Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) złagodnieć; technika wyprofilować;
fair off - przejaśnić się, wypogodzić się; technika wygładzić, wyszlifować;

(Adjective) uczciwy; sprawiedliwy; nieposzlakowany; usprawiedliwiony, uzasadniony; przepisowy, dozwolony; godziwy, należny; spory, niezły, pokaźny; zadowalający, dostateczny, przyzwoity, nie najgorszy; jasny, blond; jasna; sprzyjający, dobry, ładny; sport przepisowy, czysty, fair; urodziwy, piękny, ładny;
as is only fair. - Jak tego wymaga sprawiedliwość.; Jak (jest) jedynie słuszne.;
it’s a fair bet that… - Są duże szanse, że…;
fair sample - wystarczająca próbka;
fair and square - uczciwie; bez zarzutu; uczciwy; celnie wymierzony;
a fair amount of space - spora ilość miejsca;
get one’s fair share of sth - dostać (swoją) należną część czegoś; doświadczyć (wielokrotnie) czegoś, przeżyć dość czegoś;
that’s a fair comment - uczciwie powiedziane; racja; to prawda;
it’s only fair that… - Sprawiedliwość wymaga, aby…;
that’s not fair on him - to nie (jest) w porządku wobec niego;
in fair - prawdę mówiąc, oddając sprawiedliwość;
he’s fair. - [object Object];
fair degree of knowledge - znaczna wiedza;
fair degree of knowledge - znaczna wiedza;

(Adverb) uczciwie, czysto, fair; prosto;
fair’s fair - bądźmy sprawiedliwi, musi być sprawiedliwie;
fair enough - w porządku, niech będzie; dosyć dobrze;
fair dos - w porządku, może być;
for fair - naprawdę, bardzo;
play fair - grać fair, grać czysto; grać uczciwie zgodnie z zasadami; postępować uczciwie, zachowywać się fair;
play fair - grać fair, grać czysto; grać uczciwie zgodnie z zasadami; postępować uczciwie, zachowywać się fair;

(Noun) jarmark, targ; kiermasz, wenta; wesołe miasteczko, lunapark; festyn; biznes targi; piękna niewiasta;
trade fair - biznes targi handlowe;
county fair - doroczny festyn;
charity fair - wenta, kiermasz dobroczynny, kiermasz charytatywny;
job fair - targi pracy;
job fair - targi pracy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(open-air market etc.) jarmark
fancy ~ wenta dobroczynna
a day after the ~musztarda po obiedzie.
2.
(exhibition, also pl) targi

adj
1.
(beautiful) piękny.
2.
(specious) zwodniczy: ~ words zwodnicze słowa.
3.
(of weather) dobry.
4.
(abundant, favourable) spory
a ~ wind przychylny wiatr
(a lot) : a ~ amount znaczna ilość.
5.
(average) przeciętny
he has a ~ chance of success ma nienajgorsze szanse na sukces
(as school mark) : '~' dostateczny
~ to middling ujdzie.
6.
(equitable) sprawiedliwy
~ share równy udział
~ play gra według przepisów, szlachetne postępowanie
by ~ means or foul nie przebierając w środkach
~ and square uczciwie
~ game uczciwa gra.
7.
(clean, unblemished) czysty
~copy czystopis.
8.
(of hair) blond

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uczciwy, sprawiedliwy, bezstronny, honorowy, fair, spory, duży, pokaźny, właściwy, prawdziwy, prawidłowy, dostateczny, zadowalający, jasny (włosy, cera), atrakcyjny, przyjemny, pogodny
targi, targ, wystawa, wesołe miasteczko, lunapark
in ~ to prawdę mówiąc, oddając sprawiedliwość
~ enough dosyć dobrze
~ and square uczciwy, celnie wymierzony (cios)
give sb a ~ hearing dać komuś możność obrony jego postępowania
the glass is at set ~ barometr wskazuje dobrą pogodę

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

fe@n

1. Wesołe miasteczko The fair only arrived two days ago (Wesołe miasteczko przyjechało dopiero dwa dni temu) - Student University of Manchester (1999) Many fairs have a big wheel (W wielu wesołych miasteczkach jest diabelski młyn) - Jonathan Crowther (1999)

2. Targ rolny I bought it at a local fair (Kupiłem to na miejscowym targu) - Student University of Leeds (1999)

fe@adj Spory There's a fair amount of unemployment around here (Jest tutaj spore bezrobocie) - Student University of Leeds (1999) We've still got a fair amount to do (Mamy jeszcze przed sobą wiele do zrobienia) - Student University of Exeter (1999) There's a fair chance that we may win this time (Jest spora szansa, że uda nam się wygrać tym razem) - SKY Sports [program SKY-TV] (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. uczciwy
2. godziwy
3. wystarczający Fair Access to Insurance Requirements Plans uczciwy dostęp do ubezpieczenia~ market value wartość godziwa ~ offer uczciwa oferta~ price godziwa cena ~ profits godziwe zyski ~ remuneration godziwe wynagrodzenie ~ share należny udział ~ value wartość godziwa ~ value adjustment korekta wartości godziwej~ value disclosure ujawnienie prawdziwej wartości instrumentu finansowego ~ value hedge zabezpieczenie zmian wartości godziwej

