Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj futurystyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

futurystyczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Let me repeat: I do not oppose, or wish to stand in the way of, futuristic developments.
Powtarzam: nie sprzeciwiam się ani nie mam zamiaru utrudniać przyszłościowych osiągnięć.

statmt.org

We may look at this initiative and think this is very much futuristic and not going to happen for while.
Patrząc na tę inicjatywę, możemy myśleć, że jest bardzo futurystyczna i na razie nie może zostać zrealizowana.

statmt.org

And this is less futuristic than it may sound.
I choć brzmi to jak science-fiction, udało się zrobić coś podobnego u zwierząt.

TED

I have just spoken to Baroness Ashton - or Commissioner Ashton as she is now - and I do believe that she is taking us forward in a progressive and futuristic way.
Rozmawiałem niedawno z baronessą Ashton - a raczej teraz już z panią komisarz Ashton - i wierzę, że prowadzi nas naprzód w sposób postępowy i przyszłościowy.

statmt.org

In that the shell was originally conceived as a lightweight, modern, futuristic, high-tech pod for hurtling down the freeway, and the interiors were completely out of sync with that.
Skorupa została początkowo zaprojektowana jako lekka, nowoczesna, futurystyczna, zaawansowana technologicznie łupina pędząca autostradą. ~~~ Wnętrza zupełnie do tego nie pasowały.

TED

Driving in a futuristic car, going to see a movie.
Jeżdżenie sobie futurystycznym samochodem, pójście do kina...

Here he could see his futuristic ideas appearing on the screen.
Tutaj mógł zobaczyć swoje futurystyczne pomysły na ekranie.

Sony has a futuristic sci-fi movie they're looking to make.
Sony na w planach futurystyczny film sci-fi.

Let me repeat: I do not oppose, or wish to stand in the way of, futuristic developments.
Powtarzam: nie sprzeciwiam się ani nie mam zamiaru utrudniać przyszłościowych osiągnięć.

We may look at this initiative and think this is very much futuristic and not going to happen for while.
Patrząc na tę inicjatywę, możemy myśleć, że jest bardzo futurystyczna i na razie nie może zostać zrealizowana.

That futuristic place with the dome?
To futurystyczne miejsce z kopułami?

years later, these futuristic cars were almost entirely gone.
Dziesięć lat później, te futurystyczne samochody prawie całkowicie zniknęły.

She's like a futuristic Venus.
Jak futurystyczna Wenus.

That's nice, it's very futuristic.
Niezły. Bardzo futurystyczny.

It's so... ...like futuristic, you know?
Jest taki... Futurystyczny, rozumie pan?

It is a Venus. A futuristic Venus! Futuristic Venus?
Ona jest jak... ...jak Wenus.

In the course of debates on lowering emissions and on the effectiveness of road haulage in particular, some requirements in the regulations in question seem somewhat futuristic, in our opinion.
W czasie debat dotyczących ograniczenia poziomu emisji oraz efektywności transportu drogowego towarów, pewne wymogi, określone w rozporządzeniu wydają się w naszej opinii mieć charakter dość futurystyczny.

I have just spoken to Baroness Ashton - or Commissioner Ashton as she is now - and I do believe that she is taking us forward in a progressive and futuristic way.
Rozmawiałem niedawno z baronessą Ashton - a raczej teraz już z panią komisarz Ashton - i wierzę, że prowadzi nas naprzód w sposób postępowy i przyszłościowy.

Is one of the reasons for this not the fact that the Commission is composed entirely of people who grew up at a time when this electronic world of online entrepreneurship was only the subject of futuristic novels?
Czy jedną z przyczyn nie jest fakt, iż Komisja składa się w całości z ludzi, którzy dojrzewali w czasie, kiedy ten elektroniczny świat przedsiębiorczości on-line był tylko przedmiotem powieści futurologicznych?