Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Korfu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, we now need a clear definition of the goals of the Corfu Process.
Potrzebujemy teraz jednak jasnego określenia celów procesu z Korfu.

statmt.org

An European Council is held in Corfù, Greece.
Posiedzenie Rady Europejskiej na Korfu w Grecji.

europa.eu

In the interest of security in Europe, we should continue the process we began in 2008 in Corfu.
Kierowani troską o bezpieczeństwo w Europie powinniśmy kontynuować proces, jaki rozpoczęliśmy w 2008 roku na Korfu.

statmt.org

An appropriate framework for discussing these reforms is provided by the Corfu Process and its culmination in the forthcoming December summit in Astana.
Odpowiednie ramy dyskutowania tych reform zapewnia proces z Korfu, a także jego kulminacja, którą będzie zbliżający się grudniowy szczyt w Astanie.

statmt.org

In February, the Greek authorities had refused to grant MAT a permit for charter flights to Corfu, citing as grounds the airline's name, MAT (Macedonian Airlines).
W lutym władze Grecji nie zgodziły się na wydanie zezwolenia liniom MAT na loty czarterowe na wyspę Corfu, podając za przyczynę nazwę tych linii: MAT (Macedońskie Linie Lotnicze).

statmt.org

However, we now need a clear definition of the goals of the Corfu Process.
Potrzebujemy teraz jednak jasnego określenia celów procesu z Korfu.

Was it a long trip from Corfu to Auschwitz?
Podróż z Korfu do Oświęcimia była długa?

How long has Your Majesty been in Corfu?
Jak długo jest Wasza wysokość w Korfu?

Mama, you're going to the Greek isles, Corfu.
Mamo, lecisz na greckie wyspy, Corfu.

In the interest of security in Europe, we should continue the process we began in 2008 in Corfu.
Kierowani troską o bezpieczeństwo w Europie powinniśmy kontynuować proces, jaki rozpoczęliśmy w 2008 roku na Korfu.

An appropriate framework for discussing these reforms is provided by the Corfu Process and its culmination in the forthcoming December summit in Astana.
Odpowiednie ramy dyskutowania tych reform zapewnia proces z Korfu, a także jego kulminacja, którą będzie zbliżający się grudniowy szczyt w Astanie.

With regard to Euro-Atlantic Security, we will urge Russia to take an active part in the Corfu Process prior to a forward-looking decision being taken in Athens.
W odniesieniu do euroatlantyckiego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa będziemy nalegać, by Rosja przed podjęciem w Atenach wyczekiwanej decyzji wzięła aktywny udział w procesie z Korfu.

In February, the Greek authorities had refused to grant MAT a permit for charter flights to Corfu, citing as grounds the airline's name, MAT (Macedonian Airlines).
W lutym władze Grecji nie zgodziły się na wydanie zezwolenia liniom MAT na loty czarterowe na wyspę Corfu, podając za przyczynę nazwę tych linii: MAT (Macedońskie Linie Lotnicze).

It has also been proposed, for example - and Mr Rouček has already mentioned this - that a goal be set for the Corfu Process to draw up a charter for a security community in the OSCE area.
Zaproponowano również - i wspomniał już o tym pan poseł Rouček - by wyznaczono cel dla procesu z Korfu polegający na przygotowaniu karty wspólnoty bezpieczeństwa na obszarze OBWE.

The appeal launched in June 2008 by President Medvedev, calling for the European security architecture to be reviewed and based on a treaty, not only received a positive response, but also revitalised the dialogue within the OSCE and initiated the Corfu Process.
Apel, wystosowany w czerwcu 2008 roku przez prezydenta Miedwiediewa, wzywający do przeglądu europejskiej architektury bezpieczeństwa i oparcia jej na traktacie, nie tylko spotkał się z pozytywną reakcją, ale również ożywił dialog z OBWE i zainicjował proces z Korfu.