Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) naliczyć/naliczać, pobrać/pobierać; biznes policzyć, obciążać; zaatakować; zarzucić; fizyka (na)ładować;
i charge £20 an hour - biorę 20 funtów za godzinę;
i don’t charge for that - za to nie pobieram opłaty;
charge sb to do sth - nakazać/polecić komuś coś zrobić;
charge with - nałożyć obowiązek;
charge into a room - wpaść do pokoju;

(Noun) obciążenie, obowiązek, powinność, odpowiedzialność, opieka; szarża; nabój; finanse należność; obciążenie nieruchomości; suma hipoteczna; koszt, opłata, obciążenie; religia ogół parafian; ciężar; fizyka ładunek; podopieczny/podopieczna; militarny atak, uderzenie; prawniczy oskarżenie, zarzut;
service charge - finanse prowizja za usługę; opłata eksploatacyjna za mieszkanie; dodatek za obsługę, opłata za usługę; napiwek;
cavalry charge - szarża kawalerii;
without charges - finanse bez opłat;
free of charge - (Adjective) biznes gratis, darmowy, bezpłatny;
shipping charges - biznes koszty przewozu;
customs charges - finanse opłaty celne;
robbery charge - oskarżenie o kradzież;
at no extra charge - bez dodatkowej opłaty;
be in charge - militarny dowodzić; biznes kierować;
banking charges - finanse koszty bankowe, opłaty bankowe;
criminal charges - prawniczy zarzuty, oskarżenia;
collection charges - finanse koszty inkasa;
charge of sth - zarzut, oskarżenie o coś;
the pupils in my charge - uczniowie pod moją opieką;
agency charges - finanse prowizja agencji;
small charge - symboliczna opłata;
brokerage charges - finanse prowizja maklerska;
fiscal charges - finanse obciążenia podatkowe;
recovering charges - finanse koszty windykacji;
delivery charges - biznes koszt dostawy/doręczenia;
telephone charges - opłaty za telefon;
murder charge - oskarżenie o morderstwo/zabójstwo;
additional charges - finanse koszty dodatkowe;
port charges - finanse opłaty portowe;
additional charges - finanse koszty dodatkowe;
port charges - finanse opłaty portowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(load) ładunek.
2.
(for gun etc.) ładunek naboju.
3.
(elec) ładunek elektryczny.
4.
(expense) koszt, opłata, należność
free of ~gratis
what is the ~? Ile wynosi koszt?
his ~s are reasonable opłaty, których żąda są rozsądne
~ account konto kredytowe
at his own ~ na koszt własny.
5.
(duty, care): the child is in my ~ dziecko jest pod moją opieką
I am in ~ here ja jestem tu kierownikiem/szefem
to take ~ of a business przejmować kierownictwo.
6.
(person entrusted) podopieczny.
7.
(accusation) oskarżenie, zarzut
to bring a ~ against sb wnosić oskarżenie przeciwko komuś
he pleaded guilty to the ~ of speeding przyznał się do przekroczenia prędkości.
8.
(attack) atak, szarża
(fig): to return to the ~ wznowić atak.vt
1.
(load, fill) ładować, załadowywać, nasycać, wypełniać
~ your glasses! napełnijcie kieliszki!
(elec) ładować.
2.
(make responsible): he was ~d with an important mission powierzono mu ważną misję.
3.
(instruct): I ~ you to obey him nakazuję ci być mu posłusznym.
4.
(accuse) oskarżać: he is ~d with rape jest oskaronyo gwałt.
5.
(debit) obciążać długami
~ the goods to me dopisz towar do mojego rachunku
the debt was ~d to his estate jego majątek został obciążony długiem
tax is ~d on the proceeds of the sale zysk ze sprzedaży obciążony jest podatkiem.
6.
(ask price): he ~d 5 for the book policzył 5 funtów za książkę.
7.
(also vi
attack) atakować, szarżować
he ~d at me zaatakował mnie.~ cpds ~nurse n siostra przełożona
~-sheet n wykaz osób aresztowanych

