Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) jasna cholera!;

(Noun) religia potępienie;
suffer damnation - być potępionym na wieki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(condemnation to hell) potępienie.
2.
(adverse judgment) krytyka.
3.
~! cholera!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(dawn.) potępienie
suffer ~ być skazanym na wiekuiste potępienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cholera jasna

niech to diabli

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rel. potępienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEKLEŃSTWO

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

potępienie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Crimes committed by the European Nazi regimes have received global damnation, with Nazi parties being banned and Nazi propaganda being punishable by law.
Zbrodnie popełnione przez nazistowskie reżimy Europy zostały potępione na całym świecie, zakazano działalności partii nazistowskich, a propaganda nazistowska jest prawnie karana.

statmt.org

On pain of death and damnation, are you absolutely sure?
Na śmierć i potępienie, czy jesteś pewien?

Fear of damnation and the hope for a better life in the next world.
Strach przed potępieniem i nadzieja na lepsze życie w zaświatach.

And who the hell said that damnation would be fun?
A kto, do cholery mówił, że potępienie ma być zabawne?

No. I can't stand this damnation on these good peoples.
Nie będę ryzykować potępienia tych dobrych ludzi.

Only forgiveness can end his damnation. and allow him to die.
Jedynie przebaczenie może położyć kres przekleństwu. I pozwoli mu umrzeć.

Has anyone indicated a soul on the path to damnation?
Czy ktoś skazuje duszę na ścieżki ku potępieniu?

All that death and damnation because of one little Antichrist.
Cała ta śmierć i potępienie z powodu jednego małego Antychrysta.

I think dealing with your sister comes in close second to eternal damnation.
Myślę, że przez zajmowanie się twoją siostrą, zaliczyłeś po raz drugi kręgi piekielne.

A place of eternal suffering and damnation from which there is no return.
Miejsca wiecznego cierpienia i potępienia, z którego nie ma powrotu.

I've stood up with nothin' but one shot between me and damnation.
Wytrzymałem tylko z jednym strzałem, pomiędzy mną a śmiercią.

People whose souls need to be saved from eternal damnation.
Ludzi, którzy proszą o zbawienie ich dusz od wiecznego potępienia.

Before man can seek salvation, there must be the smell of damnation.
Zanim człowiek może szukać zbawienia, musi być zapach potępienia.

Damnation is not a part of my system of beliefs.
Potępienie nie należy do zasad mojej wiary.

What could an elephant possibly do that would cause him eternal damnation?
Co takiego mógłby potencjalnie zrobić słoń żeby skazać się na wieczne potępienie?

But it's not too late to save your twisted soul from eternal damnation.
Ale nie jest jeszcze późno by uratować twoją duszę

We are here to save you from eternal damnation!
Chcemy was ocalić od wiecznego potępienia!

And you, dear brother, will you be saved from damnation?
A czy ty, drogi bracie, uciekniesz przed potępieniem?

That's another plus with my technique - mass damnation.
Jest jeszcze jeden plus mojej techniki masowego potępienia.

The evil spirits are released, thus saving the person from eternal damnation.
Złe duchy są wypuszczane, co ratuje osobę od wiecznego potępienia.

I belong here, in Hell, and accept my just damnation,
Moje miejsce jest w Piekle, akceptuję me potępienie.

If he wins, the world will suffer eternal damnation.
Jeśli zwycięży, świat zostanie skazany na wieczne potępienie.

Just booked a first class ticket to eternal damnation.
Właśnie zarezerwowałem bilet pierwszej klasy do wiecznego potępienia.

This is the sign of your damnation, devil.
Oto znak twojego potępienia, diable.

Eternal damnation's not fit for anyone, not even you.
Wieczne potępienie nie pasuje do nikogo, nawet do Ciebie. - Tak? - Dobre.

Only the crucifix can save us. In this day of... damnation.
Tylko krucyfiks może was ocalić... w ten przeklęty dzień!

In exchange for eternal damnation of your soul?
W zamian za wieczne potępienie?

Take your lies and damnation with you!
Zabierz ze sobą swoje kłamstwa i potępienie.

For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.
Dla bezbożników... kielich życia kryje wieczne potępienie...

For God's sake, Vincent, you are flirting with eternal damnation!
Vincent, skazujesz się na wieczne potępienie.

Your souls doomed to an eternity of damnation.
Wasze dusze będą skazane na wieczne potępienie.

The way I see it, I'm saving your peeps from eternal damnation.
A ja to widzę w ten sposób, Ratuję cię od wiecznego potępienia.

To rob me of my salvation would be sentencing my soul to eternal damnation.
Odmawiając mi zbawienia - skazuje pan moją duszę na wieczne potępienie.

You can be saved from eternal damnation.
Możecie zostać ocalone od wiecznego potępienia.

Isn't that eternal damnation you're chowing down there?
Czy to nie aby wieczne potępienie tam przeżuwasz?

Eternal damnation to you, - - who dragged me into your ruin.
Wieczne potępienie dla ciebie - który pociągnąłeś mnie do własnego upadku.

You defend yourselves to your soul's damnation!
Brońcie się przed potępieniem duszy!

You'll condemn your soul to eternal damnation.
Skażesz swoją duszę na wieczne potępienie.

What sinner is safe from damnation?
Czy grzesznik jest ocalony przed potępieniem?

Ruin and damnation upon you.
Klęska i potępienie niech spadną na was.

You may have misgivings, but don't go believing that, Jack. That way lies damnation.
Możesz mieć wątpliwości, ale nie wierz w nie, to prowadzi do potępienia.

Send Mr. Daley and his friends, to damnation.
Wyśliście Larry'ego i jego przyjaciół gdzie ich miejsce!

Your immortal soul to eternal damnation.
Twą nieśmiertelną duszę na wieczne potępienie.

Nothing awaits them. No eternal life. No damnation.
Nic na nich nie czeka, życie wieczne, zbawienie.

You got hellfire and damnation in you, Jody Varner.
Jest w tobie ogień piekielny i potępienie, Jody Varner.

Better that he should die... ...than risk the eternal damnation of all his subjects.
Lepiej, żeby on zginął, niż ryzykować wieczne potępienie jego poddanych!

Chaos and damnation
Chaos i potępienie

And so the instrument of our damnation... ...became our salvage.
I tak, instrument naszej zagłady, stał się naszym zbawieniem.