Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zgodność, analogia, korespondencja, podobieństwo, odpowiedniość;
be in correspondence with sb - być w kontakcie z kimś;
business correspondence - biznes korespondencja handlowa;
carry on a correspondence with sb - prowadzić/utrzymywać z kimś korespondencję;
correspondence between sth and sth - podobieństwo/odpowiedniość czegoś z czymś;
enter into correspondence - nawiązać korespondencję;
carry on a correspondence with sb - prowadzić/utrzymywać z kimś korespondencję;
correspondence between sth and sth - podobieństwo/odpowiedniość czegoś z czymś;
enter into correspondence - nawiązać korespondencję;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(analogy, agreement) zgodność.
2.
(letter-writing) korespondencja
~ column rubryka korespondencyjna
~ course kurs korespondencyjny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(between) podobieństwo (między), korespondencja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

połączenie

związek

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. korespondencja
2. zgodność book of correspondence księga korespondencyjna commercial correspondence korespondencja handlowa incoming correspondence korespondencja przychodząca outgoing correspondence korespondencja wychodząca secrecy of correspondence tajemnica korespondencji violation of the secrecy of correspondence naruszenie tajemnicy korespondencji to be in correspondence with sb korespondować z kimś to go through correspondence przeglądać korespondencję

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zgodność
korespondencja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zgodność
korespondencja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZGODNOŚĆ

ODPOWIEDNIOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the relation of corresponding in degree or size or amount)
współmierność
synonim: commensurateness
synonim: proportionateness

2. (communication by the exchange of letters)
korespondencja: :

3. ( (mathematics) an attribute of a shape or relation
exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane)
symetria: : synonim: symmetry
synonim: symmetricalness
synonim: balance

Słownik internautów

zgodność, odpowiedniość
korespodencja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

korespondencja
book of correspondence: księga korespondencyjna
commercial correspondence: korespondencja handlowa
incoming correspondence: korespondencja przychodząca
inviolability of correspondence: nienaruszalność korespondencji
outgoing correspondence: korespondencja wychodząca
right to inspect correspondence: prawo przeglądania korespondencji
secrecy of correspondence: tajemnica korespondencji
to go through correspondence: przeglądać korespondencję
to refer to correspondence: odwoływać się do korespondencji
to vote by correspondence: głosować pisemnie
violation of the secrecy of correspondence: naruszenie tajemnicy korespondencji

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zbieżność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

korespondencja
~, confidential - korespondencja poufna
~, foreign - korespondencja zagraniczna
~, intercepted - korespondencja przechwycona
~, official - korespondencja urzędowa
~, secret - koresponencja tajna

Słownik techniczny angielsko-polski

1. odpowiedniość f
2. korespondencja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So for the subway in New York, I saw a correspondence between riding the subway and reading.
Dla metra w Nowym Jorku, dostrzegłam powiązanie między jazdą metrem a czytaniem.

TED

She, it turns out, has a non-accredited correspondence course Ph.D. from somewhere in America.
Okazuje się, że tytuł doktora zdobyła na korespondencyjnym kursie, prowadzonym gdzieś w Ameryce.

TED

And so this shows it's not 99 percent, but it's roughly 90 percent correspondence at a reasonable cutoff, so everything in the cloud is roughly correlated.
Ukazuje to, że nie jest to 99%, ale z grubsza 90% zgodności przy rozsądnym odcięciu, wszystko w skupisku jest ze sobą ściśle powiązane.