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opłata, należność, oskarżenie, zarzut, opieka, nabój, ładunek (elektryczny, wybuchowy)
oskarżać, obciążać (należnością), atakować, nacierać, ładować (np. akumulator, broń), liczyć
free of ~ bezpłatny
bring a ~ (of sth) against sb wnosić oskarżenie (o coś) przeciw komuś
face a ~ (of sth) odpowiadać przed sądem (za coś)
take/be in ~ of być odpowiedzialnym za
~ with nałożyć obowiązek

Nowoczesny słownik angielsko-polski

należności

ogół parafian

uderzenie

podopieczny

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

tSA: dZv Nalewać (do kieliszków, szklanek, itp.)
napełniać Make sure that their glasses are charged at all times (Zadbaj o to, by zawsze mieli pełne kieliszki) - Student University College London (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. opłata, koszt
2. zlecenie
3.obciążenie ~ account kredyt na rachunek ~ back an account wsteczne obciążenie rachunku~s deducted po potrąceniu kosztów ~s for collection opłaty inkasowe~s of insurance koszty ubezpieczenia~s of provisions odpisy na rezerwy~s paid koszty opłacono ~ ticket nota obciążeniowa~ to tax obowiązek podatkowyall ~s paid wolny od kosztówamortization ~s koszty amortyzacjibanking ~s koszty bankowecash ~s świadczenia pieniężne collection ~s koszty inkasaconstant ~ koszty stałedepreciation ~ odpis amortyzacyjnydiscount ~ koszt dyskontafiscal ~ obciążenie podatkowe fixed ~s koszty stałefreight money ~ fracht harbour ~ opłata portowalump-sum ~ opłata ryczałtowamortgage ~ obciążenie hipotecznescale ~ opłata taryfowastanding ~s koszty stałestorage ~s składowesuplementary ~ opłata dodatkowatariff ~ opłata taryfowatax burden ~ obciążenie podatkoweto the buyer's ~ na koszt nabywcytransit ~ opłata tranzytowatransportation ~ koszt przewozuvaluation ~ opłata szacunkowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. opłata, koszt
2. obciążenie
3. oskarżenie, zarzut charge account kredyt na rachunek, rachunek w sklepie lub sieci handlowej uprawniający do zakupów na kredyt charge back żądanie wsteczne charge card karta rozliczeniowa, karta stałego klienta charge list lista zarzutów charge of fraud oskarżenie o oszustwo charge of manslaughter oskarżenie o nieumyślne zabójstwo accessory charge opłata dodatkowaadditional charge opłata dodatkowa administrative charge opłata administracyjnaadministratory charge opłata administracyjnadvance charge obciążenia z góryagreed charge uzgodniona opłata at no extra charge bez dodatkowej opłaty capital charge oskarżenie o przestępstwo zagrożone karą śmierci countervailing charge opłata wyrównawczacumpolsary charges opłaty obowiązkowecustoms charge opłata celnadelivery charge koszt dostawy demurage charge opłata za przestójdetention without charge zatrzymanie w areszcie bez przedstawienia zarzutów dropping the charge dobrowolne odstąpienie od oskarżenia drug trafficking charge zarzut handlu narkotykami equalization charge opłata wyrównawczaextra charges dodatkowe obciążeniafiscal charge obciążenie podatkowe free of charge bezpłatnie, gratis guilty of the charge winny zarzucanego mu czynu handling charge opłata manipulacyjna innocent of the charge uznany za niewinnego zarzutów oskarżenia on a charge of ... pod zarzutem … person in charge kierownik petty charge drobna opłatapoint of the charge punkt oskarżenia rental charge opłata czynszowaservice charge opłata za usługismall charge opłata symbolicznasocial charges opłaty socjalnestamp charge opłata skarbowasubsidiary charges dodatkowe obciążeniasubstantiation of charges uzasadnienie zarzutów substantative charge oskarżenie uzasadnione token charge opłata symbolicznaundeserved charge niesłuszny zarzut unproved charge zarzut nieudowodniony valuation charge opłata szacunkowato acquit sb of a charge uniewinniać kogoś od zarzutu to bring a charge of sth against sb wnosić oskarżenia o coś przeciwko komuś to clear oneself of a charge oczyszczać się z oskarżenia to collect charge pobierać opłatę to concoct a charge against sb preparować oskarżenie przeciwko komuśto cook up the charges fabrykować oskarżenia to deny a charge zaprzaczać oskarżeniu to drop the charge wycofywać oskarżenie to lay a charge against sb oskarżać kogoś o coś to lay the charge of having commited a crime at sb's door obwiniać kogoś o popełnie zbrodni to make a charge for sth/doing sth pobierać opłatę za coś/zrobienie czegośto refuse charges odpierać zarzuty to state a charge formułować zarzutyvt
1. obciążać, pobierać, żądać
2. oskarżać, obwiniać, zarzucać
3. pouczać, instruować to charge high prices żądać wysokich cen to charge off odpisywaćto charge of fraud oskarżenie o oszustwo to charge of share roszczenie o udział to charge sb obciążać kogoś to charge sb for sth policzyć komuś za cośto charge sb with a crime oskarżać kogoś o popełnienie zbrodni to charge sb with complicity oskarżać kogoś o współudział w przestępstwie to charge sb's account obciążać czyjś rachunek to charge the jury pouczać przysięgłych to charge to the account zapisywać na rachunek

