Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niebezpieczeństwo; ryzyko, zagrożenie;
put sb in danger - narazić kogoś na niebezpieczeństwo;
be out of danger - (Verb) być w stanie, w którym nie ma zagrożenia życia;
be in danger - znajdować się w niebezpieczeństwie, być zagrożonym;
be on the danger list - być w stanie krytycznym;
danger! - Uwaga!;
danger! - Uwaga!;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(risk of injury) niebezpieczeństwo
'~!' uwaga niebezpieczeństwo!
in ~ w niebezpieczeństwie
out of ~ bezpieczny
she is in ~ of falling grozi jej upadek
~ money dodatek za niebezpieczną pracę
~ zone strefa zagrożenia.
2.
(pers or thg presenting risk) zagrożenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n niebezpieczeństwo, ryzyko danger of death niebezpieczeństwo śmierci danger to life zagrożenie życiadanger to property niebezpieczeństwo majątkowebringing about danger sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa common danger wspólne niebezpieczeństwo degree of danger to society stopień społecznego niebezpieczeństwa direct danger to life bezpośrednie zagrożenie życiaignorance of social danger nieświadomość społecznego niebezpieczeństwa czynu immediate danger niebezpieczeństwo bezpośrednieimmitnet danger bezpośrednie zagrożeniein danger w niebezpieczeństwie instant danger to life bezpośrednie zagrożenie życia personal danger niebezpieczeństwo osobiste to be danger to ... stanowić niebezpieczeństwo to combat danger zwalczać zagrożenieto expose sb to danger narażać kogoś na niebezpieczeństwo to keep out of danger zapobiegać niebezpieczeństwu

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s niebezpieczeństwo
~ area rejon (strefa) niebezpieczeństwa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROŹBA

Wordnet angielsko-polski


1. (a cause of pain or injury or loss
"he feared the dangers of traveling by air")
zagrożenie


2. (a venture undertaken without regard to possible loss or injury
"he saw the rewards but not the risks of crime"
"there was a danger he would do the wrong thing")
ryzyko, gambit, hazard: : synonim: risk
synonim: peril

Słownik internautów

groźba, niebezpieczeństwo, zagrożenie, ryzyko

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

groza (niebezpieczeństwo), ryzyko
bringing about danger: sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa
common danger: wspólne niebezpieczeństwo
danger of death: niebezpieczeństwo śmierci
danger threatening directly: niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio
danger threatening material interests: niebezpieczeństwo grożące dobrom majątkowym
danger to life: niebezpieczeństwo dla życia
danger to property: niebezpieczeństwo majątkowe
degree of danger to society: stopień społecznego niebezpieczeństwa
direct danger to life: bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia
emergence of the danger: powstanie niebezpieczeństwa
ignorance of social danger: nieświadomość społecznego niebezpieczeństwa czynu
immediate danger: niebezpieczeństwo bezpośrednie
imminent danger: bezpośrednie zagrożenie, grożące niebezpieczeństwo
in danger: w niebezpieczeństwie, w zagrożeniu
in danger to one's life: w niebezpieczeństwie życia
instant danger to life: bezpośrednie zagrożenie życia
personal danger: niebezpieczeństwo osobiste
principle of imminent danger: zasada bezpośredniego zagrożenia
public danger: powszechne niebezpieczeństwo
serious danger with respect to a person: poważne niebezpieczeństwo osobiste
serious danger with respect to property: poważne niebezpieczeństwo majątkowe
to avert a danger: odwracać niebezpieczeństwo
to be a danger to...: stanowić niebezpieczeństwo
to combat danger: zwalczać niebezpieczeństwo
to expose sb to danger: narażać kogoś na niebezpieczeństwo
to keep out of danger: chronić przed niebezpieczeństwem
to prevent danger: zapobiegać niebezpieczeństwu

Słownik audio-video Montevideo

uwaga, łatwopalne!