TED

This company, with whom I have much correspondence, will see charges for the issue and renewal of maintenance approvals soar as a result of these new regulations.
Firma ta, z którą się zgadzam, natknie się na smutny wynik nowych regulacji w postaci opłat za wystawienie i odnowienie zgody na prowadzenie konserwacji.

statmt.org

In the Irish case we can measure that by the degree of correspondence, or total lack of it, between the Lisbon Treaty and the arguments invoked against it.
W przypadku Irlandii możemy zmierzyć to poprzez stopień odpowiedniości, lub jej całkowity brak, pomiędzy traktatem lizbońskim a argumentami powoływanymi przeciwko niemu.

statmt.org

The correspondence also reveals that Ward believed the prince's opposition, if made public, would probably lead to a planning refusal, "causing QD to lose financially but more importantly could be considered a major embarrassment to Qatar".

www.guardian.co.uk

The second Mrs Hardy simply burned her husband's correspondence with her predecessor, enraging generations of scholars.

www.guardian.co.uk

A spokesman for the Home Office said: "We apologise if inaccurate information was given in good faith during correspondence with the department.

www.guardian.co.uk

The EHRC made clear that the correspondence is a formal letter before action, putting the government on notice that it may turn to the courts to seek a judicial review of the guidance if it is not amended.

www.guardian.co.uk

I didn't think you'd learned it from a correspondence course.
Nie sądzę, by uczył się pan z kursu korespondencyjnego.

Also I will allow you to help me in my foreign correspondence.
Mam także zamiar pani pozwolić pomagać mi w zagranicznej korespondencji.

After all, how often is it that you get correspondence from the living?
W końcu, jak często dostajesz korespondencję od żywych?

Not for long. He's just started his first year at university, totally through correspondence.
Nie na długo, zaczął swój pierwszy rok... ...na uniwersytecie przez korespondecję.

May I also request that you return my correspondence to me.
Proszę cię również o zwrot mojej korespondencji.

I took a legal correspondence course and I'm only two credits away.
Biorę legalny kurs korespondencyjny a jestem tylko dwa kroki do tego.

I want Sam to have access to all personal and corporate correspondence.
Chcę, by Sam miał dostęp do pańskiej służbowej i prywatnej korespondencji.

Back off, or I'll release the other side of that e-mail correspondence.
Wycofaj się, albo ja pokażę drugą stronę tej korespondencji e-mail.

My correspondence with my husband is more important than I can say.
Moja korespondencja z mężem jest dla mnie ważniejsza, niż wszystko.

The tone and the content of the correspondence must be called remarkable, to say the least.
Ton i treść tej korespondencji muszą być uznane za niezwykłe, mówiąc oględnie.

A correspondence, a name and a last known address.
Dopasowanie, nazwisko i ostatni znany adres.

You can send me some correspondence on the girl.
Może wyślesz mi kilka wiadomości o tej dziewczynie.

Something that I myself did last year was to make the register of my own correspondence directly accessible on the web.
Krokiem, na który zdecydowałam się sama w ubiegłym roku, było udostępnienie rejestru mojej korespondencji bezpośrednio w Internecie.

I've been taking a correspondence course in typing and shorthand.
To był korespondencyjny kurs maszynopisania i stenografii.

In conclusion I would like to say that if our right of private correspondence is restricted once this will remain so forever.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jeśli nasze prawo do prywatności korespondencji zostanie ograniczone raz, będzie tak już zawsze.

Even if terrorists begin to use pigeons for correspondence.
Nawet jeśli terroryści zaczną wykorzystywać gołębie do przesyłania korespondencji.

Correspondence was mostly about historic sites, ghost towns, old mines.
Korespondencja głównie dotyczyła historycznych miejsc, wymarłych miast, starych kopalń.

Remind me to send Eleanor's parents a thank-you note on the good correspondence stock.
Przypomnij mi, żebym później wysłał rodzicom Eleanor liścik z podziękowaniami.

Make sure you get copies of all correspondence.
Upewnij się że dostaniesz kopie całej korespondencji.

I have been in correspondence with Commissioner Verheugen for seven years now on this issue.
Od siedmiu lat prowadzę korespondencję na ten temat z panem komisarzem Verheugenem.

The writing gets smaller with each correspondence.
Z każdą korespondencją coraz mniej pisał.

Ordinary people expect no less of us: that is clear from the mass of correspondence we receive, calling for swift and strong action.
Tego właśnie oczekują od nas zwykli ludzie: jasno wynika to z ogromnych ilości otrzymywanej przez nas korespondencji, wzywającej do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań.

