Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) frankować list, zwalniać od opłaty, umożliwiać swobodne przejście/przejazd, ostemplować;

(Noun) historia Frank;

(Adjective) szczery, otwarty, jawny, nieukrywany;
to be frank - szczerze mówiąc;
be frank with sb - być otwartym, szczerym z kimś;
be frank about sth - być szczerym w jakiejś kwestii;
be frank about sth - być szczerym w jakiejś kwestii;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt frankować
~ing machine maszyna do frankowania

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szczery, otwarty
ofrankować (list)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nieskrywany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj otwarty, szczery

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZERY

OTWARTY

BEZPOŚREDNI

OBOWIĄZEK: UWALNIAĆ OD OBOWIĄZKU

UMOŻLIWIAĆ WSTĘP

PRZEWIEŹĆ

OFRANKOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a smooth-textured sausage of minced beef or pork usually smoked
often served on a bread roll)
parówka
synonim: frankfurter
synonim: hotdog
synonim: hot dog
synonim: dog
synonim: wiener
synonim: wienerwurst
synonim: weenie

2.
frankatura: : synonim: franking

(characterized by directness in manner or speech
without subtlety or evasion
"blunt talking and straight shooting"
"a blunt New England farmer"
"I gave them my candid opinion"
"forthright criticism"
"a forthright approach to the problem"
"tell me what you think--and you may just as well be frank"
"it is possible to be outspoken without being rude"
"plainspoken and to the point"
"a point-blank accusation")
szczery
synonim: blunt
synonim: candid
synonim: forthright
synonim: free-spoken
synonim: outspoken
synonim: plainspoken
synonim: point-blank
synonim: straight-from-the-shoulder

Słownik internautów

zwolnienie przesylek z opłat

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bezpośredni
otwarty
szczery

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

frankować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.
przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

statmt.org

To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Szczerze mówiąc, mogę to zrozumieć, pod warunkiem że sprzeciw ten będzie pokojowy.

statmt.org

We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
Musimy szczerze to powiedzieć i spróbować rozpocząć konstruktywne konsultacje.

statmt.org

They're relieving congestion, and they're frankly starting to save some fuel.
Zmniejszają tłok na drogach i jeszcze przyczyniają się do oszczędności paliwa.

TED

Frankly, we know what is needed; this is just playing with words half the time.
Szczerze powiedziawszy, wiemy, czego potrzeba. Połowa tego czasu to gra słów.

statmt.org

How about frank "Muggy" Muggins?.

www.guardian.co.uk

The critic frank Kermode once said the novel was a form that revived itself periodically.

www.guardian.co.uk

If you want to see life as it is lived "now" (whenever the "now" of the story might be), just look at the work of Neil Jordan, Roddy Doyle or, indeed, frank O'Connor.

www.guardian.co.uk

Liberty demands 'full and frank disclosure without delay' after Guardian revelations about military interrogation manuals.

www.guardian.co.uk

But let us be frank about another point as well.
Bądźmy jednak szczerzy także co do innego aspektu.

But now I am going to be, as always, very frank and open with you.
Teraz jednak będę, jak zawsze, bardzo szczery i otwarty.

Will you tell me one more time what the teacher said, Frank?
Czy możesz mi powiedzieć jeszcze raz co powiedział nauczyciel, Frank?

Frank is like a lost boy, never to return home.
Frank jest jak zaginiony chłopiec, który nigdy nie wrócił do domu.

Keep whatever business you have with Frank away from here.
Jakiekolwiek interesy łączą cię z Frankiem, trzymaj się z daleka.

To be quite frank, do we have to meet here?
Jeśli mam być szczery, czy musimy się tu spotykać?

Let's see if you can get to south frank Within 20 from here.
Przekonajmy się, czy zdążysz do South Franklin w 20 minut.

We all have our problems with Frank, but he's still my father.
Wszyscy mamy swoje problemy z Frankiem, ale on nadal jest moim ojcem.

Frank wants me to check the back. You go ahead.
Frank chce, abym sprawdził tył, a ty jedź.

Frank, I've never asked you for anything in my life.
Frank, w życiu o nic cię nie prosiłem.

It's in your own interest to be frank with me.
W twoim interesie leży aby być szczerą wobec mnie.

When his father died as a child, Frank could never have been born.
Kiedy jego ojciec zginął jako dziecko, Frank nie mógł się urodzić.

I can see how it could all be coming together for you, Frank.
Wszystko się układa. Widzę, jak się wszystko układa dla ciebie, Franku.