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zagrożenie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

niebezpieczeństwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

niebezpieczeństwo; zagrożenie; groźba
~ close - artyl. ostrzeżenie o bliskości własnych wojsk/oddziałów
~, collision - mar. niebezpieczeństwo zderzenia się
~, fire - niebezpieczeństwo pożaru, groźba pożaru
~, flood - niebezpieczeństwo powodzi, groźba powodzi
~ from a torpedo hit - niebezpieczeństwo trafienia przez torpedę
~, hidden - niebezpieczeństwo ukryte
~, imminent - zagrożenie bliskie
~, invisible - zagrożenie niewidzialne
~, mortal - niebezpieczeństwo śmiertelne
~ of air attack - zagrożenie nalotem
~ of attack - niebezpieczeństwo ataku, groźba ataku
~ of being cut off by the enemy - groźba odcięcia przez nieprzyjaciela
~ of being sunk - mar. niebezpieczeństwo zatopienia, groźba zatopienia
~ of being surrounded - niebezpieczeństwo okrążenia
~ of capture - groźba schwytania
~ of explosion - niebezpieczeństwo wybuchu
~ of falling into enemy's hands - niebezpieczeństwo wpadnięcia w ręce nieprzyjaciela
~ of infection - niebezpieczeństwo infekcji
~ of life - niebezpieczeństwo utraty życia, groźba utraty życia
~ of nuclear war - niebezpieczeństwo wojny jądrowej, zagrożenie wojną jądrową
~ of spreading fire - niebezpieczeństwo rozszerzenia się ognia
~, radiation - niebezpieczeństwo (ze strony) promieniowania
~, short term - zagrożenie krótkotrwałe
~, threatening - grożące niebezpieczeństwo
~ to health - niebezpieczeństwo dla zdrowia, zagrożenie zdrowia
~ to liberty - zagrożenie dla wolności
~ to life - zagrożenie śmiertelne, zagrożenie życia
~ to mankind - zagrożenie dla ludzkości
~ to the world - zagrożenie dla świata

Słownik częstych błędów

Patrz threat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.
Istnieje prawdziwe ryzyko, że broszury i książki pozostaną w biurach, nieczytane.

statmt.org

There is also a danger, however, that all the old conflicts will break out again.
Istnieje jednak ryzyko, że wszystkie zadawnione konflikty mogą zacząć się na nowo.

statmt.org

Yet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.

TED

That is why I would like to point out that the single market is now in danger.
Dlatego chciałabym zwrócić uwagę, że jednolity rynek jest obecnie zagrożony.

statmt.org

But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
Jednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.

statmt.org

The IPCC is also looking at the failure of Northumbria police to act on information from Durham prison that Moat was a possible danger to his former partner Samantha Stobbart, 22, who had ended the relationship while he was in jail.

www.guardian.co.uk

"There is a danger that risk during childbirth is presented in a way which is leading women to believe that hospital birth equals a safe birth.

www.guardian.co.uk

Officials said the public had never been in danger at any time during the sting operation, which lasted months.

www.guardian.co.uk

More recently he collaborated with the band Sparklehorse and producer danger Mouse, providing photography and vocals for two tracks on the album Dark Night of the Soul, which was released in July, four months after Sparklehorse's frontman, Mark Linkous, tragically took his own life.

www.guardian.co.uk

What did you mean before about her being in danger?
Co miałeś na myśli mówiąc wcześniej że jest w niebezpieczeństwie?

I'm here because you said my wife is in danger.
Jestem tu, bo podobno mojej żonie grozi niebezpieczeństwo.

I must go or you will all be in danger.
Muszę odejść albo wszyscy będziecie w niebezpieczeństwie.

Don't think for a moment you are not in danger.
Nie myśl ani przez chwilę, że nie jesteś w niebezpieczeństwie.

He was in danger, we went to his house alone.
On był w niebezpieczeństwie, pojechaliśmy do domu sam.

Yes but he tell me you are like a danger person.
Tak, jednak on mi powiedział, że jesteś dość niebezpieczną osobą.

Your husband is in danger, But not for his life.
Twój mąż jest w niebezpieczeństwie, lecz nie chodzi o jego życie.

If you let her go, Your wife is in danger.
Jeśli jej na to pozwolisz, narazisz ją na niebezpieczeństwo.

We have reason to believe you might be in danger.
Mamy powody przypuszczać, że jest pani w niebezpieczeństwie.

I don't want to put you or your family in danger.
Nie chcę narażać ciebie i twojej rodziny na niebezpieczeństwo.

He and I are both in serious danger right now.
On i ja jesteśmy teraz w poważnych kłopotach.

But he has always been more of a danger to himself than anyone else.
Ale zawsze był większym zagrożeniem dla siebie niż kogoś innego.

I saw the way you looked at him when his life was in danger.
Widziałem w jaki sposób na Niego patrzyłaś gdy był w niebezpieczeństwie.

But I couldn't stand by while the rest of the world was in danger.
Nie mogłam jednak stać bezczynnie, gdy reszta świata jest w niebezpieczeństwie.

