Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) daremność, próżność, jałowość, zbędność, bezcelowość, bezskuteczność; głupota, bezsens; powierzchowność oceny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U bezsens

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

próżność, bezcelowość, bezskuteczność, powierzchowność (oceny)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n daremność
zbędność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DAREMNOŚĆ

PŁONNOŚĆ

PRÓŻNOŚĆ

NIEUŻYTECZNOŚĆ

BEZPŁODNOŚĆ

BEZOWOCNOŚĆ

BŁAHOŚĆ

CZCZOŚĆ

MARNOŚĆ

NIECELOWOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(uselessness as a consequence of having no practical result)
daremność, bezowocność, bezskuteczność, bezpłodność, nadaremność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

daremność
próżność
bezowocność
bezskuteczność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

daremność
~, attack - daremność ataku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Would that humanity could only see the futility of such wars.
Gdyby tylko ludzkość mogła dostrzec bezcelowość takich wojen.

statmt.org

With over 900 now dead, the futility of politics-by-war is painfully evident.
W obliczu ponad 900 ofiar śmiertelnych aż nazbyt oczywista jest bezsensowność polityki realizowanej drogą działań wojennych.

statmt.org

It is not important why this is the case - whether it is a sense of the futility of efforts or pragmatic considerations linked to oil and gas.
Nieważne jakie są przyczyny - czy to kwestia nieskutecznych działań, czy pragmatycznego podejścia do spraw ropy i gazu.

statmt.org

And she would be there, you know, kind of talking with the class, you know, talking about the, you know, the existential futility of life, you know.
I ona stała tam, rozmawiając z uczniami, rozprawiając o egzystencjalnym bezsensie życia.

TED

Many of the websites republishing the material were run by political activists, who disseminated the material via Twitter in what they described as a campaign to show the futility of police censorship.

www.guardian.co.uk

For the Guardian the files reveal the futility of the conflict and the current strategy.

www.guardian.co.uk

When the reading experience is over, you are left, simply, with murder - and with the human messiness and futility that attends all death.

www.guardian.co.uk

Loaded with moral and political point, narrative has been recalibrated to record, honour and protest the latest, historically specific instance of futility and mess.

www.guardian.co.uk

"You're asking the Everton manager about Liverpool," he says, but soon sees the futility of resistance.

www.guardian.co.uk

I assume you realise the futility of direct action against me.
Przypuszczam, że zdajecie sobie sprawę z daremności bezpośredniego działania przeciwko mnie.

Would that humanity could only see the futility of such wars.
Gdyby tylko ludzkość mogła dostrzec bezcelowość takich wojen.

Well, that is a monumental exercise in futility, my friend.
Cóż, to się nazywa bezsensowne działanie, mój przyjacielu.

All the futility of the world pouring into her.
Spoczywa na niej cały bezsens świata.

I feel the same sense of... futility and hopelessness as the next guy.
Mam to samo uczucie... bezsensu i beznadziejności jak facet obok.

With over 900 now dead, the futility of politics-by-war is painfully evident.
W obliczu ponad 900 ofiar śmiertelnych aż nazbyt oczywista jest bezsensowność polityki realizowanej drogą działań wojennych.

It was pessimistic to the point of futility.
To było pesymistyczne, pokazujące daremność.

These... feelings of futility in relation to my work.
Te... uczucia daremności w relacji do mojej pracy.

His poem is about futility.
Jego wiersz jest o nieużyteczności.

Continuing to hurl abuse at each other about the historic responsibilities of the different parties seems to me to be a perfect example of such futility.
Dalsze obrzucanie się inwektywami w kwestii historycznej odpowiedzialności jednej i drugiej strony wydaje mi się właśnie jałowe.

It is not important why this is the case - whether it is a sense of the futility of efforts or pragmatic considerations linked to oil and gas.
Nieważne jakie są przyczyny - czy to kwestia nieskutecznych działań, czy pragmatycznego podejścia do spraw ropy i gazu.

In fact, even the European Commission's reaction, via its spokesman Mark Gray, confirms the futility of such a measure as long as there are already tried-and-tested mechanisms available for detecting any irregularities in the management of Community funds.
W istocie nawet reakcja Komisji Europejskiej, wyrażona ustami jej rzecznika Marka Graya, potwierdza bezcelowość takiego rozwiązania w zakresie, w jakim istnieją już wypróbowane i przetestowane mechanizmy wykrywania wszelkich nieprawidłowości w zarządzaniu środkami wspólnotowymi.