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

opłata f, zarzut m, oskarżenie n

pod kontrolą

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

koszt, opłata

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. ładunek
2. opłata
należność
3. odpowiedzialność
kierownictwo

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

obciążyć pobraniem

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ładunek m, osoba oddana w opiekę

ładować vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ładunek, osoba oddana w opiekę, ładować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s obciążenie
ładunek
zarzut, oskarżenie
obowiązek, opieka
atak (ka-walerii), szarża
nabój
koszt, opłata
on a ~ of pod zarzutem (sth czegoś)
at a ~ of za opłatą
to be in ~ opiekować się, zarządzać (of sth czymś)
to take ~ zająć się (of sth czymś)
free of ~ bezpłatny
aerial depth ~ lotnicza bomba głębinowa
bursting ~ ładunek kruszący
concentrated ~ sap. ładunek skupiony
depth ~ mors. bomba głębinowa
fuze of a ~ zapalnik ładunku, lont
hollow ~ ładunek wydrążony, kumulacyjny
shaped ~ with a lining ładu-nek kumulacyjny z wkład-ką
impulse ~ ładunek pobudzający
powder ~ ładunek prochowy
propelling (propulsion, =) propulsive>
~ ładunek napędowy
re-duced ~ art. ładunek zmniejszony
vt obciążać
ładować
oskarżać (with sth o coś)
polecić, powierzyć (sb with sth komuś coś)
policzyć, pobrać (kwotę)
uzbr. ładować, nabijać
vi cenić, podawać cenę
atakować
how much do you ~ for it? ile za to żądasz?

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

tSArdZv Płacić kartą kredytową Don't worry, honey, I'll charge it (Nie martw się kochanie, zapłacę za to kartą kredytową) - Student University of North Carolina (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obciążenie
zarzut, oskarżenie
obowiązek, powinność
odpowiedzialność
opieka
atak, szarża
ładunek, nabój
koszt, opłata

fixed charges
- opłaty stałe
extra charges - koszty dodatkowe
biz. overhead charges - koszty ogólne
bryt. to reverse the charges - rozmawiać przez telefon na koszt osoby przyjmującej rozmowę
on a charge of - pod zarzutem (sth - czegoś)
at a charge of - za opłatą
to be in charge - opiekować się, zarządzać (of sth - czymś)
to take charge - zająć się (of sth - czymś)
free of charge - bezpłatny
no charge - bez opłaty
vt obciążać, oskarżać (with sth - o coś)
polecić, powierzyć (sb with sth - komuś coś)
policzyć, pobrać (kwotę)
vi cenić, podawać cenę
atakować, szarżować
how much do you charge for it? - ile za to żądasz?

