Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura farsa; kulinaria farsz, nadzienie;

(Verb) ubarwić farsą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (theatre, fig) farsa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

farsa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szopka

farsz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n farsa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FASZEROWAĆ

SZPIKOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(a comedy characterized by broad satire and improbable situations)
farsa, krotochwila
synonim: farce comedy
synonim: travesty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) You see, cowboys and French farce people don't go well together, and the system knows that.
(Śmiech) Zobaczcie, kowboje i francuscy komicy nie pasują do siebie — i system o tym wie.

TED

If it was not such a tragedy, it would be a farce.
To byłoby śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne.

statmt.org

Mugabe, because of his terrible deeds and this whole tragic farce, has already been condemned by international public opinion.
Mugabe, z powodu swoich okrutnych działań i tego całego tragicznego procesu, został już potępiony przez międzynarodową opinię publiczną.

statmt.org

It is a cruel farce.
Być może przynosi odrobinę pociechy, ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.

TED

Madam President, I think we all agree that the attempt to execute Tariq Aziz, Prime Minister of Iraq during Saddam Hussein's regime, is clearly a tragic farce.
Pani Przewodnicząca! Myślę, że wszyscy się zgodzimy, iż próba egzekucji Tarika Aziza, premiera Iraku w czasie reżimu Saddama Husajna, jest oczywistą tragifarsą.

statmt.org

This regional affection led him to call the Commons "the longest running farce in the West End" and he had no truck with metropolitan elites or the prospect of a seat in the Lords.

www.guardian.co.uk

The spirits in my basement are telling me this is all descending into farce but I'm determined not to listen.

www.guardian.co.uk

But Estrada describes El Infierno as an allegorical satire, comedy, farce and tragedy all rolled into one.

www.guardian.co.uk

But thanks to the ongoing Harrington farce (though Fisher didn't help him off the tee) Europe are down in the third match-up.

www.guardian.co.uk

Why don't you just stop this farce and take us in?
Skończe wreszcie z tą farsą i zabierzcie nas z sobą!

Do you think I'll agree to be judge of such a farce?
Myślicie, że zgodzę się wziąć udział w takiej farsie?

I have no friends stupid enough to take part in such a farce.
Nie mam tak głupich przyjaciół, którzy chcieliby brać udział w tej farsie.

I have mentioned it to him before that this whole thing is a farce.
Już wcześniej mu mówiłem, że to wszystko jest farsą.

I should believe that we victims is a type of French farce?
Mam uwierzyć, że to jest jakaś francuska farsa?

So, how does this ridiculous farce contribute to my decision to come here?
Więc, jak ta śmieszna farsa przyczynia się do mojej decyzji by przyjść tutaj?

The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Pierwsze rzekomo wolne wybory jesienią bieżącego roku to całkowita farsa.

Do you expect me to preside over such a farce?
Myślicie, że zgodzę się wziąć udział w takiej farsie?

This farce is evidence of the consistent discrimination against Chinese.
Ta farsa jest dowodem konsekwentnej dyskryminacji Chińczyków.

Even without the politics, it would remain a vulgar farce.
Nawet bez polityki sztuka ta pozostaje wulgarną farsą.

But as a military operation, conceived and carried out, it was a farce.
Lecz jako operacja wojskowa, była to zupełna farsa.

Don't you see that this is just a farce for assholes?
Nie widzicie, że to jedna wielka bzdura dla dupków, takich jak wy?

Europe must act now and refuse to accept the farce of a referendum.
Europa musi zacząć działać i odmówić zaakceptowania farsy, jaką jest to referendum.

What a farce this is. You have not had a government in your own country since June.
To po prostu farsa - wy sami nie macie u siebie rządu od czerwca.

Don't you think you can suck me into this farce!
Czy myślisz,że potrafisz wciągnąć mnie w tą farsę

It can make war seem like tragedy or farce.
Może sprawić, że wojna wygląda jak tragedia albofarsa.

You know, I think this whole damn thing is a farce, you ask me.
Sądzę, że ta cała sprawa to farsa, jeśli ktoś by mnie pytał.

It seemed he would agree to changes, but the recent elections can hardly be termed anything other than a farce.
Wydawało się, że godzi się on na zmiany, jednak ostatnie wybory trudno nazwać inaczej niż farsą.