I'll be in Frank's at 8 if he wants to see me.
Będę w barze u Franka o 8:00 jeśli chce się spotkać.

I'm going in a room with 200 other guys, Frank.
Będę w jednej celi z 200 facetami.

We've been by the address you gave me on Frank.
Byliśmy pod adresem, który mi dałeś.

Frank, turn it off and get him out of that car.
Frank, wyłącz to i wyciągnij go z tego samochodu.

Frank, do you have something you'd like to say about this week's book?
Frank? Czy chciałbyś coś powiedzieć o książce z tego tygodnia?

Frank, we're right on the other side of the door.
Frank, jesteśmy po drugiej stronie drzwi.

Frank, just write down a name and this will all be over.
Frank, wpisz to imię i będzie po wszystkim.

I got this feeling that you and Frank are close.
Mam wrażenie, że ty i Frank jesteście blisko.

I have nothing in my mind except for Frank to play this part.
Nic się za tym nie kryje. Chcę, by Frank zagrał tę rolę.

Frank, I need to believe that this team is good.
Ważne, żebyś ty sam uwierzył w tę drużynę.

It is important for us to make these points clearly, as only then will we be able to have an open and frank debate.
Bezwzględnie musimy postawić sprawę jasno, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli przeprowadzić otwartą i szczerą debatę.

I just had a frank conversation with him about his future.
Nic. Odbyłem z nim szczerą rozmowę o jego przyszłości.

Tell me, Frank, what was the name of his little dog?
Powiedz mi Frank. Jak miał na imię jego pies.

That little girl needs more than you're giving her, Frank.
Ta mała dziewczynka potrzebuje więcej niż jej dajesz, Frank.

Frank, I'm just asking you to go home to your family.
Frank, proszę tylko byś wrócił do domu do swojej rodziny.

I didn't want Frank in my house when he was alive.
Nie chciałam Franka w domu, gdy był żywy.

I don't have any adult men to be frank with.
Nie mam nikogo, z kim bym mogła być szczera.

I wonder how that other Frank could do those things.
Nie wiem jak tamten drugi Frank mógł robić te wszystkie rzeczy.

I just don't think this is the right time, Frank.
Tylko nie sądzę że to odpowiedni moment, Frankie.

Why might you be doing us this big favour, Frank?
Dlaczego robisz nam tak wielką przysługę, Frank?

Because you have to understand, Frank, none of this is real.
Musisz zrozumieć, że żaden z nich nie jest prawdziwy.

Tony seems to know a lot, Frank, especially about you.
Tony wie bardzo dużo, Frank, szczególnie o tobie.

Frank, I have to ask you not to speak to my client.
Frank, muszę cię prosić, żebyś nie rozmawiał z moją klientką.

You're not the only guy in town with a gun, Frank.
Frank, nie jesteś jedynym facetem, w tym mieście, który ma broń.

Look, not everything in your life needs to be ordered, Frank.
Nie wszystko w życiu musi być planowane, Frank.

There's a special place in hell for guys like you, Frank.
W piekle jest specjalne miejsce dla takich jak ty, Frank.

With 10 percent of his future, you're great too, Frank.
Z ręką na 10 procentach jego przyszłości też jesteś wspaniały.

Frank, you're a good man, but you've got to find another place to stay.
Frank, jesteś dobrym człowiekiem, ale musisz znaleźć sobie inne miejsce do życia.

Let us be frank, you have not got a clue.
Bądźmy szczerzy - nie mają państwo pojęcia.

What in all of the heavens are you on, Frank?
Co się do wszystkich anieli z tobą dzieje, Frank?

But couldn't you possibly make it so that Frank was here again?
Czy można coś zrobić, żeby Frank znów tu był?

Doc, go get Frank and put him on the phone.
Doc, leć po Franka i daj mu słuchawkę

Frank was nice enough to give me some creative executive position.
Frank był na tyle miły że dał mi bardziej kreatywną posadę.

Frank, read my lips. We are taking you back now.
Frank czytaj mi z ust, zabieramy Cię z powrotem teraz.

Frank and Alice will want to keep all their children.
Frank i Alice będą chcieli mieć je wszystkie.

How long did it take you to crack into Frank's drive?
Jak długo zajęło Ci włamanie do jego dysku?

We gotta find out what these guys are doing, Frank.
Musimy się dowiedzieć, co Ci goście tu robią, Frank.