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁADUNEK

ZASYP

KOSZT

NALEŻNOŚĆ

OBWINIENIE

OSKARŻENIE

SKARGA

SZARŻA

ATAK

CIĘŻAR

OBCIĄŻENIE

NABÓJ

ŁADOWAĆ

NAŁADOWAĆ

POWIERZAĆ

OSKARŻAĆ

OBWINIAĆ

ZARZUCAĆ

OBCIĄŻYĆ KOGOŚ KOSZTAMI

POLICZYĆ

LICZYĆ

POBIERAĆ

ATAKOWAĆ

ZAŻĄDAĆ

SZARŻOWAĆ

POUCZAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V liczyć
V obciążać (zapłatą)
V oskarżać (np. o wykroczenie)
V atakować
V ładować się (o baterii)
N opłata (za usługi)
N oskarżenie (o przestępstwo)
N opieka (troska)
N podopieczny
N ładunek (elektryczny, wybuchowy)
N naładowany
N pod zarzutem
N bezpłatny
N być odpowiedzialnym za coś
N przejmować kierownictwo
N zajmować się

Wordnet angielsko-polski


1. (a special assignment that is given to a person or group
"a confidential mission to London"
"his charge was deliver a message")
misja
synonim: mission
synonim: commission

2. (financial liabilities (such as a tax)
"the charges against the estate")
obciążenie: :

3. (a quantity of explosive to be set off at one time
"this cartridge has a powder charge of 50 grains")
nabój, ładunek: : synonim: burster
synonim: bursting charge
synonim: explosive charge

4. (heraldry consisting of a design or image depicted on a shield)
tarcza herbowa: : synonim: bearing
synonim: heraldic bearing
synonim: armorial bearing

5. (attention and management implying responsibility for safety
"he is in the care of a bodyguard")
opiekuństwo: : synonim: care
synonim: tutelage
synonim: guardianship

6. (the price charged for some article or service
"the admission charge")
opłata: :

7. (the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons
"the battery needed a fresh charge")
ładunek elektryczny: : synonim: electric charge

8. (an impetuous rush toward someone or something
"the wrestler's charge carried him past his adversary"
"the battle began with a cavalry charge")
szarża: :

Słownik internautów

zarzut

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. oskarżenie
zarzut
obciążenie

