Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) odłam, frakcja; rozłam, fronda; film/program fabularyzowany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C frakcja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frakcja, odłam, niezgoda wewnątrz organizacji/partii itp

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

frakcja f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n polit. frakcja, odłam

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODŁAM

WICHRZENIE

Słownik internautów

frakcja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

stronnictwo
odłam

Słownik audio-video Montevideo

teatr faktów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

część

klika

Partia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, factions, divisions, parties,
Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,

Jesus Army

The same causes are also the exploitation of their misery by the most radical factions.
Przyczyną jest również wykorzystywanie ich tragicznego położenia przez najbardziej radykalne grupy.

statmt.org

For there must be also factions among you, that they that are approved may be made manifest among you.
Bo muszą być kacerstwa między wami, aby ci, którzy są doświadczeni, byli jawnymi między wami.

Jesus Army

There are some radical factions in Bulgaria saying that these projects are mutually incompatible.
W Bułgarii istnieje kilka radykalnych ugrupowań, które twierdzą, że projekty te się wzajemnie wykluczają.

statmt.org

Then, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
Następnie, 8 października walki rozgorzały w mieście Muhajiriya, opanowanym przez odłamy darfurskich rebeliantów.

statmt.org

Today the dilapidated slum is controlled by rifle-toting members of the Red Command drug faction and off-limits to most outsiders.

www.guardian.co.uk

The MQM has occasionally been rocked by internecine violence, and has a sometimes deadly rivalry with a faction known as MQM-Haqiqi, which was once supported by Pakistani intelligence.

www.guardian.co.uk

In a separate raid in eastern Khost province, Nato and Afghan troops captured a leader of the Haqqani network, a Pakistan-based Taliban faction closely tied to al-Qaida.

www.guardian.co.uk

Sporadic clashes between government troops and Karen rebels continued today along the Thai border after a faction of the Democratic Karen Buddhist Army seized the town's police station and post office yesterday.

www.guardian.co.uk

The group sides with the regime, but a faction is fighting with other rebel factions against the central government.

www.guardian.co.uk

How long have you been a member of his faction?
Jak długo była pani członkiem jego frakcji?

With security forces, this armed faction is st- It won't work.
Teraz jest moja. W walce z siłami bezpieczeństwa ta zbrojna frakcja nie...

One faction feels that you're distant, you don't care about them.
Jedna część czuje, że się separujesz, nie przejmujesz się nimi.

There's a new faction that wants to prevent tomorrow's launch.
Jest nowa frakcja, która chce uniemożliwić jutrzejszy start.

Why should he now be unable to deal with this rebellious faction?
Dlaczego nagle nie potrafi poradzić sobie z buntowniczą frakcją?

This weekend, each faction is definitely an enemy of me and mine.
W ten weekend każda frakcja jest moim wrogiem.

More than anyone in France, I'm the slave of a faction.
Jestem niewolnikiem frakcji, bardziej niż ktokolwiek inny we Francji.

About 12 faction members on the 20th floor.
Około 12 członków frakcji jest na 20 piętrze.

So do many other members of your faction.
Tak jest też z innymi członkami należącymi do twojej frakcji.

Her father was an enemy of the White Faction.
Jej ojciec był wrogiem Białego Ułamka.

Your friends from the faction don't call anymore.
Twoi przyjaciele z frakcji, nie wezwą nikogo już więcej.

What my wandering taught me is that... I need to join this new faction.
Coś czego mój wędrować nauczył mnie jest to... potrzebuję dołączyć do tego nowego ułamka.

Mantel believed this faction began to assemble here, soon after Bodnar left.
Mantel sądził, że ta klika zaczęła zbierać się tutaj, niedługo po odlocie Bodnara.

My faction... according to her it's teeming with bad company.
Moja frakcja.. według niej rozmywa się w złym towarzystwie.

