Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rysunek satyryczny, karykatura, dowcip rysunkowy; szkic; komiks; film rysunkowy/animowany, kreskówka;
animated cartoon - kreskówka, film rysunkowy/animowany;

(Verb) rysować; prezentować na rysunku; ozdabiać rysunkiem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (in newspaper) rycina
karykatura
rysunek satyryczny
(film) film rysunkowy, kreskówka
bajka telewizyjna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

karykatura, komiks, film rysunkowy, film animowany

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n karykatura
szkic
bryt. (strip) cartoon, cartoon strip - komiks
animated (film) cartoon - kreskówka, film rysunkowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KARTON

RYCINA

RYSUNEK

RYSOWAĆ

KARYKATUROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

komiks
film rysunkowy
karykatura

Wordnet angielsko-polski

(a film made by photographing a series of cartoon drawings to give the illusion of movement when projected in rapid sequence)
kreskówka
synonim: animated cartoon
synonim: toon

Słownik audio-video Montevideo

film rysunkowy, animowany, kreskówka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

animowany

komiks

kreskówka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

karykatura; rysunek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You're supposed to read this cartoon, and, being a sophisticated person, say, "Ah!
Jako że jesteście inteligentnymi ludźmi po obejrzeniu tego rysunku powiecie, "Ach!

TED

You know, these last two cartoons -- I did them live during a conference in Hanoi.
Wiecie, ostatnie dwa rysunki, zrobiłem je na żywo podczas konferencji w Hanoi.

TED

This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Nie jest to czysta teoria, co pokazał przykład duńskiej historyjki obrazkowej.

statmt.org

I kind of think of it as this cartoon devil or angel sitting on our shoulders.
Myśląc o tym, wyobrażam sobie animowanego diabełka i anioła siedzących nam na ramieniu.

TED

These cartoons would be transparent and would cover half the visual field, like a screen.
Były one półprzezroczyste i zakrywały połowę pola widzenia, niczym ekran.

TED

Their average age is just under 45, two of them are brothers, and one of their fellow MPs has said they remind him of the cartoon gang in Top Cat: Choo-Choo, Fancy-Fancy, Brain, Spook and Benny The Ball(s).

www.guardian.co.uk

Pugh, the Mail's cartoonist takes another dig at what the paper sees as the a BBC's bias against the pope.

www.guardian.co.uk

The cartoon shows a family calling in a TV repair man after tuning into to the BBC.

www.guardian.co.uk

Jeremy is more extreme and more of a cartoon character.

www.guardian.co.uk

The artwork was a cartoon sketch of the EDO MBM site with the following text: 'EDO MBM Listed on the stock exchange'.

www.guardian.co.uk

And I'll just share a cartoon of this idea here.
I tylko podzielę się z wami szkicem tego pomysłu.

And, you know, so many cartoon women in his life.
I wiesz, jest tak wiele kreskówkowych kobiet w jego życiu.

What do you mean,don't think of it as a cartoon?
A więc nie myślicie o tym jak o kreskówce?

You do realize that she is a cartoon and way out of your league?
Wiesz, że to postać z kreskówki i to nie twoja liga?

If this was a cartoon, you'd look like a ham now.
Gdyby to była kreskówka, wyglądałbyś już jak szynka.

I may be an alien, but I'm not a cartoon.
Spokojnie, może i jestem kosmitą, ale na pewno nie jestem postacią z kreskówki.

The absence of the cartoon sound effects makes it much more violent.
Brak kreskówkowych efektów dźwiękowych sprawia, że wygląda to bardziej brutalnie.

That bandage wouldn't look out of place in a cartoon.
Ten bandaż pasowałby do jakiejś kreskówki.

How could you possibly believe that Albert's a cartoon character?
Jak mozesz uwiezyc w to ze Albert jest kreskówka?

I have to say I had nothing to do with the cartoon.
Musze powiedzieć, że nie miałem nic wspólnego z kreskówką.

Basically, for 50 yards around each robbery, people were living in a cartoon.
W promieniu 50 metrów od miejsca napadu ludzie żyli jak w kreskówce.

Who wants to go see some dumb cartoon rated G for kids?
Kto chce oglądać jakąś głupią kreskówkę dla dzieci?