2. opłata

3. podopieczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

należność, opłata
obwinienie, zarzut, oskarżenie
accessory charges: dodatkowe koszty
administrative charges: opłaty administracyjne
attorney's charge: opłata adwokacka
banking charges: opłaty bankowe
baseless charge: oskarżenie bezpodstawne
capital charge: oskarżenie o przestępstwo zagrożone karą śmierci
charge of fraud: oskarżenie o oszustwo
charge of manslaughter: oskarżenie o zabójstwo (nieumyślne)
charge without foundation: bezpodstawny zarzut, oskarżenie bezpodstawne
consular charges: opłaty konsularne
decision to inform the suspect of the charges against him: postanowienie o przedstawieniu zarzutów oskarżonemu
denial of the charge: zaprzeczenie oskarżeniom
detention without charge: zatrzymanie w areszcie bez przedstawiania zarzutów
dropping the charge: odstąpienie dobrowolne od oskarżenia
drug trafficking charge: zarzut handlu narkotykami
evidence brought to support the charge: dowód przedstawiony dla uzasadnienia zarzutów
fiscal charges: obciążenie podatkowe
guilty to the charge: winny zarzucanego czynu
heinous charge: haniebny zarzut
incurred charges: poniesione koszty
informing the suspect of the charges levelled against him: przedstawienie zarzutów oskarżonemu
innocent of the charge: uznany za niewinnego zarzutów oskarżenia
on the charge of...: pod zarzutem
on a charge of murder: pod zarzutem morderstwa
on embezzlement charge: pod zarzutem sprzeniewierzenia
person in charge: kierownik
point of the charge: punkt oskarżenia
rental charges: opłaty czynszowe
social charges: obciążenia z tytułu świadczeń socjalnych
substantiation of charges: uzasadnienie zarzutów
substantive charge: oskarżenie uzasadnione
trumped up charge: sfingowany process
to acquit sb of a charge: uniewinnić kogoś od zarzutu
to bring a charge (of sth) against sb: wnieść oskarżenie (o coś) przeciwko komuś
to clear oneself of a charge: oczyścić się z oskarżenia
to clear sb of a charge: oczyścić kogoś z zarzutu
to concoct a charge against sb: preparować oskarżenie przeciwko komuś
to cook up charges: fabrykować oskarżenia
to deny a charge: zaprzeczać oskarżeniu
to drop the charge: wycofać oskarżenie
to have charge of sb: opiekować się kimś
to lay a charge against (on) sb: oskarżać kogoś o coś, obciążać kogoś zarzutem
to lay the charge of having committed a crime at sb's door: obwiniać kogoś o popełnienie zbrodni
to lie under a charge: być oskarżonym o coś, pozostać pod zarzutem
to make a charge: wnieść oskarżenie
to purge oneself of a charge: oczyszczać się z zarzutu
to quash charges against sb: anulować oskarżenie przeciwko komuś
to refuse charges: odpierać zarzuty
to state a charge: formułować oskarżenie
to substantiate a charge: popierać oskarżenie dowodami, uzasadnić zarzut
to take charge of sb: zaopiekować się kimś
undeserved charge: niesłuszny zarzut
unproved charge: zarzut nie udowodniony

obciążać, oskarżać, obwiniać
powierzać
pouczać
to charge sb with a crime: oskarżyć kogoś o popełnienie zbrodni, obciążać kogoś zbrodnią
to charge sb with complicity: oskarżać kogoś o współudział w przestępstwie

Słownik audio-video Montevideo

opłata, koszt, koszty
pobierać, żą-dać
ładunek, ciężar, obciążenie rachunku, nałożyć, naładować
ładować akumulator lub baterie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cenić

