Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) walczyć, toczyć bój, bić się; zwalczać, zwalczyć; walczyć z wrogiem;
combat inflation - zwalczać inflację;
combat against sb|sth - walczyć przeciwko komuś|czemuś;
combat sth - sprzeciwiać się czemuś, oponować przeciwko czemuś, zwalczać coś;
combat crime - zwalczać przestępczość;
combat with sb|sth - walczyć z kimś|czymś; toczyć bój z kimś|czymś;
combat disease - zwalczać chorobę;

(Adjective) bojowy; wojskowy;
combat car - militarny opancerzony samochód bojowy;
combat jacket - bluza żołnierska;
combat ship - militarny okręt bojowy;
combat mission - militarny misja bojowa, zadanie bojowe;
combat police - oddziały prewencyjne policji;
combat air patrol - militarny patrol samolotów bojowych;
combat air patrol - militarny patrol samolotów bojowych;

(Noun) walka; bitwa; bój;
in combat - w boju;
combats - (Noun) bojówki, rodzaj luźnych spodni z kieszeniami na nogawkach;
single combat - walka w pojedynkę; pojedynek; walka jeden na jednego; samotna walka;
disease combat - medycyna zwalczanie chorób;
intraspecific combat - biologia walka wewnątrzgatunkowa;
mortal combat - walka na śmierć i życie, walka do upadłego;
interspecific combat - biologia walka międzygatunkowa;
close combat - (Noun) walka wręcz;
combat zone - militarny strefa walk;
armed combat - walka zbrojna;
be defeated in combat - zostać pokonanym w walce;
hors de combat - (Adjective) militarny niezdolny do walki z powodu ran; militarny niezdolny do walki;
be defeated in combat - zostać pokonanym w walce;
hors de combat - (Adjective) militarny niezdolny do walki z powodu ran; militarny niezdolny do walki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U bitwa, walka, bój
single ~ walka w pojedynkę
(mil): ~ fatigue zmęczenie powojenne
~ zone pole bitwy.vt zwalczać (co)
the way of ~ing crime
sprzeciwiać się (komu) .vi walczyć, bić się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(against/with) walczyć (przeciw/z), bić się, zwalczać

walka, bitwa, bój

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt zwalczaćto combat crime walczyć z przestępczością to combat danger zwalczać niebezpieczeństwo to combat unemployment zwalczać bezrobocie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

walka f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

walczyć, zwalczać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bój, walka
vt zwalczać
vi walczyć
adj bojowy
~ action działania bojowe
~ air patrol (skr. CAP) bojowy patrol powietrzny
~ air support bojowe wsparcie lotnicze
~ clothing (kit) ubiór polowy
~ effectiveness skuteczność operacyjna
~ engineering bojowe działania saperskie
~ fatigue wyczerpanie
~ information center ośrodek informacji bojowej
~ intelligence roz-poznanie walką
~ manoeu-vre forces am. bojowe siły manewrowe
~ operation report (skr. COR) meldunek operacyjny
~ patrol patrol bojowy
~ power siła bojowa
~ rations bryt. racje polowe (bojowe)
~ readiness gotowość bojowa
~ readiness condition stan gotowości bojowej
~ service support am. zabezpieczenie bojowe służb
~ support hospital dywizyj-ny punkt medyczny
~ sur-vival przetrwanie bojowe
~ train tabor zabezpieczenia logistycznego
~ train-ing szkolenie bojowe
~ trains am. elementy zabezpieczenia bojowego jednostki
~ team bryt. zespół bojowy (różnych broni)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOJOWY

WALKA

BÓJ

BITWA

HARC

WALCZYĆ

TĘPIĆ

WOJOWAĆ

SPRZECIWIAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N walka
N bitwa
V zwalczać

Wordnet angielsko-polski

(the act of fighting
any contest or struggle
"a fight broke out at the hockey game"
"there was fighting in the streets"
"the unhappy couple got into a terrible scrap")
bójka, bijatyka, bitka, bitwa, łomotanina, mordobicie, nawalanka, przewalanka, rękoczyny, rozpierducha, rozróba, rozróbka
synonim: fight
synonim: fighting
synonim: scrap

