Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) blaknięcie, płowienie; technika zanik sygnału;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zanik fali (radiowej, TV), płowienie, utrata zabarwienia

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n rad. zanik odbioru

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zanikanie potencjałów po stymulacji wysokiej częstotliwości

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zanik, łączn. fading

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYWIĘDŁY

PRZEKWITŁY

ZBLAKŁY

ZBLADŁY

SPŁOWIAŁY

SPEŁZŁY

ZGASŁY

ZAMARŁY

UTRATA ZABARWIENIA

Wordnet angielsko-polski

(weakening in force or intensity
"attenuation in the volume of the sound")
łagodzenie
synonim: attenuation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

więdnięcie

Słownik audio-video Montevideo

zanik sygnału
ściemnianie lub rozjaśnianie obrazu [TV]
fluktuacja sygnału radiowego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zanik

zanikanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot. utrata zabarwienia; więdnięcie; łączn. zanik fali
~, signal - zanik sygnału

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zanik sygnału
2. (ściemnianie się lub rozjaśnianie obrazu)
3. płowienie n, utrata zabarwienia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Zaufanie i pewność, jakie zakładamy po stronie naszych obywateli, powoli gaśnie.

statmt.org

With your fading strength, you call 9-1-1 and you pray for a trained MD.
Ostatnimi siłami, dzwonicie na 9-1-1 i modlicie się o wprawnego medyka.

TED

We have fading memories of that provisional temple, erected each time an adult sat down.
Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonej za każdym razem gdy dorosły siada.

TED

The result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Spowodowało to zahamowanie popytu wewnętrznego w okresie, w którym popyt zewnętrzny i tak spada.

statmt.org

I regret the fact that, in the run-up to 2013, the bigger picture is fading into the background.
Wyrażam ubolewanie, że w okresie poprzedzającym 2013 rok, najważniejsze sprawy schodzą na dalszy plan.

statmt.org

Everything is fading - no? Moving very quickly, coming down, against the end.

www.guardian.co.uk

But its lustre is fading amid growing debts, closing restaurants, over-ambitious enterprises and the desertion of former colleagues.

www.guardian.co.uk

The importance of not fading away has not been lost on Lil' Wayne.

www.guardian.co.uk

Only in the fading stages of the fourth and final set did Djokovic wilt like a battered contender, the accumulated baggage of two five-setters in an uneven but stirring campaign taking their ugly toll.

www.guardian.co.uk

But the red eye seems to be permanent this time, it's not fading.
Ale wygląda na to, że czerwone oczy tym razem są na stałe.

The trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Zaufanie i pewność, jakie zakładamy po stronie naszych obywateli, powoli gaśnie.

Fading away in that creep, and you think it's fun?
Zamienia się w tego wariata. A ty sądzisz, że to dobra zabawa?

I started to feel like it was fading. But it doesn't matter.
Czułem się, jakbym znikał, ale to nie ma znaczenia.

Isn't there anyone else on this fading republic who knows what a snapper is?
Czy nikt już w tej upadającej republice nie wie co to jest snapper?

Faces like flowers torn from their roots, the colors fading fast.
Twarze jak kwiaty wyrwane z korzeni, szybko blednące kolory.

I regret the fact that, in the run-up to 2013, the bigger picture is fading into the background.
Wyrażam ubolewanie, że w okresie poprzedzającym 2013 rok, najważniejsze sprawy schodzą na dalszy plan.

Summer is fading fast and they'il soon have to return to tropical waters.
Lato przemija szybko, i niedługo będą musiały wrócić na wody tropikalne.

For a moment, James, but your moment is fading.
Na chwilę, James. Ale ta chwila znika.

They only told me your sight was fading.
Powiedzieli mi tylko, że twój wzrok słabnie.

She can resume her vigil over her husband who started fading again.
Może wrócić do czuwania nad mężem. Który znowu zaczął umierać.

Gilraen would await his homecoming in the fading summer of the West.
Gilraen oczekiwała na jego powrót do domu w czasie kończącego się lata na Zachodzie.

I'm fading like a flower. Very sweaty, breathing heavy, quite disgusting.
Więdnę, jak kwiat. Bardzo spocony, ciężko oddychający, całkiem obrzydliwy.

The result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Spowodowało to zahamowanie popytu wewnętrznego w okresie, w którym popyt zewnętrzny i tak spada.

You're fading from my picture, Mr Bond, but the end cannot be far away.
Niknie mi pan z obrazu, panie Bond, ale koniec na pewno niejest daleko.

We have fading memories of that provisional temple, erectedeach time an adult sat down.
Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonejza każdym razem gdy dorosły siada.

She was a shaman but her mind is fading...
Niegdyś była szamanką, ale rozum jej gaśnie...

Like a sailor who watches land gradually sink away... I see my past fading.
Jak marynarz, który widzi oddalający się ląd, widzę, jak oddala się moja przeszłość.

Also a fading nicotine stain between two fingers.
A także płowiejące plamy od nikotynie pomiędzy dwoma palcami.

The sun, moon and stars are fading.
Słońce, księżyc i gwiazdy znikają.

Come to me, Cosette, the light is fading
Chodź do mnie Cosette, światło blednie.

He's in full coma and fading fast.
Jest w śpiączce i szybko słabnie.

You're fading like a flickering fluorescent light.
Gaśniesz jak migoczące światełko odblaskowe.

Crescent moon, red earth, fading sky and fading land.
Półksiężyc, czerwona ziemia, gasnące niebo, i ziemia umarłych.

It seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela.
Wygląda na to, że podczas gdy jeden totalitarny lider słabnie na Kubie, rodzi się nowy w Wenezueli.

Lamarque is ill and fading fast-
Lamarque jest chory i szybko gaśnie

Aches here and there, memories fading...
Zabolało tu i tam, ale wspomnienia zanikły...

Mr President, Fidel Castro lies in his sick bed in his sultry Caribbean island, fading away - and not before time.
Panie przewodniczący! Fidel Castro leży chory na swojej parnej karaibskiej wyspie, czekając na śmierć - lecz nie przedwczesną.

(NL) Madam President, the Eurobarometer shows that enthusiasm for the European Union has been fading for years.
(NL) Pani Przewodnicząca! Eurobarometr wykazuje, że entuzjazm dla projektu europejskiego maleje od lat.

We now risk cutting ourselves off from more dynamic economies and becoming more penurious and more irrelevant and ultimately, like Tolkien's Eldar, going into the west and fading.
Obecnie ryzykujemy odcinając się od bardziej dynamicznych gospodarek, stając się bardziej jałowymi i niedorzecznymi, a w końcu, niczym elfy u Tolkiena, podążymy na zachód, znikając w oddali.

If the Council and our Parliament, the last fortress of political conscience in Europe, do not demand immediate withdrawal of Russian occupation forces from Poti and the buffer zones established by the occupier, then political disaster would appear to be looming for our fading Europe.
Jeśli Rada i nasz Parlament, ostatnie w Europie ostoje politycznego sumienia, nie zażądają natychmiastowego wycofania rosyjskich sił okupacyjnych z Poti i stref buforowych stworzonych przez okupanta, to nad naszą słabnącą Europą zawiśnie widmo politycznej katastrofy.