obarczyć

obciążać

obowiązek

powierzyć

skarżyć

wsad

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

opłata

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

balist. ładunek; takt. szarża; pr. oskarżenie; zarzut; ek. opłata
~, attempted - próba ataku
~, auxiliary - ładunek pomocniczy
~, battering - fortyf. ładunek rozbijający
~, bayonet - atak na bagnety, szarża na bagnety
~, blasting - ładunek wybuchowy, ładunek minerski, ładunek saperski
~, blowing - ładunek wybuchowy
~, booster - ładunek pobudzający (miny)
~, breaching - ładunek kruszący
~, burster - ładunek rozrywający
~, bursting - ładunek wybuchowy
~, cavalry - atak kawalerii, szarża kawalerii, szarża ułańska
~, conspiracy - oskarżenie o spisek
~, conventional depth - bomba głębinowa konwencjonalna
~, cratering - ładunek potrzebny do powstania leja (wybuchu)
~, criminal - oskarżenie o przestępstwo, oskarżenie o zbrodnię, zarzut popełnienia zbrodni
~, degressive - ładunek degresywny
~, demolition - ładunek burzący, ładunek minerski, ładunek saperski
~, demolition and incendiary - ładunek burząco-zapalający
~, depth - bomba głębinowa
~, detonating - ładunek kruszący, ładunek pobudzający, detonator
~, dynamite - ładunek dynamitu
~, electric - ładunek elektryczny
~, environmental pollution - pr. zarzut zanieczyszczenia środowiska
~, espionage - oskarżenie o szpiegostwo, zarzut szpiegostwa
~, explosive - ładunek materiału wybuchowego, ładunek wybuchowy
~, explosive propellant - ładunek wybuchowego materiału napędowego
~, fabricated - oskarżenie sfabrykowane
~, false - oskarżenie fałszywe
~, firing - ładunek odpalający
~, flash - spłonka zapalająca
~, freight - opłata przewozowa, koszt przewozu
~, harbour - mar.,żegl. opłata portowa
~, high explosive - ładunek materiału silnie wybuchowego
~, hollow - NATO ładunek kumulacyjny
~, igniting; ~, ignition - ładunek zapłonowy
~, inflammable - ładunek łatwopalny
~, match - ładunek lontowy
~, mined - ładunek minerski
~, multiple - ładunek wielokrotny
~, multiple-stick - ładunek wielolaskowy
~, negative - el. ładunek ujemny
~, nuclear depth - jądrowa bomba głębinowa
~ of high treason - polit. oskarżenie o zdradę stanu
~ of treason - oskarżenie o zdradę
~, peak - el. obciążenie szczytowe
~, percussion - ładunek wybuchowy
~, port - mar.,żegl. opłata portowa
~, positive - el. ładunek dodatni
~, powder - ładunek prochowy
~, priming - ładunek inicjujący, ładunek pobudzający, detonator
~, progressive - ładunek progresywny
~, projectile - ładunek pocisku
~, propaganda - ładunek propagandowy
~, propellant; ~, propelling - ładunek miotający; rakiet. ładunek napędowy
~ raised against the accused - oskarżenie podnoszone przeciwko oskarżonemu
~, reduced - artyl. ładunek zmniejszony
~, sabre - szarża kawalerii, szarża ułańska
~, service - ładunek miotający
~, shaped - ładunek kumulacyjny
~, signal - ładunek rakietnicy
~, single-stick - ładunek jednolaskowy
~, stick - ładunek laskowy
~, submerged - ładunek podwodny
~, suicidal - szarża samobójcza, atak samobójczy
~, thermonuclear - ładunek termojądrowy
~, toxic - ładunek toksyczny
~, treason - zarzut zdrady
~, trotyl - ładunek trotylu
~, unexploded - ładunek niezdetonowany
~, unfounded - oskarżenie bezpodstawne

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ekon. opłata
obciążenie
pr. zarzut
IS ładunek
~, annual - opłata roczna
~, application opłata za złożenie podania
~, calculated opłata wyliczona
~, connection opłata za podłączenie
~, domestic wastewater ładunek ścieków domowych
~, drainage opłata melioracyjna
~, effluent ładunek ścieków
~, electric ładunek elektryczny
~, elementary ładunek elementarny
~, emission opłata z tytułu emisji zanieczyszczeń
~, environmental opłata środowiskowa
~, environmental pollution opłata za zanieczyszczanie środowiska
zarzut zanieczyszczenia środowiska
~, fiscal opłata skarbowa
~ for discharging wastewater opłata za zrzut ścieków
~ for services opłata za usługi
~ for sewage treatment opłata za oczyszczanie ścieków
~, gruntu land opłata za użytkowanie
~, household obciążenie gospodarstw domowych, opłata ponoszona przez gospodarstwo domowe
~, household sewerage opłata z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji przez gospodarstwa domowe
~ in connection with control of pollution opłata związana z kontrolą zanieczyszczenia
~, industrial wastewater ładunek ścieków przemysłowych
opłata za ścieki przemysłowe
~, inspection opłata z tytułu kontroli
~, maintenance opłata eksploatacyjna, opłata konserwacyjna
~, municipal opłata komunalna
~, negative ładunek ujemny
~, non household sewerage opłata z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe
~ of negligence of job duties zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych
~, overhead wydatki ogólne
~, payable opłata podlegająca wniesieniu
~, pollutant emission opłata za emisję zanieczyszczeń
~, positive ładunek dodatni
~, postal opłata pocztowa
~, regulatory opłata wynikająca z przepisów
~, service opłata z tytułu świadczenia usług
~, sewage opłata za ścieki
~, sewage disposal opłata za odprowadzanie ścieków
~, sewerage opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji
~, trade effluent opłata za ścieki przemysłowe
~, trade effluent reception opłata za przyjęcie ścieków przemysłowych
~, user opłata ponoszona przez użytkownika
~, waste disposal opłata za usuwanie odpadów
~, wastewater opłata za ścieki, ładunek ścieków
~, wastewater treatment opłata za oczyszczanie ścieków
~, water abstraction opłata za pobór wody
~, water and sewerage
~, water-sewerage
opłata za wodę i ścieki, opłata wodno-kanalizacyjna
~, water supply opłata za wodę