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n targi annual fair targi doroczneindustrial fair targi przemysłowehome fair targi krajoweinternational fair targi międzynarodowelocal fair targi lokalnetrade fair targi handloweto attend the fair odwiedzać targito exhibit in the fair wystawiać na targachto participate in fair uczestniczyć w targachto register for the fair zgłaszać udział w targachadj.
1. uczciwy, sprawiedliwy, godziwy
2. czysty
3. spory, pokaźny fair competition uczciwa konkurencja fair copy wierna kopiafair game uczciwa gra (perspektywa inwestycji z premią o ryzyku zerowym) fair market price wartość godziwa fair on its face formalnie poprawnyfair profits godziwe zyski fair remuneration godziwe wynagrodzenie fair trade
1. uczciwa konurencja
2. zasady wzajemności w polityce celnej fair trial uczciwy proces fair value wartość godziwa fair value disclosure ujawnienie prawdziwej wartości instrumentu finansowego fair value hedge zabezpieczenie zmian wartości godziwej to act fair postępować uczciwie

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

targi 2+ sprawiedliwy, uczciwy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v 1. prostować 2. przywracać pierwotny kształt

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jarmark
targi (międzynarodowe)
fun ~ wesołe miasteczko

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n targi (zw. międzynarodowe)
jarmark
fun fair - wesołe miasteczko
a stand at the fair - stoisko na targach

1. - adj jasny
blond
sprawiedliwy, uczciwy
odpowiedni
spory
ładny
(o morzu) spokojny
(o stopniu) dostateczny
fair copy - czystopis
sport fair play - fair play, uczciwa gra
uczciwe postępowanie
fair sex - płeć piękna
adv uczciwie, otwarcie
czysto
to bid fair - dobrze się zapowiadać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIĘKNY

ŁADNY

JASNY

BLOND

JASNOBLOND

CZYSTY

PRAWDZIWY

SPRAWIEDLIWY

BEZSTRONNY

RZETELNY

GODZIWY

SŁUSZNY

SZLACHETNY

ZADOWALAJĄCY

DOSTATECZNY

POMYŚLNY

ZNOŚNY

ZASŁUŻONY

GRZECZNIE

CZYSTY: NA CZYSTO (PRZEPISAĆ)

NAPRAWDĘ

ZUPEŁNIE

JARMARK

TARGI

KIERMASZ

TRÓJA

TRÓJKA

Wordnet angielsko-polski

(very pleasing to the eye
"my bonny lass"
"there's a bonny bay beyond"
"a comely face"
"young fair maidens")
urodziwy
synonim: bonny
synonim: bonnie
synonim: comely
synonim: sightly

(gathering of producers to promote business
"world fair"
"trade fair"
"book fair")
targi

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jarmark
kiermasz
targowisko
adj. uczciwy
godziwy
rzetelny
prawy
sprawiedliwy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

czysty, uczciwy, sprawiedliwy, słuszny
as is only fair: po sprawiedliwości
fair copy: czystopis, wierna kopia dokumentu
fair remuneration: godziwe wynagrodzenie
fair trading: uczciwy obrót
to act fairly: postępować bezstronnie
to speak fairly: mówić uczciwie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jasnowłosy

odpowiedni

odpust

prawy

targ

uczciwie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

statmt.org

It is also vital that opposition parties participate fairly in these elections.
Ważne jest również, aby partie opozycyjne swobodnie uczestniczyły w tych wyborach.

statmt.org

I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.

statmt.org

Make it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.
Stwórzmy system sprawiedliwszy i przejrzystszy lub zagwarantujmy zasoby własne UE.

statmt.org

Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Moralność, odstraszanie i sprawiedliwość są kluczowe w debacie o karze śmierci.

statmt.org

My biggest fear is that it will not be a fair system at all.

www.guardian.co.uk

Magic Mirror: For she's at least as fair as you.

www.guardian.co.uk

We believe it is certainly in the interests of the country, shareholders and prosperity that there is a fair amount of change in Washington.

www.guardian.co.uk

The Higher Education Funding Council for England, which distributes funding on behalf of the government, would be combined with the sector's watchdog for fair access, its quality regulator and its complaints watchdog.

www.guardian.co.uk

What is a fair run these days, down your way?
Co znaczy w tych czasach dobrze poznałam. Było tak jak tego chciałaś?

One time she had me do her whole science fair project.
Pewnego razu kazała mi zrobić dla niej cały, naukowy projekt.

I spent my fair share of time out here, waiting for him.
Spędziłem tu sporo czasu, czekając na niego.

You of all people should know, war is not fair.
Ze wszystkich ludzi ty powinieneś wiedzieć, że wojna nie jest uczciwa.

Let us move forward with a fair view of the family!
Ruszmy do przodu, propagując rzeczywisty obraz rodziny!

The fair will be open to the public over the next two days.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających przez następne dwa dni.

And it would not be fair to he has a chance.
I nie było by fair, gdyby też nie dostał szansy.