If it was not such a tragedy, it would be a farce.
To byłoby śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne.

That is a lie, and in my view this debate is a farce.
To kłamstwo i w moim odczuciu, cała ta debata to farsa.

You expect me to believe we're a victim of some French farce? Come on!
Mam uwierzyć, że to jest jakaś francuska farsa? Daj spokój.

I hope that this time I will be spared such a farce.
Mam nadzieję, że tym razem taka farsa zostanie mi oszczędzona.

Why do we keep on with this farce?
Po co ciągnąć tę farsę?

What an undemocratic farce your Europe is turning into!
Europa zamienia się w farsę - w dodatku pozbawioną demokracji!

That little farce you played with my sister.
Rozegrałeś z moją siostrą niezłą farsę.

It is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Powszechnie wiadomo, że historia powtarza się jako farsa lub jako tragedia.

Yet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
Po raz kolejny rozgrywa się farsa między politycznymi przedstawicielami właścicieli kapitału a burżuazyjnymi rządami, której celem jest manipulowanie ludźmi.

How did you convince Surrillo to hear this farce?
Jak przekonałeś Surrillo do poprowadzenia tej farsy?

It makes a farce of our idea of equality.
Robi farsę z naszego pojmowania równości.

You, remember your role in our upcoming farce?
Pamiętasz swoją rolę w nadchodzącej farsie?

The Burmese Government is turning its responsibility to protect into a farce.
Rząd birmański z obowiązku ochrony swoich obywateli uczynił farsę.

Justice Griffin, this trial has been a farce!
Ten proces to była farsa. Żądam apelacji.

Do not waste money state in this farce Quiet
Nie marnujmy stanowych pieniędzy na tę farsę.

This is an absolute farce and this is a point of order.
Ja w kwestii formalnej, to całkowita farsa.

I've played my role in this farce.
Grałam swoją rolę w tej farsie.

Look, this marriage was not a farce.
Spójrz, to małżeństwo nie było pechowe.

This has all the makings of a farce.
To wszystko czyni z tego farsę.

It was just like a farce by Feydeau.
Całkiem jak w farsie Feydeau.

That committee is a very dangerous farce.
Ta komisja to bardzo niebezpieczna farsa.

This is a complete farce and it will plunge Burma even further under the junta's iron rule.
Jest to całkowita farsa, która tylko jeszcze bardziej umocni w Birmie żelazne rządy junty.

Mugabe, because of his terrible deeds and this whole tragic farce, has already been condemned by international public opinion.
Mugabe, z powodu swoich okrutnych działań i tego całego tragicznego procesu, został już potępiony przez międzynarodową opinię publiczną.

They were an utter farce and served no purpose other than to give a civilian gloss to the military junta.
Była to najczystszej wody farsa niesłużąca niczemu oprócz nadania cywilnych pozorów juncie wojskowej.

Dear Anne, our campaign is a farce.
Droga Anne, nasza wyprawa jest farsą.

We made history today. History starts out as farce and ends up as tragedy.
Przeszliśmy do historii. Historia zaczyna się farsą, kończy tragedią.

Every relationship, no matter how harmonious... contains seeds of farce or tragedy.
Każdy związek, nie ważne jak zgodny... zawiera nasiona farsy albo tragedii.

No, it is not fun. It is a cruel farce.
To nie zabawa, to okrutna farsa.

It is immeasurably important for the West to recognise these elections as a farce, because they were not free elections.
Niezmiernie ważne jest by Zachód uznał te wybory za farsę, ponieważ nie były to wolne wybory.

Otherwise, without any free, transparent, inclusive process, democracy in Burma remains a farce perpetuated by the military.
Bez sprawiedliwego, przejrzystego i wszechstronnego postępowania demokracja w Birmie pozostanie farsą utrwalaną przez siły wojskowe.

This whole thing is a farce.
Ta agencja to jedna wielka farsa.

However, the whole thing becomes a farce when innocent citizens, hunters and sports marksmen are, in effect, treated the same as criminals.
Jednakże to wszystko staje się farsą, gdy skutkiem tego niewinni obywatele, myśliwi i strzelcy sportowi są traktowani tak samo jak przestępcy.