Red Faction will believe it was Marauders who attacked them.
Czerwony Ułamek uwierzy, że to było Maruderzy, którzy zaatakowali ich.

If we catch him, we take out the most dangerous faction in
Jeżeli uda nam się go złapać, zlikwidujemy najgroźniejszą frakcję w

Every faction in Africa caIls themselves by these noble names.
Każda frakcja w Afryce nosi szlachetną nazwę.

I don't know anything about a faction.
Nic nie wiem o frakcji.

Something valued at $10m by a renegade faction of Russian military intelligence,
Coś oszacowanego na 10 milionów dolarów przez frakcję renegatów rosyjskiego wywiadu wojskowego.

The Human Rights faction is on me already.
Obrońcy Praw Człowieka już się mnie uczepili.

Now he's formed his own splinter faction called Crimson Jihad.
Uformował swoją własną frakcję zwaną Szkarłatny Jihad.

It is because Lord Pang doesn’t belong to any faction
To dlatego, że pan Pang nie należy do żadnej frakcji.

It could be some faction in the Politburo
To może być jakaś frakcja Politbiura.

There's a splinter faction there. Of what House?
Znajduje się tam frakcja. Z jakiego rodu?

I wonder whether the same thing would have happened if it had been perhaps a German terrorist from the Red Army Faction?
Zastanawiam się czy to samo wydarzyłoby się gdyby na przykład chodziło o niemieckiego terrorystę z Frakcji Czerwonej Armii?

He rendezvoused with some faction members.
Spotkał się z członkami frakcji.

Is it your wish to join Red Faction, Leonid?
to jest twoje życzenie, by połączyć się Czerwony Ułamek, Leonid?

What faction are you with?
Z kim trzymasz, z jaką frakcją?

Fighting security forces, this armed faction is doomed...
Teraz jest moja. W walce z siłami bezpieczeństwa ta zbrojna frakcja nie...

Bravo, that's exactly why I think I should be appointed faction co-ordinator.
Brawo, i dlatego właśnie uważam, że powiniem być mianowany na koordynatora frakcji.

The reformers or the Hori faction?
Po stronie reformatorów czy frakcji Hori?

From the Takenaka faction, 12 votes.
Z frakcji Takenaka, 12 głosów.

It's only the Reetou rebel faction.
Nie władze centralne, tylko odłam rebeliantów.

They called themselves Red Faction.
Oni zawołali się Czerwony Ułamek.

and the Serizawa Faction are involved in this.
i Serizawa Faction biorą razem w tym udział.

Then, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
Następnie, 8 października walki rozgorzały w mieście Muhajiriya, opanowanym przez odłamy darfurskich rebeliantów.

Mr. Haddam, is your faction satisfied?
Panie Haddam, czy pana frakcja jest usatysfakcjonowana?

Look, go home, Red Faction.
Spójrz, pójdź do domu, Czerwony Ułamek.

His Lordship ordered Shima Hasegawa and his faction to commit suicide
Jego Lordowska mość rozkazał Shimie Hasegawa i jego frakcji popełnić samobójstwa.

Then, the Democratic Party also has a D'Alema-Letta faction, which has its own newspaper, Il Riformista.
Partia Demokratyczna ma także frakcję D'Alema-Letta, która ma swoją własną gazetę, "Il Riformista”.

Okita was dying of tuberculosis... and Shinohara of the Ito faction had shot Kondo
Okita zmarł na zapalenie płuc... ...a Shinohara, z frakcji Ito, zastrzelił Kondo.

Firstly, the advances made in the enrichment of uranium for nuclear purposes and, secondly, the repression of the moderate faction led by Mr Moussavi, which is contesting the results of the recent presidential elections.
Pierwsza dotyczyła postępów prac nad wzbogacaniem uranu służącego celom jądrowym. Druga dotyczyła represji wobec łagodnej frakcji pod przywództwem pana Moussaviego, która kwestionuje wyniki niedawnych wyborów prezydenckich.