Słownik internautów

walka
zwalczać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. walka
bój

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zwalczać
to combat danger: zwalczać niebezpieczeństwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zwalczać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. walka; bitwa; starcie; zwalczanie
~, actual - bitwa prawdziwa, bitwa rzeczywista
~, aerial; ~, air - bitwa powietrzna, walka powietrzna
~, air to air - pojedynek powietrzny
~, armoured - walka oddziałów pancernych
~, cavalry - bitwa kawalerii
~, close - walka wręcz, zwarcie bitewne
~, close-quarters - walka prowadzona na bliską odległość
~, defence; ~, defensive - bitwa obronna, bitwa defensywna, walka obronna
~, disease - zwalczanie chorób, walka z chorobami
~, equestrian - walka na koniu
~, fire - walka ogniowa
~, frontline - walka na linii frontu
~, ground - bitwa lądowa
~, hand to hand - walka wręcz
~, individual - walka indywidualna, pojedynek
~, infantry - bitwa piechoty, starcie piechoty
~, jet - lotn. walka myśliwców
~, mortal - walka śmiertelna
~, mounted - walka na koniu, bitwa kawalerii
~, naval - bitwa morska
~, naval anti aircraft - walka okrętów z atakującymi samolotami, bitwa przeciwlotnicza na morzu
~, night - bitwa nocna, walka nocna, starcie nocne
~, offensive - bitwa ofensywna
~, plane to plane - pojedynek powietrzny
~, single - walka w osamotnieniu
~, violent - starcie gwałtowne
~ with words - walka słowna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
Na koniec mamy także propagowanie integracji społecznej poprzez walkę z ubóstwem.

statmt.org

This also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
Dotyczy to także pomocy w zakresie walki z produkcją narkotyków w Afganistanie.

statmt.org

You will be combating unemployment and poverty in the coming months and years.
Pan będzie walczył z bezrobociem i ubóstwem w nadchodzących miesiącach i latach.

statmt.org

They want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chcą walki z jawną niesprawiedliwością neoliberalizmu i światowego dużego kapitału.

statmt.org

The citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.

statmt.org

Barack Obama formally brought an end to US combat operations in Iraq last night, seven years and 165 days after the invasion began, and declared it was time for America "to turn the page".

www.guardian.co.uk

Giving evidence to the Iraq War Inquiry earlier this year, Sir Jock, who was deputy chief of defence staff (equipment) at the time of the invasion, singled out problems with supplying enough combat body armour, desert combats and boots for frontline troops.

www.guardian.co.uk

The last US combat brigade in Iraq crossed the border into Kuwait on Thursday, fulfilling President Obama's pledge to end combat operations by the end of this month.

www.guardian.co.uk

Details of the incident were not released, but Basra airport base, which is still home to about 4,000 US forces, had experienced increased numbers of rocket attacks in recent weeks as the deadline drew near for the withdrawal of combat troops.

www.guardian.co.uk

Yeah. Long time since he lost a man in combat.
Dużo czasu upłynęło odkąd stracił człowieka w bitwie.

The one on the left was killed in combat five weeks ago.
Ten z lewej zginął w walce pięć tygodni temu.

And it's been too long since I led my men into combat.
I minęło zbyt wiele czasu odkąd prowadziłem swoich ludzi do walki.

It probably isn´t the first time you´ve lost a friend in combat.
To pewnie nie jest pierwszy raz, kiedy tracisz przyjaciela w walce.

The more countries help to combat it, the greater the chance of success.
Im bardziej poszczególne państwa angażują się w walkę z tą plagą, tym większe są szanse powodzenia.

And do you know what the first rule of combat is?
I wiesz jaka jest pierwsza z zasad walki?

This room is filled with knowledge of war and combat.
Ten pokój jest pełen wiedzy o wojnie i walce.

Most of all, someone crazy enough to follow me into combat.
A przede wszystkim... ...kogoś dostatecznie szalonego, bo podążyć za mną w walkę.

It is not the art but the combat you enjoy.
Podoba ci się walka, nie sztuka.

Look, do you have anything that would go with combat boots?
Spójrz, czy masz coś, co mogłoby przypominać buty do walki?

What happens when these men go into combat, and they're not prepared?
A co będzie, gdy ci ludzie pójdą do walki nieprzygotowani?

In any case, the Union's effort alone is not enough to combat climate change.
W każdym razie wysiłki samej Unii nie są wystarczające, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

However, in order to combat these factors, they need to be identified through research.
Jednak aby je zwalczać, trzeba je najpierw rozpoznać za pomocą badań naukowych.

The best way to combat a crisis, however, is through policies of growth.
Najlepszym sposobem walki z kryzysem jest jednak prowadzenie polityki na rzecz wzrostu.

I guess it's good to have another combat veteran training.
Ale to chyba dobrze, że mamy tu kolejnego weterana.

The King must not engage in single combat. i'll go again.
Królowi nie wolno wdawać się w walkę wręcz. Ja pójdę jeszcze raz.

Ever since combat, he's had a bad taste in his mouth.
Od czasu walki ma nieprzyjemny smak w ustach.