First of all, however, trade is not really in danger.
Jednakże, po pierwsze, wymianie handlowej nic nie zagraża.

Is the boy in any danger from you at this moment?
Czy chłopcu grozi w tej chwili niebezpieczeństwo z waszej strony?

Do you know that will bring danger to out team?
Czy wiesz, że przyniesie zagrożenia dla obecnie zespół?

Big no to danger, but I may be the best person to do this.
Duże dla niebezpieczeństwa, ale jestem najlepszą osobą do tego.

She's in danger, and I have to get to her before he does.
Jest w niebezpieczeństwie. Muszę to zrobić zanim on ją znajdzie.

You have no right to put me in this danger!
Nie macie prawa narażać mnie na niebezpieczeństwo!

A little bit of danger is what makes life worth living.
Odrobina zagrożenia to coś, co sprawia, że warto żyć na tym świecie.

I'm trying to tell you that your life is in danger.
Staram ci się powiedzieć, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie.

I'd agree with you if I thought his life was in danger.
Zgodziłbym się z tobą, gdybym uważał, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.

Doctor, I need to know how much danger my men are in.
Doktorze, muszę wiedzieć, co zagraża moim ludziom w środku.

With each day that May he lives, company is in danger.
Każdy dzień jego życia, naraża nas na niebezpieczeństwo.

We're in no danger if we just pass through quickly.
Nic nam nie zagraża jeśli szybko przejdziemy.

To ask you to put yourself in danger for my family.
Prosząc cię, byś się naraził dla mojej rodziny.

You've put us all in danger for your love of this woman.
Przez miłość do tej kobiety naraziłeś nas na niebezpieczeństwo.

I believe that this is a real and present danger.
Uważam to za realne i aktualne zagrożenie.

Her life wouldn't be in danger at all if it hadn't been for you.
Jej życie nie byłoby w niebezpieczeństwie gdybyś w nim nie był.

Don't think for one second that you're not in danger.
Ani przez sekundę nie myśl, że nie jesteś w niebezpieczeństwie.

And now, because of me, her life is in danger.
I teraz przeze mnie, jej życie jest w niebezpieczeństwie.

But in greater danger, for she's already under his influence.
jest w niebezpieczeństwie, bo jest już pod jego wpływem.

He's in danger here, and he needs to understand that.
Jest w niebezpieczeństwie, I musi to wiedzieć.

When his loved one is in danger He will plan something.
Kiedy jego ukochana będzie w niebezpieczeństwie zaplanuje coś.

Women want safety, security. I can offer them nothing but danger.
Kobiety pragną poczucia bezpieczeństwa, jedyne co ja im mogę zaoferować to ryzyko.

My brother doesn't understand that his life is in serious danger.
Mój brat nie rozumie, że jego życie jest w poważnym niebezpieczeństwie.

I must save the world! My family is in danger!
Muszę ocalić świat! moja rodzina jest w niebezpieczeństwie!

Our son's in danger, and you want to run that photo?
Nasz syn jest w niebezpieczeństwie, a Ty chcesz wiać z tym zdjęciem?

And they told me that the Judge was in danger.
Powiedziały mi, że była w niebezpieczeństwie.

Everyone inside that bank is noW in more danger because of you.
To nie ma znaczenia. Każdy w banku... jest teraz w większym niebezpieczeństwie przez ciebie.

Other people, lives in danger, they eat another human being.
Inni ludzie, żyjący w niebezpieczeństwie, jedzą inne istoty ludzkie.

Agreed? You are a danger to the dead and the living.
Jesteś zagrożeniem zarówno dla martwych jak i dla żywych.

If he's really involved, he wouldn't put himself in such danger.
Jeśli faktycznie jest w to zamieszany, nie narażałby się na takie niebezpieczeństwo.

The police station is in danger if I don't go.
Posterunek będzie w niebezpieczeństwie, jeśli nie pójdę.

There are two children that I believe might be in danger.
Sądzę, że dwoje dzieci może być w niebezpieczeństwie.

Took me to the safe house because I was in danger.
Zabrali mnie do kryjówki i powiedzieli, że jestem w niebezpieczeństwie.

But we do have reason to believe that somebody's life is in danger, right?
Ale mamy powód, żeby wierzyć, że czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie.

I'm going home. You don't want to put your wife in danger.
Idę do domu. twoja żona w niebezpieczeństwie.

If mom's life really is in danger, you need help.
Jeśli mama jest w niebezpieczeństwie, potrzebujesz pomocy.