Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) fizyka stopniowo opadający/wznoszący się;

(Noun) fizyka gradient, stopień nachylenia; fizyka pochyłość;
gradient of 8% - ośmioprocentowe nachylenie terenu;
be on a gradient - znajdować się na pochyłości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(ratio of slope) stopień nachylenia
(up/down) wzniesienie/opad
~of 1 in 2 stopień nachylenia 1 na 2 (1 jednostka wzniesienia lub opadu na 2 jednostki horyzontalne) .
2.
(maths) gradient

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gradient, spadek, nachylenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

gradient m, tempo zmiany cechy zmiennej

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRADIENT [MAT.]

NACHYLENIE

POCHYŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a graded change in the magnitude of some physical quantity or dimension)
gradient


2.
gradient: :

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda


1. nachylenie
2. gradient~, slope nachylenie zbocza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gradient

pochylenie

spadek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

nachylenie; spadek; fiz.,meteo. gradient
~, channel - nachylenie koryta (rzeki)
~, negative temperature - ujemny gradient temperatury
~, positive temperature - dodatni gradient temperatury
~, pressure - gradient ciśnienia; meteo. współczynnik spadku ciśnienia
~, road - nachylenie drogi
~, slope - kąt nachylenia stoku
~, temperature - gradient temperatury

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

spadek
nachylenie
fiz. gradient
~, average catchment - spadek średni zlewni
~, catchment spadek zlewni
~, channel nachylenie dna koryta
~, concentration gradient stężenia
~, hydraulic gradient hydrauliczny, spadek hydrauliczny
~, precipitation gradient opadu
~, river spadek rzeki
~, vallyeward nachylenie ku dolinie
~, velocity gradient prędkości

Słownik techniczny angielsko-polski

1. gradient m
2. pochylenie n, nachylenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They're all problems that tend to be more common at the bottom of the social gradient.
Wszystkie wydają się być powszechniejsze w dolnych warstwach społecznych.

TED

Some of these make logical sense, in terms of different temperature gradients.
Niektóre z nich mają logiczny sens, w odniesieniu do różnicy temperatury.

TED

They refer to the movements as they exploit the ecological niches of the gradient as "threads."
Odnoszą się do tychże ruchów podczas eksploatowania ekologicznych nisz stoków, nazywając je "nićmi".

TED

But if we look within our societies, there are extraordinary social gradients in health running right across society.
Ale wewnątrz społeczeństw widać niezwykłe gradacje społeczne w stanie zdrowia, rozkładające się na całe społeczeństwo.

TED

We collected data on problems with social gradients, the kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder.
Zebraliśmy dane dotyczące problemów, które dotykają częściej dolnych warstw społecznych.

TED

We'll have to increase the magnetic gradient.
Musimy zwiększyć gradient magnetyczny. Zrekalibruję deflektor.

A gradient, usually vertical, in the ocean.
Nachylenie, przeważnie pionowe, spotykane w oceanach.

I do not stop halfway, even when the route turns into a slope or a gradient; one must keep up a reasonable pace to get to the summit.
Nie zatrzymuję się w połowie drogi, nawet kiedy droga robi się coraz bardziej stroma i pochyła; trzeba utrzymywać właściwe tempo, aby dotrzeć na szczyt.

We can achieve the objective of maintaining global warming at a gradient of 2° C and of cutting greenhouse gas emissions only if we invest in clean technologies and in research and innovation.
Możemy osiągnąć cel utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 2°C i zredukowania emisji gazów cieplarnianych tylko wtedy, gdy zainwestujemy w czyste technologie oraz badania i innowacje.

The objective was recognised of maintaining the global warming gradient at 2° C and agreeing to financial support of USD 30 billion during the 2010-2012 period (fast-start financing) and USD 100 billion by 2020.
Przyjęto cel w postaci ograniczenia skali globalnego ocieplenia do 2°C oraz zatwierdzono wsparcie finansowe w wysokości 30 miliardów dolarów w latach 2010-2012 (finansowanie przeznaczone na szybkie rozpoczęcie działań) oraz 100 miliardów dolarów do 2020 roku.