I know it a cartoon, but it is based on a real person.
Wiem, że to kreskówka, ale wzorowana na prawdziwych osobach.

There's no point in attempting to converse with a cartoon.
Nie mam powodu, żeby obcować z kreskówką.

We might have to settle for a wacky cartoon dog.
Możemy conajwyżej postawić obok niej psa z kreskówek.

Michael, you know that your friends are cartoon characters?
Twoi przyjaciele to postaci z kreskówek.

Go back to cartoon land, wherever you came from.
Wracaj do kreskówek, tam skąd przyszedłeś.

Why do I look like a stupid cartoon character?
Dlaczego wyglądam jak jakaś głupia postać z kreskówki?

Apparently, she had a cartoon monkey tattooed on her back.
Miała na plecach tatuaż z małpą.

Are you suggesting a cartoon monkey is bringing drugs into our town?
Sugerujesz że ta małpa z kreskówek przyniosła narkotyki do naszego miasta?

But my arrangements sound like some cheesy Saturday morning cartoon or something.
Ale moja muzyka brzmi jak z jakiejś marnej sobotniej kreskówki.

Charlie, the only thing missing are the cartoon Xs over his eyes.
Charlie, jedyną rzeczą, którą brakuje jest na jego oczach, jak w kreskówkach.

You're like a cartoon character from the funny papers.
Jesteś jak postać z dowcipów rysunkowych.

I am not the cartoon aficionado that you are.
Nie jestem kreskówką tak jak ty.

And through the whole cartoon, he was totally smitten.
Dokładnie. Przez całą kreskówkę był nią kompletnie oczarowany.

Like he was going to flap his arms and fly away like a cartoon.
Tak jakby miał zatrzepotać ramionami i odlecieć jak postać z kreskówki.

Cartoon: What if it's a big hoax and we create a betterworld for nothing?
Na rysunku: A co jeśli to wielkie oszustwo i budujemylepszy świat na próżno?

I had this sexual attraction to cute cartoon characters.
Czułem ten seksualny pociąg do sympatycznych postaci z kreskówek.

Do you think cartoon characters go to heaven?
Myślisz ze bohaterowie kreskówek idą do nieba?

No, I just watch the cartoon like every Halloween.
Nie, ja po prostu oglądam kreskówkę jak co roku w Halloween.

We have a cartoon in America about a coyote who chases after a roadrunner.
W Ameryce mamy taką kreskówkę o kojocie, który goni strusia pędziwiatra.

And you can see the cartoon here.
I możecie zobaczyć tutaj kreskówkę.

I thought I was inside a living cartoon.
Rankiem byłem tak naćpany, że myślałem, że żyję w kreskówce.

I put you in this week's cartoon.
Umieściłem cię w komiksie na ten tydzień.

Here's the cartoon on the left there.
Tu po lewej jest rysunek.

When I was a small kid, I watched cartoon.
Kiedy byłem dzieckiem, oglądałem kreskówki.

Silent figures are basically like figures in the cartoon.
Milczące postacie są w zasadzie jak postacie w kreskówkach.

A cartoon toilet is beyond a church.
Toaleta jest ponad kościołem.

It's a cartoon dog surfing on his forearm.
Animowany pies surfujący na przedramieniu.

One of my favorite cartoon characters is Snoopy.
Jedną z moich ulubionych postaci rysunkowych jestSnoopy.

Like in a cartoon, kind of bumped heads and...
Ona zaczęła zachowywać się tak śmiesznie, jak w kreskówce.

You're reading the cartoon as I'm talking.
Czytajcie komiks a ja będę mówił.

Her only friends were 'The Noblets' from her favourite cartoon.
Jedynymi przyjaciółmi Mary były Noblety z jej ulubionej kreskówki.

And as he came the second day, I thought, Wow, that'sreally a cartoon lover.
Kiedy przyszedł drugiego dnia, pomyślałem, Wow, toprawdziwy miłośnik rysunków.

He admitted that it was a cartoon.
Potwierdził, że jest to film rysunkowy.

We now return to popular Russian cartoon, Shoe and Shoelace.
A teraz popularna rosyjska kreskówka, But i Sznurowadło.

It's like being in a cartoon!
Czuję się jak w kreskówce.

Graysmith, don't you have that cartoon to finish?
Graysmith, nie masz przypadkiem rysunku do skończenia?