Słownik techniczny angielsko-polski

1. ładować
2. obciążyć, policzyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Ale jak każdy długi, naładowany kabel, nieumyślnie stał się on również anteną.

TED

(CS) I would like to follow up on the politically charged debate we had yesterday.
(CS) Chciałabym odnieść się do iście politycznej debaty, jaką wczoraj odbyliśmy.

statmt.org

Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.
Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że on jest Jezus Chrystus.

Jesus Army

Security charges and security overall have increased significantly in recent years.
W ostatnich latach opłaty za ochronę i ogólne bezpieczeństwo znacznie wzrosły.

statmt.org

Europol will be charged with the task of verifying and approving US requests.
Europol będzie odpowiadał za weryfikację i zatwierdzanie amerykańskich wniosków.

statmt.org

Those that charge more than Â?6,000 will be subject to "much tougher" rules on access.

www.guardian.co.uk

The bank said its profits had been helped by a fall in its impairment charge for loans which are not repaid on time to the lowest level since the financial crisis.

www.guardian.co.uk

The charge almost halved overall, falling to $7.

www.guardian.co.uk

5bn is a modest charge especially if set against bank bonuses of Â?7bn.

www.guardian.co.uk

A tapered levy on institutions charging more than Â?6,000 per year will ensure those that charge the most contribute more to supporting the poorest students.

www.guardian.co.uk

Universities that wish to charge more will be required to demonstrate improved standards of teaching and fair admission.

www.guardian.co.uk

He put me in charge, so I make the decision.
Ja tu dowodzę, więc ja podejmuję decyzję.

A few years ago, I got him off a charge.
Kilka lat temu przydzielono mi go z zarzutami prowadzenia po pijaku.

They must have put him in charge for a reason.
Musieliby go postawić w stan oskarżenia.

While your parents are away, I am in charge here.
W czasie nieobecności twoich rodziców, ja tutaj rządzę.

We had the opportunity to speak with the people in charge.
Mieliśmy okazję rozmawiać z odpowiedzialnymi za nie ludźmi.

How much do you think we should charge them for this?
Jak myślisz, ile powinniśmy im za to policzyć?

You think I want to die and leave my boy in charge?
Myślisz, że chcę tu umrzeć i zostawić ci wszystko na głowie?

And now I have the charge of getting it set for another.
A teraz otrzymałem polecenie przekazania jej innej kobiecie.

I'm here to tell you that I charge the white man.
Jestem tu by powiedzieć wam , że oskarżam białego człowieka.

He even put me in charge of the campaign to do it.
On nawet umieścić mnie za kampanii to zrobić.

And the good news is you won't charge me. No.
A dobre wieści, że nie będę musiał płacić?

I'll call the store and have them charge it to me.
Dzwoniłem do sklepu i oni obciążyli tym mnie.

What does she charge you for this message of hope?
Ile sobie policzyła za to przesłanie nadziei?

When I touch him, he really does get a charge.
Kiedy go dotykam naprawdę wydaje się być porażony.

I mean, really, who died and left her in charge?
Tak serio, kto zmarł i zostawił jej dowództwo?

Now we have enough evidence to charge you with murder.
Teraz mamy dość dowodów, żeby oskarżyć cię o morderstwo.

Following you father's will, I've taken charge of your education.
Zgodnie z wolą waszego ojca, przejmę odpowiedzialność za wasze wychowanie.

And if the man in charge doesn't, Then maybe it's time for a change.
A skoro dowodzącemu na nim nie zależy, to może nadszedł czas na zmianę.