We confiscated all correspondence from his outside admirers.
Skonfiskowaliśmy całą korespondencję od jego wielbicieli.

All correspondence with the Führer must be burnt.
Cała moja korespondencja z Führerem musi zostać spalona.

What eyes hath love put in my head Which have no correspondence With true sight
Jakież oczy miłość umieściła w mojej głowie, co nic wspólnego nie mają z prawdziwym widokiem.

Our exciting correspondence is in that box.
Nasza ekscytująca korespondencja jest w tym pudle.

A copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
Kopia tej korespondencji została również przekazana panu posłowi Coelho.

Where'd your father keep his correspondence?
Gdzie twój ojciec trzymał korespondencję?

How is it Pvt. Tipper has spare time for so much correspondence?
Powiedzcie szeregowy Tipper, jak to jest. Ile marnujecie czasu na pisanie tylu listów?

Did you file all my correspondence?
Czy poskładałeś całą moją korespondencję? Ta.

Madame Delacroix seemed very charming in her correspondence.
Madame Delacroix wydawała się być bardzo czarująca na podstawie korespondencji.

Advertising practices used by companies must, without exception, respect the confidentiality of private correspondence and comply with legislation protecting privacy.
Praktyki reklamowe stosowane przez przedsiębiorstwa - wszystkie, bez wyjątku - muszą opierać się na zasadach poszanowania poufności korespondencji prywatnej i być zgodne z prawem o ochronie prywatności.

And so began our one-sided correspondence.
I tak rozpoczęła się nasza jednostronna korespondencja.

Must be some pretty thrilling correspondence.
Musisz to być bardzo podniecająca korespondencja.

LlP: So you're relying on a nine-year-old to deliver important correspondence?
Więc polegacie na dziewięciolatku, aby dostarczył ważną korespondencję?

Lots of correspondence with his editor, Juliet Randall.
Sporo korespondencji z jego wydawcą, Juliet Randall.

I am to receive all correspondence from Mrs. Van Alden immediately.
Listy od pani Van Alden mam otrzymywać natychmiast.

And we have footprints and blood type ... based on correspondence saliva.
Mamy też odciski oraz grupę krwi stwierdzoną na podstawie zgodności śliny.

This voluminous bureaucratic correspondence must stop.
Ta obszerna korespondencja biurokratyczna musi się zakończyć.

I've been to your apartment- you've got no books,no art, no keepsakes,no correspondence.
Byłem w twoim mieszkaniu. Nie masz książek, sztuki, żadnych gratów, korespondencji.

It's in her correspondence.
Było w jej korespondencji.

Yes, for my correspondence, my thoughts.
Dla mnie, dla mojej korespondencji, myśli...

Here we have a German Commissioner and a German car company and correspondence between them.
Oto mamy niemieckiego komisarza i niemieckiego producenta samochodów, a także korespondencję między nimi.

Correspondence will always mean... ...lovely stationery and writing on it by hand.
Korespondencja będzie dla mnie zawsze oznaczała gustowną papeterię i ręczne pisanie.

Her correspondence with her admirer.
Jej korespondencję ze swym adoratorem.

They had been engaged in correspondence with Commissioner Frattini beforehand about the amber alert system for child abductions.
McCannowie byli zaangażowani w korespondencję z panem komisarzem Frattinim na temat systemu zwanego Amber Alert do spraw porwań dzieci.

The President-in-Office has answered, and I am afraid that has to be an end to it unless you address further correspondence.
Urzędujący przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi i obawiam się, że to już wszystko, chyba że wystąpi pani z dalszą korespondencją.

Correspondence. Sparks fly. Personal connection.
Korespondencja trwa, powstaje osobisty związek.

You're in correspondence with Dr Marshland?
Pani koresponduje z dr Marshland'em? Tak.

The correspondence address is Choi's
Adres do korespondencji jest na Choi'a.