And this fair guy, he had hit me real hard.
I ten piękny facet, on uderzył mnie rzeczywisty twardo .

I guess you could say now, that our relationship is more fair.
Można powiedzieć że teraz nasz związek jest uczciwszy.

With a fair wind, we can be home in three days.
Przy pomyślnym wietrze za trzy dni będziemy w domu.

It's only fair you know the truth about your daughter.
Sprawiedliwie będzie jeśli poznasz prawdę o swojej córce.

They say people with fair skin can't take too much.
Mówią, że ludzie z jasną skórą nie mogą znieść za wiele.

Even the people we care about most. It not fair.
Nawet tych, na których zależy nam najbardziej.

The question is no more fair when you ask it.
Pytanie nie jest bardziej fair, gdy ty je zadajesz.

But it wouldn't be fair to leave you here all alone.
To nie byłoby fair. Nie mogę zostawić pana samego.

It's no fair playing a guy on his own table.
To nie jest fair że grasz na swoim stole.

We believe in fair play and all that sort of thing.
Wierzymy w fair play i tym podobne.

I think that wouldn't be fair to the girls your own age.
Ja... to nie byłoby sprawiedliwe wobec dziewczyn w twoim wieku.

I'm not saying this is fair or right, but I want your half now.
Nie mówię, że to sprawiedliwe lub słuszne, ale teraz chcę twoją połowę.

It would not be fair to your children to have me as their mother.
To nie byłoby w porządku wobec twoich dzieci, gdybym była ich matką.

It wasn't fair for me to suddenly ask so much of you.
To nie było fair z mojej strony, że nagle wymagałam od ciebie tak wiele.

Well,then is it really fair you don't share me with the world?
Czy to naprawdę sprawiedliwe, że nie chcesz się mną dzielić ze światem?

I might be young, but I've seen a fair bit in my time.
Może i jestem młody, ale wiele widziałem w swoich czasach.

Yeah, but that's not fair because I am always in front of the baby!
Taa, ale to niesprawiedliwe ponieważ ja zawsze jestem przy dziecku!

Well, actually, it would only be a fair fight with me off the team.
Tak naprawdę, uczciwa walka byłaby wtedy, gdyby mnie nie było w drużynie.

Do you think it's fair they keep us out because we might get killed?
To nie fair. Nie można przejść... bo ktoś może nas zabić?

But I think it's fair to say that our relationship could change the world.
Ale warto przyznać, że nasz związek może odmienić świat.

What do they say on this side? all's fair in love and war?
Jak to mówia po tej stronie? wszystko jest dozwolone w miłości i na wojnie?

She said it wouldn't be fair to me. Who was the guy?
Powiedziała, że to nie byłoby uczciwie wobec mnie.

Yeah. You're not getting my share without a fair fight.
Tak, nie dostaniesz mojej doli bez uczciwej walki.

It's not fair that boys never have to come home and help.
To niesprawiedliwe, że chłopcy nigdy nie muszą wracać do domu i pomagać.

It's not fair to expect you to tell me everything.
To nie fair, żebym oczekiwała, że powiesz mi wszystko.

It's not fair. The king should have everything he wants.
To nie sprawiedliwe, król powinien mieć wszystko, czego zapragnie.

It is not a fair part for one week in the sea.
To nie wystarczająco za tydzień na morzu. Co?

I saw what happened to the last one you bought someone, not very fair.
Widziałam co się stało, gdy ostatnio stawiałeś. To nie było fair.

It's just not fair to take it out on your friends.
Ale nie fair jest wyładowywać go na przyjaciołach.

I wish everybody would meet at the fair and leave me alone.
Chciałabym, żeby wszyscy spotkali się na targu i zostawili mnie w spokoju.

Because if that is the case, then I don't think it fair on you.
Jeśli tak, to jest nie w porządku wobec ciebie.

Now, we think that this offer is more than fair.
Myslimy, że to wszystko jest bardziej niż sprawiedliwe.

No. All is fair in love and war, as they say.
Nie, w miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone.

Say how I loved you, speak me fair in death.
Powiedz jej, żem cię kochał. Mów o mnie dobrze po śmierci.

Many thanks for a fair discussion on such a difficult subject!
Dziękuję bardzo za rzetelną dyskusję w przypadku tak trudnej materii!

Of course, fair treatment for all sides is very important.
Sprawiedliwe traktowanie wszystkich stron ma oczywiście ogromne znaczenie.

The second issue is 'a fair return for my country'.
Druga sprawa to "godziwy zysk dla mojego kraju”.

I do not think it is fair to say that we have been doing nothing.
Nie sądzę, aby stwierdzenie, iż nic nie robiliśmy, było sprawiedliwe.

We didn't make them do these things, but once they did, they're fair game!
Nie namawialiśmy ich do tego, ale to zrobili. Grają fair.

I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.
Uważam, że nie jest fair wobec mnie lub wobec Państwa zabrać głos, a potem wyjść.

I've had my fair share of experience with the opposite sex.
Ale miałem sporo doświadczeń z płcią przeciwną.

But it's just not fair to the others, you see?
Ale to nie tylko targi do innych, widzisz?