozstrzygnięcia losu bułgarskiego kościoła prawosławnego nie poprzez kształtowane od stuleci prawo kanoniczne, lecz poprzez interwencję instytucji świeckiej - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.

However, it will also be remembered, I fully acknowledge, on account of the rather unusual style of the President-in-Office of the Council, a combination of determination, resourcefulness and iconoclastic methods in relation to the Community's established canon, all of which are the sort of things of which I would approve.
Przyznaję, że okres ten zostanie zapamiętany również z powodu raczej osobliwego stylu urzędującego przewodniczącego Rady - kombinacji determinacji, zaradności i obrazoburczych metod w odniesieniu do ustalonego kanonu wspólnotowego. Wszystko to znajduje moje poparcie.