Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ładunek statku, fracht, towar;
a cargo of bananas - ładunek bananów;
a cargo of bananas - ładunek bananów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U ładunek
~ ship/boat statek handlowy, barka, frachtowiec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ładunek (statku), towar (w trakcie transportu)
towarowy, transportowy

(boat/ship) frachtowiec, statek towarowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cargo

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ładunekcargo capacity ładowność statku cargo insurance ubezpieczenie towarów w transporcie bulk cargo ładunek masowydamaged cargo ładunek uszkodzonyfull-ship cargo ładunek pełnostatkowyto book cargo bukować ładunek

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

fracht, ładunek, ładunek morski

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n ładunek, towar w transporcie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ładunek, fracht
~-carying transportowy
~ parachute spadochron towarowy
~ sling urządzenie do podwieszania ładunku (pod kadłubem śmigłowca)
non vital ~ ładunek o drugorzędnym znaczeniu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ładunek (statku, samolotu), fracht
cargo plane - samolot towarowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁADUNEK

FRACHT

TOWAR

Wordnet angielsko-polski


1. (goods carried by a large vehicle)
ładunek, transport
synonim: lading
synonim: freight
synonim: load
synonim: loading
synonim: payload
synonim: shipment
synonim: consignment

2. (goods carried by a large vehicle)
cargo, kargo: : synonim: lading
synonim: freight
synonim: load
synonim: loading
synonim: payload
synonim: shipment
synonim: consignment

3. (goods carried by a large vehicle)
transport: : synonim: lading
synonim: freight
synonim: load
synonim: loading
synonim: payload
synonim: shipment
synonim: consignment

Słownik internautów

ładunek towaru
towarowy

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ładunek (statku)

Słownik audio-video Montevideo

ładunek, fracht

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. cargoes -) transp. ładunek
~, air - ładunek lotniczy, ładunek samolotu
~, between deck - mar. ładunek międzpokładowy
~, bulk(y) - ładunek masowy
~, combat - transp. materiały bojowe, materiały wojskowe
~, dangerous - ładunek niebezpieczny
~, deck - mar. ładunek pokładowy
~, economic - ładunek ekonomiczny
~, general - ładunek drobnicowy
~, general air - ładunek lotniczy zwykły
~, hazardous - ładunek niebezpieczny
~, heavy lift - ładunek ciężki (o wadze ponad 5 ton)
~, high explosive - ładunek silnie wybuchowy
~, high value - ładunek cenny
~, inflammable - ładunek łatwopalny
~, non air transportable - ładunek nie nadający się do przewozu drogą lotniczą
~, perishable - ładunek łatwo psujący się
~, precious - ładunek o dużej wartości
~, ship - ładunek statku
~, special - ładunek specjalny
~, unwanted - ładunek niechciany
~, valuable - ładunek wartościowy
~, vehicle; ~, vehicular - ładunek pojazdu

Słownik techniczny angielsko-polski

ładunek, towar

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Seven million ship cargo containers come into the United States every year.
Każdego roku siedem milionów statków towarowych przypływa do Stanów Zjednoczonych.

TED

Such is the case in my country, where a cargo vessel has caused the death of a fisherman.
Tak też się dzieje w moim kraju, w którym statek spowodował śmierć rybaka.

statmt.org

They include the visa arrangements, as well as the requirements for 100-percent cargo scanning.
Obejmują one umowy wizowe, jak również wymóg całkowitego skanowania przewożonych towarów.

statmt.org

And then they flew a few cargo flights, and took it out of service.
A potem odbyli kilka lotów towarowych i wycofali samolot.

TED

That's an American C-17 cargo plane that flew us from New Zealand to McMurdo in Antarctica.
To amerykański samolot transportowy C-17, którym lecieliśmy z Nowej Zelandii do McMurdo na Antarktydzie.

TED

Bout, who maintains he has never traded in weapons, told his trial he ran a legitimate air cargo business and was in Thailand to discuss selling aircraft to Thais.

www.guardian.co.uk

A tour of the airport by a US security delegation in June 2009 revealed "several lapses in airport security practices - regarding passenger screening, cargo security, and secure identification display area badge and access procedures".

www.guardian.co.uk

- Terror alert as explosive packages found on US-bound planes- Suspicious package on cargo plane at East Midlands airport- Another package found on FedEx plane at Dubai airport.

www.guardian.co.uk

He alleged that intelligence officials orchestrated gun shipments to Kurdish groups to destabilise Turkey and were pulling the strings behind the 2009 case of the Arctic Sea cargo ship suspected of carrying missiles destined for Iran.

www.guardian.co.uk

The cargo is the only hope of life for our people.
Ładunek jest jedyną nadzieją dla naszego ludu.

Everybody around the docks is talking about the cargo, for one thing.
Wszyscy w dokach mówią, że płyną po jakąś rzecz.

Who has better access to the cargo hold than a pilot?
Kto ma lepszy dostęp do luków bagażowych niż pilot?

You'd think they'd take better care of a valuable cargo like us.
Sądziłem, że będą bardziej dbali o tak cenny ładunek jak my.

You better get him off before we start swinging cargo.
Lepiej go stąd zabierz, zanim zaczniemy wynosić cargo.

Yet that cargo is a source of great anxiety to them.
Jeszcze ten ładunek, który jest źródłem wielkiego zainteresowania.

But what he saw in that Cargo container changed him.
Ale to, co zobaczył w tym magazynie, zmieniło go.