You might say I'm in charge of the exchange program.
Można powiedzieć, że jestem odpowiedzialny za program wymiany.

No, but I'd be happy to open up a store charge.
Nie, ale z miłą chęcią otworzę pani rachunek sklepowy.

I have no right to charge the senator more than anybody else.
Nie mogę żądać od senatora więcej, niż od innych.

Whether you like it or not, I'm in charge now.
Podoba ci się to czy nie, teraz ja tutaj rządzę.

They would make this charge even without an officer to lead them.
Przeprowadziliby tę szarżę, nawet gdyby nie prowadził ich oficer.

This is not him, the person in charge, but she.
To nie jego zasługa, lecz jej!

I'm well enough now to take charge of air operations.
Wystarczająco dobrze, żeby poprowadzić operacje lotnicze.

My little friend is not in charge anymore, so maybe you should go.
Ale ten przyjaciel już tu nie rządzi, więc powinnaś wyjść. - Odmawiasz mi?

Who gives you the authority to put me in charge?
A kto ci dał prawo mianować mnie dowódcą?

I need our partners to think I'm still in charge.
Muszę sprawić, żeby nasi partnerzy myśleli, że to ja rządzę.

I didn't expect him to press on the murder charge.
Nie przypuszczałem, że wyskoczy z oskarżeniami o morderstwo.

You charge white folks one thing and pay me another.
Od ludzi bierzesz jedno, a mnie oddajesz co innego.

He sounds like a young man ready to take charge at the first opportunity.
Cóż, dobrze. Wygląda na młodego człowieka gotowego przejąć kontrolę przy pierwszej możliwej okazji.

I got a hit on a charge in Maryland from 1996.
Dotarłem do oskarżenia w Maryland z 1996.

I'm in charge of your investigation, and I helped find you.
Prowadzę śledztwo w twojej sprawie i pomogłem cię znaleźć.

Sir, it is true I was in charge of this project.
Sir, to prawda, że byłem odpowiedzialny za projekt, ale...

Wait for my signal and charge in from the back.
Zaczekasz na mój znak i ruszysz od tyłu.

I'll stay here and be in charge of not dying.
Zostanę tutaj i będę dowodził w nie-umieraniu.

I am in charge on this side of the ocean.
Ja jestem szefem po tej stronie oceanu.

I won't charge you, but get the hell out of town.
Nic ci nie policzę, ale wynoś się z miasta.

Although murder's a serious charge it's not for me to judge you.
Jakby nie było , morderstwo to poważny zażut Nie mnie ciebie osądzać

Wasn't she supposed to be the one charge I didn't have to worry about?
Czy ona nie powinna być jedynym zadaniem, o które nie miałam się martwić?

One thing I'm pretty sure of, they won't press the murder charge.
Jedno jednak jest pewne, nie mogą go oskarżyć o morderstwo.

Now look, if you take charge, we can free Michael and restore order.
Teraz popatrz, jeśli przejmiesz władzę możemy uwolnić Michaela i przywrócić porządek.

You're in charge now, and you've got a long road ahead.
Teraz ty tu panujesz i masz przed sobą długą drogę.

The director in charge of this process will report to Parliament during the summer.
Odpowiedzialny za ten proces dyrektor będzie składać sprawozdania Parlamentowi w okresie letnim.

I should be in charge, but instead you treat me like a dog!
Byłbym za, lecz traktujesz mnie jak psa!

Today, Eric was in charge of a job and it didn't go very well.
Dzisiaj, Eric dowodził akcją, która nie poszła za dobrze.

Gun and myself, we will take charge of the atmosphere.
Ja i Gun postaramy się stworzyć miłą atmosferę.

Jenny is in charge of so many things at school.
Jenny odpowiada za tyle spraw w szkole.

This is my house, and I am in charge right alongside you!
To mój dom i mam prawo nim zarządzać obok ciebie!

I'll take charge of this case and start by searching everybody.
Zajmę się tą sprawą i zacznę od przeszukania wszystkich.