He tries hard, but he's not cut out to take men into combat.
Bardzo się stara, ale nie jest w stanie poprowadzić ludzi do walki.

You're just about the only pilots in the army with combat experience.
Tylko wy dwaj w całej armii macie doświadczenie w walce.

Of course, money is also needed to combat world hunger.
Oczywiście środki finansowe są również potrzebne do walki z głodem, ale nie wszystko od nich zależy.

What can we do in the future to combat Alzheimer's?
Co możemy zrobić w przyszłości w walce z chorobą Alzheimera?

In order to combat all of this, we need a European strategy.
Aby zwalczyć powyższe problemy, potrzebujemy europejskiej strategii.

We cannot of course allow this situation to continue without taking measures to combat it.
Nie możemy oczywiście pozwolić, by taka sytuacja trwała bez podejmowania przeciwdziałających jej działań.

This is a country with few resources, but which was able to work for growth and combat poverty.
Jest to kraj posiadający niewiele zasobów, któremu jednakże udało się popracować nad rozwojem i zwalczyć biedę.

For now, all you need is a basic combat spell.
Potrzebne ci teraz podstawowe zaklęcie ofensywne.

Thus, we decided the remainder of this combat game will come off.
Dlatego postanowiłem, że pozostali uczestnicy będą walczyć na śmierć i życie.

You're spinning. How could you be so good at combat?
Jak ty możesz być tak dobry podczas walki?

He's the director of advanced combat systems for the pentagon.
Jest dyrektorem czołowego systemu walki dla Pentagonu.

I can't pretend to know what it was like to be in combat.
Nie wiem, jak to jest być na wojnie. Nie wiem, co tam widziałeś.

The king's army will require every man capable of combat.
Potrzebny mi każdy człowiek zdolny do walki.

Your people believe it's a great honour to die in combat.
Twój lud uważał śmierć w walce za wielki zaszczyt.

Instead of a combat unit, we became an occupation force.
Zamiast agresywnej jednostki bojowej, staliśmy się okupantami.

I've barely had any full memories of my time in combat.
Ledwie mam jakieś całe wspomnienie z czasów walki. Ale to, to było...

By every rule of combat, your life now belongs to me.
Według wszystkich reguł pojedynków, pańskie życie należy teraz do mnie.

Sending a Marine who just lost his wife back into combat?
Wysyłać Marine, który dopiero co stracił żonę z powrotem na wojnę?

Do you think I'd go into combat with loose change in my pocket?
Chyba nie myślisz, że ruszam do walki z portfelem w kieszeni?

The honor was mine until another came to challenge me to single combat.
Czekałem aż przyjdzie ktoś, kto mnie wyzwie do walki jeden na jednego.

We do not have access to the financial resources that are necessary to combat this crisis.
Nie mamy dostępu do środków finansowych, które są konieczne do walki z obecnym kryzysem.

How does a free society combat those who wish to destroy it?
W jaki sposób wolne społeczeństwo ma zwalczać tych, którzy pragną je zniszczyć.

I believe therefore that men must also make a commitment to combat violence against women.
Dlatego uważam, że mężczyźni muszą także zobowiązać się do zwalczania przemocy wobec kobiet.

They are difficult to combat effectively with the law as it stands.
Trudno z nimi skutecznie walczyć w takim stanie prawnym, jaki mamy obecnie.

He was given tremendous power by god To combat his enemies.
Bóg dał mu niezwykłą siłę, aby walczył z wrogami.

Are there any combat stress reactions anyone needs to talk about?
Czy macie jakieś objawy stresu bojowego, o którym chcielibyście porozmawiać?

We just turned this combat team into a hay ride.
Drużyna bojowa właśnie zmieniła się w wiejską przejażdżkę.

But my poor eyesight kept me out of combat, thank God.
Mój słaby wzrok uwolnił mnie od pola walk, dzięki Bogu.

In combat, events have a duration of seconds. Sometimes minutes.
Podczas walki wydarzenia trwają kilka sekund, czasem minut.

The combat procedure is always to kill first the Officers.
Procedura mówi, że najpierw należy zabijać oficerów...

Now you have all failed combat and are therefore officially dead.
Wszyscy zawiedliście. I jesteście oficjalnie martwi. Serdecznie pierdolone gratulacje.

Their activities are part of a highly profitable business, which we must try to combat.
Ich działalność to wysoce zyskowny interes, z którym należy walczyć.

Nuclear power has a major role to play because it will help combat the greenhouse effect.
Energia jądrowa ma do odegrania ważną rolę, gdyż pozwoli ona walczyć z efektem cieplarnianym.