You may be big in the lab, but out here you're just cargo.
Może jesteś kimś w laboratorium, ale tu tylko ładunkiem.

How do I know this cargo is safe to transport?
Skąd mam wiedzieć, że ładunek nie jest niebezpieczny?

Shouldn't you try to be a little less conspicuous? I mean, given our cargo.
Nie powinieneś mniej rzucać się w oczy, biorąc pod uwagę nasz ładunek?

On the lower path, I got the cargo in tow.
Mam towar na holowniku na niższej ścieżce.

We are the cargo. 60,000 people on a single launch trajectory.
My jesteśmy ładunkiem. 60 tysięcy ludzi na jednej trajektorii.

Got an eye on the bird, my cargo is in tow.
Miej oko na ptaka, mój towar jest na holowniku.

In many cases, the weight of the cargo has not been correctly balanced.
W wielu przypadkach ciężar ładunku nie był właściwie wyważony.

Someone just stole a museum exhibit from a cargo hold.
Właśnie ktoś ukradł eksponat muzealny z lotniska.

And a safe berth on a cargo boat to the States.
I bezpieczne miejsce na frachtowcu do Stanów.

Cargo ship Alias will be my home for the next five years.
Statek handlowy Alias będzie moim domem przez następne 5 lat.

I have orders to take on cargo, but its contents are unknown to me.
Kazano mi zabrać ładunek, którego zawartości nie znam.

Besides, with cargo like this, it keeps us all honest.
Poza tym, z takim ładunkiem na pewno się nie powystawiamy.

Such is the case in my country, where a cargo vessel has caused the death of a fisherman.
Tak też się dzieje w moim kraju, w którym statek spowodował śmierć rybaka.

Rest assured your cargo will be taken safely to its destination.
Możecie być pewni, że ładunek bezpiecznie dotrze na miejsce.

Eric, let's stop all cargo trucks going from the track to miami international.
Eric, zatrzymaj wszystkie ciężarówki towarowe jadące z toru Miami.

And does he know how precious his cargo is?
I czy wie, jak cenny ma ładunek?

Every flight has at least three bodies in cargo.
Każdy lot ma conajmniej 3 ciała w załadunku.

The manifest does not tally in the slightest with the cargo.
Manifest zupełnie nie zgadza się z ładunkiem.

We've lost five camels and one horse, but all the other cargo is intact.
Straciliśmy 5 wielbłądów i konia, ale ładunek jest cały.

When you're ready, we'il go over to the cargo warehouse and get everything set.
Kiedy będzie pan gotów zabiorę pana do magazynu i wszystko zabezpieczymy.

They're waiting for a boat to transport the cargo.
Oczekują na statek, który przewiezie ładunek.

Now, sir, we must confirm the contents of this precious cargo.
Teraz, proszę pana, musimy potwierdzić zawartość tego cennego ładunku.

I want everyBody up at dawn tomorrow to go lookin' around for a cargo.
Jutro o świcie zaczniecie rozglądać się za ładunkiem.

So whatever he's smuggling is probably in cargo and probably under a different name.
Cokolwiek przemyca jest to pewnie w terminalu towarowym pod innym nazwiskiem.

Well, this is the cargo manifest you filed with Italian customs.
Cóż, to jest dokument cargo dla włoskiego urzędu celnego.

Their lives are in danger and they beam over cargo?!
Ich życie jest w niebezpieczeństwie, a oni wysyłają ładunek?

That oughta get you and the cargo across the Canadian border without a stop.
To powinno pomóc tobie i ładunkowi przejechać przez kanadyjską granicę bez kontroli.

You'd be responsible for ensuring that the cargo reaches its destination.
Będziesz odpowiedzialny za upewnienie się, że towar dotrze do swojego celu.

I got a crazy idea: Cargo out, people in.
Gene, mam szalony pomysł, wyrzućmy ładunek i weźmy uchodźców.

Word has it the Carinis have stolen cargo from the airport.
Słowo to Carinis ukradli ładunek od lotniska.

It's safer in the cockpit than the cargo bay. What an idiot.
Bezpieczniej jest przy kokpicie niż w przestrzeni ładunkowej Co za idiota.

We designed this shuttlecraft to carry people and cargo up into orbit.
Skonstruowaliśmy prom kosmiczny, który może wynosić ludzi i ładunki na orbitę.

You chartered a ship and placed a cargo in its hold, uninsured.
Wyczarterowałeś statek i miejsce na ładunek.

Did you lock yourself in a cargo container again?
Znowu zamknąłeś się w ładowni?

He's chomping at the bit to get the cargo.
Jest chomping na bit aby dostać ładunek.

I have cargo pants, and I don't work at the docks.
Mam też szerokie spodnie, a jakoś nie pracuję w dokach.

This cargo will bring 50,000 gold florin from any rebels worth the name.
Ten ładunek przyniesie 50,000 złotych florenów od każdego buntownika. - 50,000 florenów?

So what's the deal with the special cargo?
Więc, o co chodzi z tym specjalnym ładunkiem?

We have more detailed information on the cargo and know who is responsible for providing this information.
Mamy bardziej szczegółowe informacje na temat ładunku i wiemy, kto odpowiada za udzielanie tych informacji.

I heard you're working in the cargo docks.
Słyszałem, że pracujesz w dokach ładunkowych.

Cargo bay should be down the next hall.
Ładownia powinna być w następnej sali.

Seized ships and cargo are to be returned entirely to their proprietary.
Przechwycone statki i ich zawartość mają być oddane w całości ich właścicielom.