Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) guru;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (spiritual guide) guru

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guru

Wordnet angielsko-polski

(a Hindu or Buddhist religious leader and spiritual teacher)
guru

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. nauczyciel wędrowny
oświecony nauczyciel duchowy
guru

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

makler giełdowy
doradca finansowy

psychiatra, psychoanalityk

przywódca duchowy

Słownik religii angielsko-polski

guru m (w hinduizmie nauczyciel, duchowy opiekun)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know, what does Tony Blair get up to in private with his fashion guru?
na przykład, co Tony Blair prywatnie porabia ze swoim stylistą?

TED

My partner, M, who's a tech guru, hacked WordPress.
Mój partner, geniusz technologiczny, zhakował WordPressa.

TED

We're in a culture of guru-ship.
Potrzebujemy ekspertów.

TED

You have, what we call in the guru business, love without knowledge.
Macie to coś, co w moim biznesie nazywamy miłością bez wiedzy.

How do you think that's going to happen if you're not a guru?
A jak to się ma stać, jak nie będziesz guru?

There's just one person like me here - only Guru.
Jest tylko jedna osoba taka jak ja tutaj - tylko Guru.

I'll tell that later, but Guru is very angry with you.
Powiem później, ale Guru jest bardzo na ciebie zły.

And who made you the expert, the doctor, the guru?
A kto z ciebie zrobił eksperta, doktora, guru?

I don't need to run to big brother Dan, the baby guru, for help.
Nie muszę biec zawsze do starszego brata po pomoc.

This love guru is supposed to be the absolute best.
Ten miłosny guru wydaje się być najlepszy.

I just feel like the whole world should know about guru Sona.
Czuję, że cały świat powinien dowiedzieć się o guru Sona.

It's quite a responsibility being a spiritual guru, isn't it?
To duża odpowiedzialność. Bycie duchowym guru, prawda?

How can you be the Love Guru if you've never been in a relationship?
Jak możesz być miłosnym guru, skoro nigdy nie byłeś w związku?

Probably not, most of the Tok guru taught in their own house.
Raczej nie, większość Tok Guru nauczają we własnych domach.

It was the putrid advice I got from that guru.
To przez tą głupią radę, jaką dostałam od tej guru.

He ends it. Last month Guru sent a dog to your place, right?
Miesiąc temu Guru wysyłał psa do waszego domu, prawda?

Is barbara miller some kind of a fashion guru?
Czy Barbara Miller jest jakimś guru mody?

Me and Guru Gita, we just do not get along.
Ja i Guru Gita nie dogadujemy się.

Well, if you decide to buy, better you than some guru and his cult.
Mam nadzieję, że to Wy go kupicie, a nie jakiś guru i jego kult.

Here are the peacock feathers, plus some instructions from the guru.
Tutaj są pióra pawia, oraz instrukcje od guru.

I was learning from my guru how to channel my spirit guide.
Uczyłam się od mojego guru, jak porozumiewać się z moim duchowym przewodnikiem.

Oh, Guru, what is the most sacred position?
O guru, jaka jest najlepsza sekretna pozycja?

That was off the chain last night, guru.
Zerwałeś się z łańcucha, co guru?

You still meditate like your guru in India teach you?
Medytuj tak, jak cię nauczył Guru w Indiach?

And what are you, the happiness guru, Jack?
A co ty jesteś, guru od szczęścia, Jack?

A presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
Guru w stylu prezydenckim, paradującego po światowej scenie politycznej i stwarzającego kłopoty?

Oh, she's gonna be on the mike at Guru's tomorrow.
Oh, jutro u Guru'ego ona będzie za mikrofonem.

It doesn't have to be the guru.
To nie musi być guru.

Um, Turner says you're quite the systems guru.
Turner mówi że jesteś guru całkowitego systemu.

You look like a character from The Love Guru.
Wyglądasz jak postać z Guru Miłości

I'm not gonna argue with you, you're the plant guru.
Nie będę się kłócił, ty jesteś roślinnym guru.

My fertility guru gave it to me.
Moja guru płodności mi go dała.

But what will tell our Guru?
Ale co powie nasz Guru?

Guru Nanak and Jesus had their own battle in the house
Guru Nanak i Jezus toczyli własną bitwę w naszym domu

The guru told me when the moon turns...
Guru powiedzial mi, kiedy ksiazyc sie obraca...

And I'll go to Guru's ashram after 8-10 days.
I pójdę do aśrama Guru za 8-10 dni.

Maybe I should become a guru.
Może powinienem zostać guru.

Fortunately for us, hawkes is a math guru.
Na szczęście, Hawkes jest matematycznym guru.

You were never a style guru.
Nigdy nie byłeś guru stylu.

It's run by this super famous guru.
Prowadzi go ta ogromnie sławna guru.

Guru, this storm is attacking us now.
Guru, ten sztorm nas też zaleje.

Ask him and Guru to come.
Poproś jego i Guru o przyjście.

Let's look at the word guru, okay?
Spójrzcie na słowo guru.

I just cannot get through the Guru Gita.
Nie mogę się przekonać do Guru Gita.

There was Eklavya. For his guru, he cut his thumb.
Kiedyś Eklavya dla swojego guru uciął sobie kciuk.

Listen, I gotta tell you, I've never been to a guru before, so...
Muszę panu powiedzieć, że nigdy wcześniej nie byłem u Guru...

Now, Guru Pitka here obviously has a plan.
Guru Pitka ma plan.

I am not a guru.
Ja nie jestem guru.

We call you the guru.
Nazywamy cię guru.

She and Lenny also followed some guru who was a follower of the Muktananda.
Ona i Lenny przyłączyli się do jakiegoś guru, który był czcicielem Muktanandy.

But, Vijay, I don't want to be a guru.
Ale Vijay... ja nie chcę być guru.

Guru, he ended brother and Mr. Pathak's age old friendship.
Guru, on wykończył brata, a pan Pathak zerwał wieloletnią przyjaźń.

I'm like a guru-- they come to me for help, and I gently guide them along the path to truth and wisdom.
Jestem jak guru - przychodzą do mnie po pomoc, a ja delikatnie prowadzę ich po ścieżce do prawdy i mądrości.